V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Go down

V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  Admin on Tue Nov 24, 2009 5:38 pm

Poruka: #1 |
V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE
V RAZVOJ MISLI O DRUŠTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

UVOD ZA SVE
Misao o društvu je mnogo starija od vremena konstituisanja sociologije kao nauke. Razmišljanja o društvu raznih mislilaca i filozofa, pokazuju da geneza misli o društvu beleži raspon od više hiljada godina. Različite ideje o tome kakvo treba da bude društvo, ili analize duštvenih sistema, bile su inspirativne i kada su kritički prevazilažene. Sociologija nije slučajan pronalazak jednog čoveka, niti prolazan proizvod jednog veka, kako je rekao sociolog Barnes.

1 MISAO O DRUŠTVU NA STAROM ISTOKU

U starim civilizacijama nastalim u četvrtom milenijumu pre nove ere u egiptu i Vavilonu, ili trećem milenijumu u Kini i VII veku pre nove ere u Indiji, do danas čuveni mislioci promišljali su o čoveku kao društvenom biću, moralnim normama, o upravljanju državom, klasnoj i kastinskoj podeli, o bogu. Ova razmišljanja su se uglavnom svodila na opravdanja za postojeći poredk, dok su potpunije analize društva izostale. Robovlasnički sistem na istoku imao je despotski karakter a vladar je poistivećivan sa bogom na zemlji.

Medju najznačajnijim pisanim dokumentima tog doba su drevni zapisi, pouke faraona i Hamurabijev zakon. Ovaj zakonik, nastao oko XVII veka pre nove ere, sačuvan je na kamenom stubu kao svedočanstvo Vavilonskog carstva o regulisanju mnogih aspekata društvenog života (porodica, položaj robova, obaveze prema državi i caru i dr.). U Kini imamo čuvenog mislioca Konfučija, koji u prvi plan stavlja etička načela na kojima treba da počiva društveni život. Na tlu Indije su izmedju VII i III veka pre nove ere nastala dva mistična učenja: bramanizam, koji je objašnjavao nastanak kasti i budizam, kao njegova suprotnost, koji je zastupao ideju jednakosti ljudi, prosvećivanja i oslobadjanja od misticizma. Sve u svemu, iz tog perioda imamo bogato kulturno nasledje koje se ogledalo u razvoju znanja iz astronimije, matematike, gradjevinarstva – imamo imponzantne gradjevine iz tog doba, i nezaobilazna Aleksandrijska biblioteka sa 700.000 dela na kamenu ili glinenim pločama (III vek pren.e.)

2 MISAO O DRUŠTVU STARE GRČKE

Antička misao Grčke ostavila je trajan pečat u kulturi i filozofiji. To je već početak sistematskog razmatranja društvenih pojava, pre svega u filozofskim terijama, koje su nezaobilazna polazišta za mnoga kasnija razmatranja o društvu.

Društveno-istorijski uslovi u antičkoj Grčkoj omogućili su razvoj kritičke misli o društvu i kao posebno značajan period u grčkoj socijalnoj misli uzima se period od V veka pre n.e. naime, u antičkoj Grčkoj organizacija društvenog života odvijala se u polisu – samostalnom gradu državi u kome su slobodni gradjani imali pravo da raspravljaju i demokratskim putem odlučuju o državnim poslovima. I reč demokratija potiče od grčke reči demos – narod. Drugi važan momenat za razvoj slobodne misli je što su Grci dolazili u dodir sa drugim civilizovanim narodima i preuzimali njihova dostignuća.

Značaj antičke misli sofista (V i IV vek pre n.e.), koji su izgradili sadržaj pojmova kao što su politika, demokratija, gradjanin ili ljudska sloboda, je u tome što su istakli ideju jednakosti ljudi, a nastanak države su smatrali ostvarivim dogovorom pojedinaca. Po tome su oni preteče teorije društvenog dogovora. Oni su pokrenuli i pitanje vladavine prirodnog prava u kome su ljudi živeli pre države, demokratije i pravičnosti, tj. stavili u centar interesovanja probleme čoveka.
Najzanačajniji predstavnici socijalne misli u Staroj Grčkoj

Sokrat je živeo u V veku pre n.e. i ije ostavio pisana dela, već su njegove misli zapisali njegovi učenici, Platon i Ksenofont. Njegovo osnovno etičko načelo je da je čovek merilo svih stvari. Politik treba da bude povezana sa moralom, a za moralno delovanje je potrebno veliko znanje. XXXX

Vrhunac filozofske antičke misli Grčke su dela Platona i Aristotela. PLATON je živeo V-IV vek pre n.e. u vremenu kada su pojmovi država i društvo bili identični i veći deo svog učenja posvetio je državnom uredjenju. On je smatrao da je država kao organizacioni oblik zajedničkog života ljudi neminovnost i da je zato treba urediti na najbolji mogući način. Nakon Sokratove smrti on je uvideo da ni ustrojeni demokratski oblik vladavine ne obezbedjuje njenu primenu. Platonova misao o državi obuhvatala je probleme prava, morala i ekonomije. Priroda jedinke i ljudske zajednice moraju se podvrgnuti onom što je umno i pravično. Zato je, težeći za idealnom državom, on je smatrao da će ona najbolje funkcionisati ukoliko se izvrši podela ljudi prema njihovim sklonostima i vaspitanju na tri staleža: filozofi koji bi bili upravljači, ratnici čuvari države, i oni koji be se bavili zemljoradnjom, zanatima i trgovinom. Interesantno je da je smatrao da prva dva staleža ne treba da imaju ni porodicu ni privatnu svojinu, kako ne bi lične interese stavljali u prvi plan. Platon je pošao od jedinstva politike i filotofije jer se zalagao da se politikom bave najumniji ljudi, što je elitističko uredjenje države. Najviše polemike je inače izazvalo njegovo delo ZAKON u kome tvrdi da zakonodavstvo treba da reguliše sve pore društvenog života, čak i lična pitanja, što podrazumeva apsolutnu kontrolu države, u kojoj sloboda znači slobodu države a ne pojedinca, što je totalitarni oblik društva.

ARISTOTEL, Platonov učenik živeo je u IV veku pre n.e. Bio je član Akademije, filozofske škole koju je osnovao Platon. Kasnije je osnovao svoju školu – Likej.
On je živeo u vreme raspada grčkih, često medjusobno zavadjenih samostalnih država, i za razliku od Platona, bavio se analizom konkretnih oblika državnog uredjenja da bi utvrdio koje je najbolje. U klasifikaciji oblika državnog uredjenja pravio je podelu na dobre i loše, ističući da je ova podela relativna u zavisnosti da li bi uspostavljena vlast bila dobra za opštu ili ličnu korist. S obzirom da je po njemu država najviše dobro za čoveka, dobra su oni oblici državnog uredjenja gde preovladjuje opšti interes: monarhija, aristokratija i republika - politeja, a loši oni gde preovladjuje lični ili interesi odredjenih slojeva: tiranija (monarh), oligarhija (bogataši) i demokratija (siromasi – nerazumni).
Aristotelovu socijalnu filozofiju koja je imala velikog uticaja na kasnija izučavanja karakterišu dva stava. Prvi, da je čovek društveno biće koje ne može da živi i formira svoju ličnost izvan društva. Čovek je takodje i političko, državotvorno, biće jer ga politička praksa izdvaja od ostalih živih bića. Drugi stav je pravdanje ropstva kao prirodne pojave, jer bez robova ne bi bilo slobodnih gradjana koji jedini mogu da učestvuju u političkom životu i potvrdjuju se kao politička bića. Ipak, do kraja je smatrao da svim robovima treba staviti u izgled sticanje slobode. Inače, ovakav Aristotelov stav o prirodi ropstva polazi od pojma svojine na kome počiva porodica i gde se u imanje domaćinstva rob ubraja kao živo orudje za rad.
Slobodne gradjane prema stepenu bogatstva on deli na bogate, srednje imućne i siromašne. Po njemu srednja klasa drži ravnotežu u društvu i smanjuje mogućnost pobuna. Robove nije ubrajao u klasnu strukturu društva. I on je, kao I Platon, insistirao na suverenosti grada-polisa ne uspevajući da anticipira drugačiji tip države.
3. HELENIZAM I STARI RIM

Sa Aristotelom je završen period političke filozofije antičke Grčke. Aleksndar Makedonski je osvojio grčke polise i dalje i stvorio svetsku imperiju gde su se prožimali uticaji različitih kultura ali je najjači bio grčki uticaj. Dominirajući karakter grčke filozofije obeležio je čitavo naredno razdoblje, te se ta epoha naziva helenizam.
Uticaj helenizma proširio se i na Zapad, u Rim i dao pečat razvoju rimske kulture. S obzirom da je u periodu svog uspona Rimsko carstvo objedinjavalo mnoge države i narode, mislioci su se naročito bavili praktičnim pitanjima funkcionisanja državnog uredjenja. Tako je pravna regulative došla do najvišeg izražaja, naročito u gradjanskom pravu, i smatra se da je pravo najviše dostignuće koje je stari Rim ostavio svetskoj kulturi.

Posle Aristotela dve škole su dale značajniji doprinos socijalnoj misli: stoička i epikurejska. Stoičku školu osnovao je Zenon (oko 300 godine pre n.e.). Najviši domet je dostigla za vreme rimskog filizofa Seneke,a ukinuta je dekretom cara Justinijana 529. godine, kao i sve druge filozofske škole. Stoici su istakli ideju jednakosti svih ljudi i ljudske slobode, odbacujući ropstvo i ističući prirodno pravo svakog čoveka. Okrećući se individui zanemarili su mogućnost uticaja društva i bili ravnodušni na promene u državi. Epikurejci su razvili teoriju društvenog ugovora koja je po njima obuhvatala zakone i druge norme ponašanja. Po njima nema nikakvog prirodnog prava, već je sve stvar sporazuma, kako bi čovek bolje živeo u društvu. Za Epikura (polovina IV veka pre n.e.) inspiracija je bio Sokrat i njegov stav da je znanje vrlina, ali je on smatrao da znanje ima smisla ukoliko služi postizanju cilja. Ove dve škole su imale velikog uticaja u Rimu, a naročito u vreme narastajućeg uticaja hrišćanstva. Medju istaknutim rimskim misliocima u čijem je učenju prepoznatljiv njhov uticaj naročito su poznati Ciceron, Seneka i Lukrecije Kar. Lukrecije Kar je društveni razvoj prikazao ne evolucionistički način, prolaskom kroz različite stupnjeve i opstankom najprilagodjenijih smatra se prvim velikim sociologom evolucionistom.

Hrišćanstvo će obeležiti rimsku filozofsku i društvenu misao. Hrišćanstvo je dobilo ime po Isusu Nazarećaninu, nazvanom Hristos. Ideje jednakosti pred Bogom i medju sobom, altruizam i žrtvovanje za spas u budućem životu su osnovno duhovno jezgro izvornog hrišćanstva. U početku su proganjani u Rimskom carstvu, a onda je 313. godine car Konstantin Milanskim ediktom priznao hrišćanstvo za zvaničnu državnu religiju. Glavni razlog za ovo je raspostranjenost hrišćanstva na teritoriji kojom je vladao Rim, što je obezbedjivalo podršku gradjana državi. Sa priznavanjem, hrišćanstvo težište svog učenja pomera od negiranja postojećeg društva ka njegovom prihvatanju kao prolazne etape ka spasenju, što je držalo stanovništvo u pokornosti. Započinje i saradnja države i crkve, koja je uspostavljena na Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine. Teologija postaje sastavni deo filozofskih učenja i najznačajniji predstavnik je biskup Aurelije Avgustin (III – IV vek). On je svojimm delom BOŽJA DRŽAVA ostvario trajan uticaj na hrišćanstvo i epohu od 1.000 godina. Njegovo učenje počiva na stavu o postojanju dve suprotsavljene države: božje i zemaljske. Prva se zasniva na veri kao država dobra, a druga je otelotvorenje greha. Razvoj društva je posmatrao kao ostvarenje božanskog plana (pravdao i progone jeretika – osnov za inkviziciju), a istorijska kretanja sagledava kao teološko-istorijska. Avgustina mnogi smatraju pretečom filozofije istorije (mada filozofija istorije mora biti kritično mišljenje o istoriji, teologija istorije ostaje njen sastavni deo).

SREDNJEVEKOVNA MISAO O DRUŠTVU

Srednjevekovna socijalna misao bila je pod jakim uticajem crkve, tj. Hrišćanske religije koja je imala dominirajući uticaj u svim oblastima života. Gotovo osam vekova posle Avgustina, zbog dominantnog položaja teologije, nije bilo pravih filozofa. Drugi momenat bitan za formiranje misli o društvu je bio podela Rimskog carstva (395 godine) i formiranje feudalnih država na zapadu i Vizantije na istoku . Vizantija, kao istočno Rimsko carstvo trajala je preko 1.000 godina, ali nije dala nijednog pomena vrednog političkog teoretičara.

Srbija U srednjevekovnoj Srbiji uticaj Vizantije bio je baziran na njenoj političkoj dominaciji. Preko Vizantije koja je prihvarila tradiciju autentične antičke kulture, u srbiju je prodro duh helenizma koji se ogledao i u filozofiji i pravnim institucijama, crkvi, političkim idejama i dr. Sloveni su se od V do VII veka naseljavali na Balkanskom poluostrvu i 862. god. po nalogu iz Carigrada braća Metodije i Konstantin (zamonašen Ćirilo) su sastavili slovensku azbuku i prevelo crkvene tekstove na slovenski jezik. To je omogućilo brže širenje hrišćantva. U IX veku formirana je prva srpska država i počinje podizanje zadužbina srednjevekovnih srpskih vladara. U narednim stolećima, to su bili centri pismenosti i duhovnog razvoja. Značajan period nastaje ustanovljenjem srpske arhiepiskopije 1219 godine sa sedištem u Žiči. Rastko Nemanjić, tj. Sveti Sava, prvi sprpski arhiepiskop, svojim delima je služio i interesima države. Žitija srpskih vladara, koje su pored Save pisali i Stefan prvovenčani i Domentijan, tertirala su dinastička i državna pitanja i zakonodavstvo. Dušanov Zakonik iz 1349. godine je kompromis običajnog i vizantijskog prava i regulisanja crkvenih pitanja.

Srednjevekovni mislioci. U srdnjevekovnoj Evropi je preovladao katolicizam i zahvaljujući svom ekonomskom bogatstvu crkva je bila dominantna snaga. Religijske postavke obeležavale su društvenu misao, u kojoj se razlikuje patristika iz ranog i sholastika iz kasnijeg perioda. Avgustin i drugi predstavnici patristike su religijskim determinizmom objašnjavali razvoj društva. Sholastika je srednjevekovna filozofija koju je razvio Toma Akvinski (XIII vek). U njegovom delu sadržana je filozofska postavka kao sinteza hrišćanske, helenske i arapske misli. On je pomirio hrišćanske dogme sa Aristotelovom metafizikom i suština njegovog učenja o društvu bazira se na Aristotelovom modifikovanom sistemu. On polazi od Aristotelove postavke da je čovek društveno biće i dalje je razradjuje u smislu da je zbog postojanja različitih ciljeva i interesa potrebna viša vlast da usmerava društvo.Unoseći u system crkvene dogme on ističe da je duhovna vlast iznad političke, jer je bog iznad svega. Zbog velikog uticaja njegovih dela društvena misao je potpala pod okrilje teologije i na teorijskom planu se razvijala u pravcu odbrane prevlasti crkve nad državom. U vreme evropske sholastike javlja se mislilac iz Arabije Ibn Haldun (XIV vek) koji daje značajan doprinos humanističkom saznanju. On objektivno prikazuje istoriju arapskih naroda kao realni teoretičar, zbog čega se smatra jednim od osnivača filozofije istorije. Medjutim on nije samo opisivao sled dogadjaja većje tražio opšte pravilnosti koje pokreću promene. Tako dolazi do zakona evolucije po kome sve društvene pojave (države, narodi) imaju svoj početak, razvoj i kraj. Ciklično kretanje koje važi za žive organizme primenio je na kretanje društva. Smatrao je da razlike izmedju različitih tipova društava potiču iz bioloških i geografskih uzroka, i naročito načina života i proizvodnje. Medjutim, mada je njegov značaj što je razvoj društva posmatrao kao dijalektički process u krajnjoj instanci u objašnjenju društvenih pojava dolazi do Boga, koji pokreće sve determinizme.
5. NOVOVEKOVNA MISAO O DRUŠTVU

OVO UVOD ZA SVE DOLE

Društveno-istorijski uslovi. Od sredine XIV veka počinje kriza evropskog feudalizma i formira se novi društveni sloj, koji stiče afirmaciju svojim radom i preduzimljivost u svakom pogledu postaje odlika mladog gradjanstva koje stupa na istorijsku scenu. Ekonomski prosperitet odražava se na društvene uslove i pogoduje razvoju nesputane misli. Javljaju se prvi oblici kritičkog mišljenja i vraća se vera u čoveka kao stvaralačku ličnost koja postaje mera svih vrednosti. Ideje humanizma vraćaju se svojim korenima u shvatanjima antičke Grčke i humanizam postaje osnova svih shvatanja i dobija karakter pokreta, tj. preporoda – renesanse.Misao se vraća ljudskoj istini nasuprot crkvenim dogmama i to je početak istorije savremenog sveta.

Početkom XV veka filozofija se oslobadja uticaja religije a tome je doprinela i reformacija kao oblik transformacije crkve, koja je podelila tadašnju zapadnoevropsku crkvu. Naučna i teorijska misao perioda od XVI do XVIII veka bila je vrlo razudjena: socijalno-politička, socijal-utopistička, socijalna filozofija, filozofija istorije i drugo. Nikolo Makijaveli (XV-XVI vek) jedan je od prvih mislilaca koji je izrazio novi duh u socijalno-političkoj teoriji. Po njemu ujedinjenje feuda može da ostvari svetovna vlast i on se bavi razradom politike upravljanja. Po njemu su dobra sva sredstva kojima se postiže cilj osptanka vladavine, čime je odvojio etiku od politike. On je istoričar i političar i ne daje sistematizovanu političku teoriju države, ali se ipak smatra utemeljivačem u savremenoj političkoj nauci.

Teorije društvenog ugovora

Pre zastupnika ove torije već je ukazivano na rzliku izmedju države i društva, gde je društvo širi pojam od države, koja je istorijska kategorija i podrazumeva prinudu i silu za svoje postojanje. Zastupnici teorije društvenog ugovora polaze od dva osnovna elementa: Prvi je da su ljudi po prirodi jednaki i da su u uslovima grdjanskog društva jednaki i pred zakonom, tj. pravno jednaki. Drugi elemenat je da ljudi, kao jednaki i slobodni u odlučivanju, mogu deo svojih prava da prenesu na državu, koristeći mogućnost društvenog dogovaranja. Smatralo se da politička sloboda najprimerenije može da se iskaže putem dogovaranja.

Najistaknutiji predstavnici su engleski filozof Tomas Hobs (prva polovina XVII veka) i francuski Žan Žak Ruso (XVIII vek). Ipak oni su sa različitih stanovišta objašnjavali razloge i obim suverena vlasti koja treba da se prenese nosiocima državne vlasti. Hobs je smatrao da je u prirodi čoveka egoizam i da druge ljude doživljava kao pretnju svojoj slobodi, te su ljudi radi sopstvenog održanja primorani da uvedu pravila zajedničkog života. Država na koju se prenose politička prava uzdiže se iznad pojedinaca i oličena je u vrhovnom vladaru – monarhu. Ruso je surotno, smatrao da su ljudi dobri i moralni i da je dogovor o prenošenje prava na državu garancija slobode za sve, čime se ostvaruje suverenitet naroda. Ovo su bile teorijske osnove za revolucionarne težnje gradjanstva. Pored njih, umerenije teorije društvenog ugovora dali su Spinoza i Džon Lok, po kojima se na državu ne prenose sva prava, već deo, a svakom čoveku ostaju njegova neotudjiva prava: sloboda govora, pravo glasa, lično dostojanstvo, privatna svojina i dr. Zastupnici teorije društvenog ugovora isticanjem prirodnog prava i društvenog ugovora pokušavali su da prevazidju nejednakosti na osnovu privatne svojine, koje su nastajale sa narastajućom podelom u gradjanskom društvu. To je bila idealistička koncepcija da se država i poredak mogu uspostaviti ugovorom.

Nastanak i razvoj filozofske istorije

Osnivač filozofije istorije je italijanski istoričar, pravnik i filozof Djan Batista Viko (XVII-XVIII vek). On je smatrao da samo istorija može da objasni tok razvoja društva, koji je cikličan, ali uvek na višem nivou od prethodnog. Tako je on začetnik društvene teorije progresa. Zakonitost razvija jednog društva obrazlagao je kao detinjstvo, mladost zrelost i starost. Istorijski razvoj društva je podelio u tri perioda: božanski, sa vladavinom teokratije, herojski, doba vladavine vojne aristokratije i ljudski, doba obeleženo vladavinom zakona i političke slobode. Ovom periodizacijom on nije obuhvatio samo istorijska zbivanja već i one vrednosti koje obeležavaju stepen razvoja duhovnih vrednosti u okviru datih epoha. On je objašnjavao razvoj društva kao istorijski uslovljen, te ga Hegel uvažava kao svog prethodnika.

Najznačajniji mislilac tog perioda bio je Šarl Monteskje (prva polovina XVIII veka). On je u duhu Aristotelovih shvatanja razradio ideju da na društvenu evoluciju utiču faktori geografskog položaja i kljime, ali i mentalitet naroda, religija politički režim, pravni sistem, i u ne manjoj meri trgovina.(on je mnogo pre istoričara zaključio da se Rimsko carstvo raspalo je je postalo suviše prostrano za svoju nerazvijenu privredu). On je ostvario veliki uticaj na doba Prosvećenosti u Francuskoj, protiveći se starom režimu i tražeći vladavinu razuma.
Prosvetiteljstvo je bio prvenstveno kulturno-istorijski pokret koji se koncentrisao oko stvaranja Enciklopedije (na kojoj su radili Didro, Lameri, kondijak, Helvecije, Holbah i dr.) i medju predstavnicima prosvetiteljskog rada posebno se ističu Monteskje, Ruso i Volter (XVIII vek). Volter je kritikovao postojeće društvo, uočavajući oštru klasnu podelu. Ovi filozofi bavili su se stvarnim problemima čoveka, zalagali su se za poredak jednakosti i slobode za svih ljudi i njihov značaj je u isticnju ideja napretka i humanosti, a teorijski doprinos je u afirmaciji ideja koje su uticale na nastajanje sociologije kao nauke i revolucionarne poduhvate u Francuskoj.

Socijalisti utopisti

Stavovi socijal-utopista su imali veliki uticaj kako na razvoj misli o društvu tako i na konstituisanja sociologije kao nauke. Glavna preokupacija ovih mislilaca je da na kritici postojećeg društva daju viziju budućeg uredjenja. Medjutim, nisu realno sagledavali društvene uslove iz kojih mogu proisteći pokretačke snage preobražaja društva što čini njihovo učenje utopističkim. Najistaknutiji predstavnici su Tomas Mor (prva polovina XV veka) i Tomazo Kampanela (prva polovina XVI veka) – rani utopisti, Sen –Simon, Šarl Furije i Robert Oven (prva polovina XIX veka). Svi se zalažu za vladavinu razuma koja može da utiče na promene u društvu.

Tomas Mor je živeo u doba prvobitne akumulacije kapitala kada je masa ljudi ostala bez zemlje tonući u najveću bedu. On je vršio visoku državničku dužnost i vrlo je dobro sagledavao stvarnost, a kao humanista i principijelan mislilac kritikom tog društva nastojao je da oslika idealno društvu. Osnovna karakteristika njegovog dela Utopija (po kome je učenje i dobilo ime) su utopistički elementi, a idejom da se ukidanjem privatne svojine može ostvariti najbolji poredak anticipirao je socijalističke ideje.
Tomazo Kampanela je takodje dao utopističku vitiju države, s tim što on nije poznavao realni svet jer je detinjstvo proveo u manastiru, a zrelost u zatvoru zbog osude inkvizicije. Smatrao je da su porodica i vaspitavanje stvar društva, a ne pojedinaca, kao i privatna svojina.

Sen-Simon smatra da nauka o društvu treba da bude fiziologija društva, koja će zasnovana na činjenicama, pozitivističkim metodom istraživati društvene pojave. Ova nauka proučava društvene i fiziološke fenomene jer je okrenuta čoveku i društvu. Ubraja se i u pripadnike filozofije istorije, koncepcijom progresivnog razvoja društva. Kako nije sagledavao suštinske protivurečnosti klasne podele kapitalističkog društva, njegova vizija budućeg društva je neodredjena. On je prepoznavao dve klase. Jedna koja radi i proizvodi materijalna dobra, u kojoj su i industrijalci i radnici (jer su industrijalci tada radili) koje on zajedno naziva tvorničari, zemljoradnici i trgovci, i druga, neproduktivni privilegovani slojevi plemstva, vojske, birokratije i sveštenstva. Smatrao je da će razvoj industrijske proizvodnje uticati na poboljšanje položaja proletera, a da će vlast u rukama moralnih i sposobnih ljudi dovesti do preobražaja. On ideje o oslobadjanju društva na principima humanizacije društvenih odnosa, ali u pitanju je više etička komponenta nego sagledavanje osnove društvene polarizacije.
Njegove ideje je kasnije Ogist Kont ugradio u svoj system, tako da mnogi, poput Dirkema, Sen-simona smatraju utemeljivačem sociologije kao nauke.

***

Plejada mislilaca koja je obeležila novovekovnu misao o društvu je i u okviru nemačke filozofije, sa Hegelom na čelu.Njegove ideje o dijalektii, stepenima razvoja društva povezanim sa ulogom rada, svesti i slobode, neposredno su uticale na osnivače sociologije kao nauke.

Klasična engleska ekonomija takodje je talja doprinos saznanjima o ekonomskim pojavama bitnim za razvoj teorije o društvu. Najznačajniji predstavnici su Adam Smit i David Rikardo koji su razradili teoriju radne vrednosti, naglašavajući ulogu rada kao delatnsoti koja stvara bogatsvo, zalažući se za načelo slobodne proizvodnje i razmene – ekonomski liberalizam. Ukazivanje na ekonomske parametre je proširilo vidokrug saznanja o društvu.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra
Spisak radova mozete naci ovde:
http://www.maturskiradovi.net/srb/izaberite-oblast.html

IP Adresa: Zabeležena

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 9:35 pm

I wouldn't be caught dead with a necrophiliac.

Hard work has a future payoff. Laziness pays off now.

I won't rise to the occasion, but I'll slide over to it.

Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere may be happy.

Consciousness: that annoying time between naps.

I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it.

Where there's a will, I want to be in it.

Okay, who put a "stop payment" on my reality check?

Few women admit their age. Few men act theirs.

We have enough youth, how about a fountain of SMART?
body corporate manager
r4 revolution

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 9:40 pm

Circular Definition: see Definition, Circular.

Santa's elves are just a bunch of subordinate Clauses.

Air Pollution is a mist-demeaner.

Editing is a rewording activity.

Make yourself at home .....clean my kitchen

Allow me to introduce my selves

Better living through denial

I'm just working here until a good fast food job opens up....

Chaos. Panic. Disorder. My work here is done

Too many freaks not enough circuses
Projector Lamps
wallet for men

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 9:52 pm

"All generalizations are false."

"Time is what keeps everything from happening at once."

Seen on an old, beat-up car: "This is not an abandoned vehicle."

"Born Free. . . . .Taxed to Death"

"Cover me. I'm changing lanes."

"The more people I meet, the more I like my dog."

"Sometimes I wake up grumpy; Other times I let her sleep"

"Work is for people who don't know how to fish"

"Montana --- At least our cows are sane!"

"I didn't fight my way to the top of the food chain to be a vegetarian.
better online business
orlando transportation

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 11:47 pm

A preacher was completing a temperance sermon: with great expression he said, "If I had all the beer in the world, I'd take it and throw it into the river." With even greater emphasis he said, "And if I had all the wine in the world, I'd take it and throw it into the river."

And then finally, he said, "And if I had all the whiskey in the world, I'd take it and throw it into the river."

He sat down. The song leader then stood very cautiously and announced with a smile, "For our closing song, let us sing Hymn # 365: "Shall We Gather at the River."
Marketing Firm
free online games

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 11:55 pm

A big, burly man visited the pastor's home and asked to see the minister's wife, a woman well known for her charitable impulses.

"Madam," he said in a broken voice, "I wish to draw your attention to the terrible plight of a poor family in this district. The father is dead, the mother is too ill to work, and the nine children are starving. They are about to be turned into the cold, empty streets unless someone pays their rent, which amounts to $400."

"How terrible!" exclaimed the preacher's wife. "May I ask who you are?"

The sympathetic visitor applied his handkerchief to his eyes. "I'm the landlord," he sobbed.


Property Management Help
Online Study

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Thu Dec 16, 2010 12:06 am

The following are actual questions written to pastors from children across the world.

Dear Pastor, I know God loves everybody but He never met my sister. Yours sincerely, Arnold. Age 8, Nashville.

Dear Pastor, Please say in your sermon that Peter Peterson has been a good boy all week. I am Peter Peterson. Sincerely, Pete. Age 9, Phoenix

Dear Pastor, My father should be a minister. Every day he gives us a sermon about something. Robert Anderson, age 11

Dear Pastor, I'm sorry I can't leave more money in the plate, but my father didn't give me a raise in my allowance. Could you have a sermon about a raise in my allowance? Love, Patty. Age 10, New Haven

Dear Pastor, My mother is very religious. She goes to play bingo at church every week even if she has a cold. Yours truly, Annette. Age 9, Albany

Dear Pastor, I would like to go to heaven someday because I know my brother won't be there. Stephen. Age 8, Chicago

Dear Pastor, I think a lot more people would come to your church if you moved it to Disneyland. Loreen. Age 9. Tacoma

Dear Pastor, I liked your sermon where you said that good health is more important than money but I still want a raise in my allowance. Sincerely, Eleanor. Age 12, Sarasota

Dear Pastor, Please pray for all the airline pilots. I am flying to California tomorrow. Laurie. Age 10, New York City

Dear Pastor, I hope to go to heaven some day but later than sooner. Love, Ellen, age 9. Athens

Dear Pastor, Please say a prayer for our Little League team. We need God's help or a new pitcher. Thank you. Alexander. Age 10, Raleigh

Dear Pastor, My father says I should learn the Ten Commandments. But I don't think I want to because we have enough rules already in my house. Joshua. Age 10, South Pasadena

Dear Pastor, Who does God pray to? Is there a God for God? Sincerely, Christopher. Age 9, Titusville

Dear Pastor, Are there any devils on earth? I think there may be one in my class. Carla. Age 10, Salina

Dear Pastor, I liked your sermon on Sunday. Especially when it was finished. Ralph, Age 11, Akron

Dear Pastor, How does God know the good people from the bad people? Do you tell Him or does He read about it in the newspapers? Sincerely, Marie. Age 9, Lewiston
eyelashes
finance jobs

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Thu Dec 16, 2010 12:25 am

Wow! Me too! Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord?"

"Baptist Church of God."

"Me too! Are you Original Baptist Church of God, or are you Reformed Baptist Church of God?"

"Reformed Baptist Church of God."

"Me too! Are you Reformed Baptist Church of God, reformation of 1879, or Reformed Baptist Church of God, reformation of 1915?"

"Reformed Baptist Church of God, reformation of 1915!"

To which I said, "Die, heretic scum!" and pushed him off.charms for bracelets
undercounter beverage coolers

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Thu Dec 16, 2010 12:38 am

One day our professor was discussing a particularly complicated concept. A pre-med student rudely interrupted to ask, "Why do we have to learn this pointless information"

"To save lives." the professor responded quickly and continued the lecture.

A few minutes later, the same student spoke up again. "So how does physics save lives?" he persisted.

"It keeps the ignoramuses like you out of medical school," replied the professor.gluten free meals Melbourne
mens diamond rings

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Thu Dec 16, 2010 12:44 am

A student comes to a young professor's office hours. She glances down the hall, closes his door, kneels pleadingly.

"I would do anything to pass this exam." She leans closer to him, flips back her hair, gazes meaningfully into his eyes. "I mean..." she whispers, "...I would do...anything."

He returns her gaze. "Anything?"

"Anything."

His voice softens. "Anything??"

"Absolutely anything."

His voice turns to a whisper. "Would you...study?"
comprar vestido de novia
port canaveral transportation

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Thu Dec 16, 2010 12:53 am

Man: "How's your history paper coming?"

Woman: "Well, my history professor suggested that I use the Internet for research, and it's been very helpful.

Man: "Really?"

Woman: "Yes! I've already located 17 people who sell them!"global resorts network
varicose veins treatment

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  paganizonda on Thu Dec 16, 2010 12:59 am

The U.S. State Department said Wednesday Venezuelan President Hugo Chavez is subverting the will of the country's electorate by seeking emergency powers in advance of the seating of a new legislature next month. The current congress, filled with pro-Chavez members, is expected to approve rule-by-decree by the end of the week.

The State Department has joined opposition figures in Venezuela in criticizing the move by Chavez supporters to grant him emergency powers before a new congress, with more opposition members, is seated on January 5.


boat charter miami
gay tours

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Thu Dec 16, 2010 1:05 am

A man was on holiday in the depths of Louisiana, where he tried to buy some Alligator shoes. However he was not prepared to pay the high prices, and after having failed to haggle the vendor down to a reasonable price level, ended up shouting "I don't give two hoots for your shoes man, I'll go and kill my own "croc!," to which the shopkeeper replied, "by all means, just watch out for those two "ole boys" who are doing the same!".

So the man went out into the Bayou, and after a while saw two men with spears, standing still in the water. 'They must be the 'ole boys' he thought. Just at that point he noticed an alligator moving in the water towards one of them. The guy stood completely passive, even as the gator came ever closer.

Just as the beast was about to swallow the him, he struck home with his spear and wrestled the gator up onto the beach, where several already laying Together the two guys threw the gator onto its back, where-upon one exclaimed "Darn! This one doesn't have any shoes either!".lifetime mortgages
customer service jobs

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 17, 2010 8:03 pm

The maharajah of an Indian Province issued a royal decree. He ordered that no one was to kill any wild animals while he was the country's leader. The decree was honored until there were so many Bengal Tigers running loose that the people revolted and threw the maharajah from power. This is the first known instance of the reign being called on account of the game.Harry potter lego
tweedehands

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  paganizonda on Fri Dec 17, 2010 8:12 pm

North Korea, through its official media, is warning that if the South Korean drills go forward, it will hit back harder than it did November 23, when it answered a live-fire exercise with an attack on a South Korean island that killed four people.

South Korea's announced plans for another exercise, sometime between Saturday and Tuesday, has triggered worry in Washington and elsewhere, and a round of diplomatic contacts by concerned governments.

wedding photographer cabo san lucas
carpet stores in Louisville KY

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  paganizonda on Fri Dec 17, 2010 8:12 pm

Briefing reporters, State Department Spokesman P.J. Crowley said U.S. officials "certainly trust" that South Korea "will be very cautious" in what it does. But he said it is understandable that the Seoul government wants to assure that its forces are properly trained, given recent North Korean "provocations."

"South Korea has the right to self defense, it has a right to exercise its military as it sees fit," said P.J. Crowley. "Northing that South Korea is planning is in anyway threatening to North Korea, and there's no justification for North Korea taking any action what-so-ever, should South Korea decide to proceed with this scheduled live exercise."wedding photographer cabo san lucas
carpet stores in Louisville KY

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: V RAZVOJ MISLI O DRUSTVU PRE NASTANKA SOCIOLOGIJE

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum