Megatrend forum - seminarski radovi

Go down

Megatrend forum - seminarski radovi

Post  Admin on Mon Nov 30, 2009 3:38 pm

Na ovom mestu mozete naci velik broj gotovih radova spremnih za download.

http://www.maturskiradovi.net


Najveca kolekcija maturski, seminarski i diplomski radova na internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:ekonomije, osiguranje motornih vozila, centralno bankarstvo, centralna banka, e-society,
informacioni sistemi, računarska simulacija, hardver, inteligencija, turizam, biologija, fizika, geografija, hemija, informatika.


Takođe, na sajtu pronađite i tutorijale, referate, primere radova, prepričane lektire, vesti, čitaonicu...

Na ovom sajtu ste u prilici pronaći preko 10000 radova iz raznih oblasti: ekonomija (menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija,
preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, ...), informatika (internet, informacione tehnologije, softver, hardver, operativni sistemi, baze podataka, programiranje, informacioni sistemi, računarske mreže, ...),
biologija i ekologija, filozofija, istorija, geografija, fizika, hemija, književnost, matematika, likovno, psihologija, sociologija, ostali predmeti (politika, saobracaj, mašinstvo, sport, muzika, arhitektura, pravo, ustav, medicina, engleski jezik, ...).

----------------------------------------------------------------------------------
maturski forum seminarski security forumi radovi magistarski radovi seminarski megatrend univerzitet megatrend beograd
maturski rad diplomski rad lektire maturalna radnja rad bankarstvo menadzment seminarski rad maturalni lektire.megatrend eseji master radovi magistarski radovi domaci domaći zadaci projekti maturalne radnje marketing promocija promocija deo marketing miksa teorija diplomski rad promocija promocija kao deo marketing miksa ekonomija znanja i uloga drzave maturski berze i berzansko poslovanje upravljanje rizicima u elektronskom bankarstvu seminarski plan razvoja turizma grcke turističko novinarstvo ujka vanja ujka vanja cehov ujka vanja likovi Ana karenjina ukratko megatrend forum megatrend info megatrend bele strane bele strane srbija megatrend univerzitet topzurka facebok menager league proactol http://www.maturski.net http://www.maturski.org http://www.seminarskirad.org http://www.seminarskirad.info http://www.essaysx.comInformacione i Internet tehnologije
Hardver i osnovne hardverske komponente računara
Sistemski i korisnički softver
Internet tehnologije i Internet servisi
Komunikacione tehnologije
Bežične i mobilne tehnologije
Računarska matematika
Matematička logika
Matrice i determinante
Integralni račun
Diferencijalni račun
Strukture podataka i algoritamsko modelovanje
Strukture podataka
Algoritamsko modelovanje
Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom
Kancelarijski paketi programa
Programi za obradu slike
Programi za vektorsku grafiku
Teorija web dizajna
Izrada prezentacija korišćenjem web alata
Računarski sistemi
Arhitektura procesora
Arhitektura računarskog sistema
Operativni sistem Windows
Operativni sistemi Unix i Linux
Osnovi programiranja
Programerske tehnike
Struktura programa
Programski jezik C
Kvantitativne metode
Numerička matematika
Kombinatorika
Verovatnoća i statistika
Engleski jezik I - Intermediate
Osnovna vremena engleskog jezika
Vokabular svakodnevne komunikacije
Samostalna primena jezika
Računarske mreže
Osnovi umrežavanja
Mrežna oprema
Mrežno administriranje
Klijent/server arhitektura
Socijalni i pravni kontekst računarstva
Informaciono društvo
Sociološki aspekti računarstva
Pravo u računarstvu
Programerski alati
Programski jezik C#
ADO.NET programiranje
Windows Form Technologies
Objektno orijentisano programiranje
Objektno-orjentisana analiza i dizajn
UML jezik
Java jezik
Engleski jezik II - UpperIntermediate
Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju
Osnove Menadžmenta
Teorija menadžmenta
Savremeni menadžment
Profil i poslovi menadžera
Osnove ekonomije, finansija i računovodstva
Pojam, predmet i razvoj ekonomije. Osnovne ekonomske kategorije
Osnove računovodstva
Finansijski menadžment
Projektovanje informacionih sistema
Teorija informacionih sistema
Strukturna sistem analiza (SSA)
Management informacioni sistemi
Baze podataka
Model entiteti-veze
Relacioni Model
Programi za rad sa bazama podataka
Poslovni engleski za IT stručnjake
Poslovna korespodencija
Terminologija savremenog poslovanja
Menadžment projekata i ljudskih resursa
Menadžment projekata
Menadžment ljudskih resursa
Programiranje u realnom vremenu
ASP.NET programiranje
Distribuirano programiranje
Programiranje na Web-u
Elektronsko poslovanje
B2B i B2C poslovanje
IT poslovanje i preduzetništvo
marketing i Internet Marketing
Teorija marketinga
Prodaja
Internet marketing
Internet programerski alati
Programski jezik Java
JSP programiranje
PHP programiranje
Razvoj Internet Aplikacija
Napredne baze podataka
Napredne baze podataka
SQL programiranje i administracija
Softversko inženjerstvo
Urađeni radovi iz ekonomije

LISTA TEMA ZA SEMINARSKE RADOVE

Adižesova metodologija odlučivanja - poslovno odlučivanje

Akcije
Akcionarsko drustvo
Akcionarsko drustvo i privatizacija
Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje
Analiza tražnje
Analiza trzista - definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogućnosti

Berze - ekonomija

Bezgotovinsko i elektronsko plaćanje - poslovna Ekonomija

Biznis vs globalizacija - ekonomija

Blagajna

Budzet

Budžet - ekonomija

Budžet kao faktor preraspodele nacionalnog dohotka - ekonomija

Budžetske procedure - utvrđivanje i naplata javnih prihoda - bankarstvo

Cefta

Cena i medjunarodni marketing program - ekonomija

Centralna banka

Cijena električne energije

Comesa – zajedničko tržište istočne i južne afrike - međunarodna ekonomija

Da li je mihajlo petrovic alas bio i ekonomista

Definisanje monopola

Delo paula krugmana - ekonomija

Devizna tržišta

Dinamicka analiza preduzeca x - ekonomija

Dinamika troškova

Diplomatija nevladinih organizacija - ekonomija

Direktne strane investicije - medunarodna ekonomija

Diskontni i eskontni faktor

Domacinstva kao ekonomski subjekti

Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak

Dugorocni izvori finansiranja

Ekonometrija i ekonomska metodologija

Ekonomicnost

Ekonomičnost

Ekonomija - zavisnost troškova od korišćenja kapaciteta

Ekonomija (konkurencija)

Ekonomija blagostanja i ekonomski optimum

Ekonomija i društvo

Ekonomija i instrumenti ekonomske analize

Ekonomija kapitala i fin. razvoja - ekonomija

Ekonomija-globalna kriza

Ekonomista kao naucnik

Ekonomska analiza troškova - ekonomija

Ekonomska kriza u svetu

Ekonomska misao u evropi i engleskoj

Ekonomska ravnoteža (equilibrium)

Ekonomska unija

Ekonomske dezintegracije i bivše socijalističke zemlje - medjunarodna ekonomija

Ekonomske integracije

Ekonomski ciklusi

Ekonomski modeli (multiplikatori i akceleratori)

Ekonomski principi reprodukcije

Ekonomski rast i privredni ciklusi

Ekonomski zakoni = osnovi ekonomije

Ekspoatacija zeleznice - saobracaj

Eskontovanje

Faktori konkurentnosti preduzeća - organizacija grafičkog preduzeća

Fenomen ekonomske nejednakosti u srbiji

Fenomen globalizacije i njene protivrečnosti

Financijska kriza u sad-u 2007 – 2008.g.

Finansijska tržišta i osnovni finansijski instrumenti

Finansijska tržišta i osnovni finansijski instrumenti - ekonomija

Finansijske prevare i obmane u javnom sektoru

Finansijski instrumenti

Finansijsko planiranje

Fiskalna ekonomija i javni sektor monetarne i javne finansije

Fjučersi - finansije preduzeća

Franšizing - seminarski

Fundamentalne kategorije mikroekonomije (tržište, Tržišni akteri, tržišna tražnja, tržišna ponuda

Funkcija novca u tržišnoj privredi

Funkcije potrosnje u savremenoj makroekonomiji

Funkcije troškova

Funkcionisanje svetskog tržišta i svetske privrede

Geneza organizacije i klasične škole organizacije

Geopolitika

Globalizacija

Globalizacija diplomski rad

Globalizacija i medjunarodno poslovanje

Globalizacija i zemlje u tranziciji - ekonomija

Globalizacija svetske privrede - nova evropska ekonomija

Globalizacija.

Globalizacija-sociologija seminarski

Globalna harmonizacija polaganja racuna i etički aspekt finansijsko-računovodstvenog izveštavanja i revizije

Globalna harmonizacija polaganja računa

Globalna konkurencija i globalno poslovanje

Granice proizvodnih mogućnosti i oportunistički Troškovi

Hartije od vrednosti - ekonomija

Historicističke i socijalističke ekonomske teorije

Individualna kriva tražnje i tržišna kriva tražnje

Industrijska revolucija

Industrijska tehnološka revolucija - makroekonomija

Inflacija

Inflacija

Inflacija - ekonomija

Inflacija - ekonomija

Inflacija - makroekonomija

Inflacija seminarski rad

Informacione tehnologije u biznisu

Instrumenti monetarne politike

Instrumenti monetarne politike

Internacionalna makroekonomska politika

Internet ekonomija u uslovima svetske krize

Investicije

Investicioni fondovi u srbiji

Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit

Inženjerska ekonomija

Istorijat i motivi nastanka korporacije

Istorijat revizije - ekonomija

Istorijske karakteristike ekonomije sad

Istorijski razvoj novca - monetarne i javne finansije

Izbor potrošača u uslovima nesigurnosti i asimetrične Informacije

Javna dobra i eksternalije

Javni prihod

Javni sektor u ekonomiji

Kadrovska politika i sluzbenicka etika - sluzbenicko poslovanje

Kadrovska politika i službenička etika

Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi

Kalkulacija troškova

Kamatna stopa u monetarnoj ekonomiji - monetarna ekonomija

Kapital preduzeca - ekonomija

Kapital preduzeca - finansijko poslovanje preduzeća

Karakteristike i dometi monetaristicke ekonomske teorije

Keynesijanska i monetarna politika - makroekonomije

Klasične i neoklasične ekonomske teorije i škole

Koliko su povezane ekonomske i matematicke nauke

Komisija za zastitu konkurencije

Konvertibilnost valuta

Korporacijski identitet i korporacijski imidz

Korupcija

Krediti - finansije

Kultura drustvo i pojedinca - ekonomika industrije

Kupac - marketing

Kvantitativni ekonomski i finansijski modeli biznisa

Liberalizam i globalizacija1

Liberalni kapitalizam i oportunistička shvatanja

Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

Licenca

Licna vlast

Lizing

Lizing kao način finansiranja preduzeća

Lizing sa poredjenjem

Makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela

Makroekonomska ravnoteža

Makroekonomski bilansi,tržište dobara i makroekonomska ravnoteža

Makroekonomski identiteti

Mala i srednja preduzeća - ekonomika i organizacija poslovanja

Mali, sredni i golemi pretprijatija (so statistički podatoci) - ekonomija

Marksova misao-osnovi ekonomije

Marsalijanska škola

Masovna otpustanja radnika kao posledica globalne ekonomske krize

Medjunarodna ekonomska politika

Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta

Medjunarodne finansije i monetarna politika

Medjunarodne finansijske organizacije - medjunarodna ekonomija i finansije

Medjunarodno kretanje kapitala - ekonomija

Medjunarodno trziste kapitala ii

Međunarodna ekonomija

Međunarodna trgovina, konkurentne prednosti i Globalizacija

Međunarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski

Međunarodni dokumentarni akreditivmeđunarodni dokumentarni inkasomađunarodna bankarska doznaka - bankarstvo

Međunarodni monetarni fond (mmf) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije

Međunarodno poslovanje

Mesto i uloga mikroekonomije u opštoj ekonomskoj Teoriji

Mesto i uloga tržišta u ekonomiji

Metodi prikupljanja podataka - ekonomija

Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala

Mobing kao nacin neetickog poslovanja

Mobing kao vid patoloske komunikacije

Modeli ponašanja potrošača, potrošačev izbor i tražnja

Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova - ekonomija

Monopol

Monopol

Monopol i monopolisticka konkurencija

Monopoli - ekonomija

Monopolisticka konkurencija - ekonomija

Monopolisticka konkurencija - mikroekonomija

Monopolistička konkurencija

Monopolistička konkurencija

Monopolistička konkurencija - mikroekonomija

Monopolistička konkurencija i oligopol - mikroekonomija

Nacionalna ekonomija ekonomija

Nacrt strategije održivog razvoja republike srbije

Napuštanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama -ekonomija

Nastanak i razvoj ekonomije - osnovi ekonomije

Nepotpuna konk,monopol,oligopol

Nepotpuna konkurencija - monopol, oligopol i monopolistička konkurencija - ekonomija

Neprofitni sektor u srbiji - nevladine organizacije

Nevrabotenost i inflacija - ekonomija

Nezaposlenost

Nezaposlenost - ekonomija

Nezaposlenost u vojvodini

Nikolo makijaveli vladar

Nivoi organizovanosti velikog ekonomskog sistema

Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku

Nova politička ekonomija

Nova teorija preduzeća

novac

Novac

Novac - ekonomija

Novac - osnovi ekonomije

Novac - uvod u ekonomiju

Novac i poslovno bankarstvo - osnovi ekonomije

Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad

Novac kao specificna roba banaka - torija novca, bankarstvo

Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova

Obveznice

Odnos interne kontrole, interne revizije i revizije

Odnos privrednog i političkog sistema (na primeru bivše Jugoslavije)

Odnosi s javnoscu

Oligopol

Oligopol i monopolistička konkurencija - mikroekonomija

Opadanje americke moci

Oporezivanje off shore biznisa

Oporezivanje off shore biznisa 1

Optimizacija proizvodnog procesa

Oracle corporation e-business e-valuator - internet ekonomija

Organizacija -služba - sektor operativne pripreme

Ortačko društvo

Osiguranje robe u prometu - ekonomija

Osnove finansija - novac i konvertibilnost

Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija

Osnovi ekonomije - opšti metodološki principi i njihova primena u ekonomiji

Osnovi opšte teorije sistema

Osnovne karakteristike deficitarnog budžetskog finansiranja - fiskalna ekonomija

Osnovne karakteristike međunarodne finansijke korporacije - ekonomija

Outsourcing - ekonomija

Persijski zaliv - nafta i rat

Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji - makroekonomija

Platni bilans

Pojam i karakteristike ugovora o lizingu

Pojam i vrste preduzeca - poslovna ekonomija

Pojam i znacaj globalizacije - ekonomija

Pojam i značaj investicija i primjena statičkih metoda u ocjeni efikasnosti investicionih ulaganja

Pojam trzista i instrumenti trzista kapitala

Pojam tržišta i instrumenti tržišta kapitala

Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu - ekonomija

Ponasanje turistickih potrosaca

Ponašanje nacionalne ekonomije prema kriterijumu Potrošnje, investicija i štednje

Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta

Ponuda, tražnja i elastičnost

Ponuda, tražnja i elastičnost - ekonomija

Postavke ekonomskog blagostanja

Postindustrijsko drustvo

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija

Poverenje, uprava i performanse

Pozitivne i negativne strane globalizacije - globalna ekonomija

Pozitivni aspekti globalizacije-dubai

Prag rentabilnosti

Pravila finansiranja original

Pravo konkurencije - ekonomija

Pravo konkurencije - poslovno pravo

Predmet i razvoj politicke ekonomije

Preduzetnistvo javno preduzeće »komunalac« novi bečej

Preduzetnistvo -program razvoja proizvoda baziran na inovaciji a.d.”polet” igk

Preduzetnistvo u srbiji

Preduzetništvo i inovativnost

Prihodi firme

Primeri savremenog kapitalizma

Primeri tranzicione ekonomije

Principi ekonomije i optimalizacija poslovanja

Principi preferencija domaćinstva

Prirodnopravne teorije

Pristup alokacije potrošnje i štednje u vremenu irvinga fišers

Privredna društva - ekonomija

Privredni rast

Privredni razvoj zemlje

Privredno udruživanje na teritoriji republike srbije

Prodaja kapitala putem javne aukcije

Produktivnost rada

Produktivnost rada - mikroekonomija

Proizvod sa aspekta marketinga - osnove ekonomije biznisa

Proizvodna funkcija

Proizvodni kapital i profit

Proizvodni kapital i profit - ekonomija

proizvodnja

Racionalni izbor potrošača i teorija korisnosti

Rad i podela rada kao osnova razvoja coveka i drustva

Raspodela dobiti i politika dividendi

Raspodela troskova na podsisteme

Ravnoteža i tržišna cena

Razvoj na pazarot na drzavni hartii od vrednost - ekonomika

Regionalni razvoj (izučavanje, značaj organizacije, primjeri) - ekonomija

Rentabilnost

Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspesnosti

Rezultat poslovanja preduzeca - ekonomija

Rimjena integrala u eknomiji

Robna dokumentacija u vezi sa snabdijevanjem prodavnice robom - ekonomija

Ruralna ekonomija i agrobiznis

Savet ministara eu - ekonomika evropskih integracija

Savremena makroekonomija i okruženje

Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija

Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija

Savremeni komunikacijski sistemi1

Savremeni mikroekonomski modeli

Savremeni privredni sistem

Sengenski sporazum

Siromaštvo u srbiji - ekonomija

Skripte - mikroekonomija

Slozena alokacija resursa

Stanovnistvo i privredni razvoj nase zemlje - nacionalna ekonomija

Stav studenata ekonomskog fakulteta subotica, odeljenje u novom sadu, o odlasku na rad u inostranstvunakon završetka studija - statistika

Strana ulaganja u bih - eng

Strane direktne investicije - ekonomija

Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - makroekonomija

Strani ulagac

Strategija makroekonomske stabilizacije-devizni kurs

Stratesko uvodjenje - ekonomija

Suprotnosti svetskog ekonomskog razvoja

Sustina i funkcije novca

Suština upravljanja zalihama - ekonomija

Svetska banka

Svetska ekonomska kriza 1929

Svetska trgovinska organizacija – sto - ekonomija

Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad

Svjetska banka - poslovna ekonomija

Swot analiza

Swot analizukompanije montenegro airlines

Tehnike komercijalnog poslovanja- kalkulacije komercijalnog poslovanja

Tehno – ekonomska analiza proizvodnje ureznika um m20 - inženjersko ekonomska analiza

Tehno-ekonomska analiza proizvodnje ureznika - inženjersko-ekonomske analize

Tehnologija bar kodova u skladisnim sistemima - ekonomija

Tehnologija potrošnje

Teoretičari xx veka i novih ekonomskih pravaca

Teorija globalizacije - makroekonomija

Teorija igara

Teorija igara - teorija cena

Teorija kardinalne korisnosti

Teorija novca i bankarstva-vodjenje montarne politike

Teorija ordinalne korisnosti

Teorija troškova i teorija ponude

Teorije i koncepti institucionalnih promena

Teorijski ekonomski modeli

Terorizam

Trendovi na globalizovanom finansijskom tržištu

Trgovina bez granica

Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri

Troskovi, ponuda i profit

Troškovi i utrošci

Troškovi proizvodnje - mikroekonomika

Troškovi proizvodnje i profit

Troškovi sa akcentom na faktore formiranja troškova

Trziste - ocr plus prelom - makroekonomija

Trziste i mehanizam njegovog ispoljavanja - makroekonomija

Trzizte kapitala

Tržišne strukture

Tržište dobara u otvorenoj privredi

Tržište kapitala

Tržište prirodnih resursa

Tržište rada

Turistička agencija i šire okruženje - turistički tehničar

Učesnici na tržištu novca - tržište novca

Uloga krive ponude - ekonomija

Uloga marketinga - ekonomija

Unakrsna elastičnost tražnje - ekonomija

Upravljanje cenama u oligopolima

Upravljanje razvojem

Upravljanje skladištenjem - ekonomija

Upravljanje troškovima - ekonomija

Upravljanje zalihama - ekonomija

Upravljanje zalihama upotrebom spreadsheet

Usluge u savremenoj ekonomiji

Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava

Uticaj poreza i subvencija na pozicije tržišnih aktera

Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad

Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) - diplomski rad

Utvrđivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje

Utvrđivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje

Uvoz i izvoz usluga - međunarodna ekonomija i finansije

Valutni derivati - ekonomija

Vertikalna podela funkcija - horizontalna - vertikalna

Vidovi globalizacije - globalna ekonomija i poslovna diplomatija

Virtuelna trzista-ekonokija

Visoki troskovi niskih cena

Visoko razvijene zemlje i svjetsko trziste

Vitalni koeficijent u srbiji - ekonomija

Vodeće ekonomske škole i tranziciona ekonomija

Vremensko razgranicenje rashoda

Vrste i funkcije tržišta - makroekonomija

Vrste investicija i pokazatelji efikasnosti investicija

Web prezentacija firme

Začeci ekonomije kao samostalne nauke (ekonomska Teorija i ekonomska nauka)

Zadruga - ekonomiija

Zakoni proizvodnosti i troškovi

Zastita prava potrosaca

Znacaj znanja u novim uslovima ekonomskog razvoja – andragogije
Urađeni radovi iz marketinga

1.
2. Obraditi željeni proizvod po sopstvenom izboru kroz sva četiri elementa marketing miksa sa posebnim akcentom na promociji dotičnog proizvoda. (svi proizvodi dolaze u obzir, uputstvo za ovakav tip prezentacije se može dobiti kod svog saradnika)
3. Obraditi reklamne poruke koje apeluju na borbu protiv trgovine ljudima,
4. Obraditi reklamne poruke koje apeluju na očuvanje zdravlja,
5. Obraditi reklamne poruke koje apeluju na zaštitu od AIDSa,
6. Obraditi reklamne poruke koje apeluju na pojavu i štetnost globalnog zagrevanja,
7. Obraditi reklamne poruke koje apeluju na očuvanje prirodne sredine,
8. Obraditi reklamne poruke koje ukazuju na pozitivne efekte sporta,
9. Obraditi reklamne poruke koje apeluju na štetnost pušenja i narkotika,
10. Obraditi reklamne poruke koje apeluju na bezbednost u saobracaju
11. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: bebe,
12. Obraditi reklamene poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: deca,
13. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: omladina i tinejdžeri,
14. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: devojke,
15. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: ženska populaciju,
16. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: poslovne žene i poslovni muškarci,
17. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: muška populacija,
18. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: sportisti (muškarci i žene),
19. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: penzioneri
20. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: domaćice,
21. Obraditi reklamne poruke koje su usmerene na ciljnu grupu: porodica
22. Obraditi reklamne poruke koje se odnose na tačno određen događaj i emituju se samo pre i u toku njegovog dešavanja: Nova godina,
23. Obraditi reklamne poruke koje se odnose na tačno određen događaj i emituju se samo pre i u toku njegovog dešavanja: Exit,
24. Obraditi reklamne poruke koje se odnose na tačno određen događaj i emituju se samo pre i u toku njegovog dešavanja: EuroSong,
25. Obraditi reklamne poruke koje se odnose na tačno određen događaj i emituju se samo pre i u toku njegovog dešavanja: Univerzijada,
26. Obraditi reklamne poruke koje se odnose na tačno određen događaj i emituju se samo pre i u toku njegovog dešavanja: Olimpijske igre,
27. Obraditi reklamne poruke koje se odnose na tačno određen događaj i emituju se samo pre i u toku njegovog dešavanja: Koncert (po sopstvenom izboru i interesovanju),
28. Obraditi reklamne poruke koje se odnose na tačno određen događaj i emituju se samo pre i u toku njegovog dešavanja: Pozorišna predstava (po sopstvenom izboru i interesovanju)

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: Megatrend forum - seminarski radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 11:55 pm

An old preacher was dying. He sent a message for his banker and his lawyer, both church members, to come to his home.

When they arrived, they were ushered up to his bedroom. As they entered the room, the preacher held out his hands and motioned for them to sit on each side of the bed. The preacher grasped their hands, sighed contentedly, smiled, and stared at the ceiling. For a time, no one said anything.

Both the banker and lawyer were touched and flattered that the preacher would ask them to be with him during his final moments. They were also puzzled; the preacher had never given them any indication that he particularly liked either of them. They both remembered his many long, uncomfortable sermons about greed, covetousness, and avaricious behaviour that made them squirm in their seats.

Finally, the banker said, "Preacher, why did you ask us to come?"

The old preacher mustered up his strength and then said weakly, "Jesus died between two thieves, and that's how I want to go."

Property Management Help
Online Study

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Megatrend forum - seminarski radovi

Post  BigBoy1292 on Thu Dec 16, 2010 12:06 am

The Baptist preacher just finished his sermon for the day and proceeded toward the back of the church for his usual greetings and handshaking as the congregation left the church. After shaking a few adult hands he came upon the seven year old son of one of the Deacons of the church.

"Good morning, Jonathan," the preacher said as he reached out to shake Joanthan's hand.

As he was doing do he felt something in the palm of Jonathan's hand. "What's this?" the preacher asked.

"Money," said Jonathan with a big smile on his face, "It's for you!"

"I don't want to take your money, Jonathan," the preacher answered.

"I want you to have it," said Jonathan. After a short pause Jonathan continued, "My daddy says you're the poorest preacher we ever had and I want to help you."

eyelashes
finance jobs

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Megatrend forum - seminarski radovi

Post  paganizonda on Fri Dec 17, 2010 8:13 pm

Thursday, Marine General James Cartright, vice chairman of the U.S. military Joint Chiefs of Staff, voiced worry of a potential chain reaction of firing and counter-strikes, if the drill is misunderstood and Pyongyang reacts violently.

Crowley confirmed that U.S. ambassador to Russia, John Beyrle, was called in to the foreign ministry in Moscow to hear a Russian expression of concern about the situation.


wedding photographer cabo san lucas
carpet stores in Louisville KY

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Megatrend forum - seminarski radovi

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum