Ekonomika preduzeca 2

Go down

Ekonomika preduzeca 2

Post  Admin on Thu Jan 07, 2010 9:05 am

4. PROCES PROIZVODNJE U SISTEMU ROBNE PRIVREDE

4.1. OPŠTE KARAKTERISTIKE PROIZVODNOG PROCESA U PREDUZEĆU U toku društveno istorijskog razvoja i tehničko-tehnoloških usavršavanja, roizvodna jedinica mjenjala je i usavršavala sve svoje osnovne elemente, dok se nije pojavila u svom savremenom obliku: robnog proizvođaća, s mašinskom tehničkom osnovicom proizvodnje. Upravo od tog oblika i stepena rdazvojda proizvodne jedinice treba poći kada se daju opšte karakteristike proizvodnog procesa u preduzeću. Ljudski rad koji predstavlja supstancu vrijednosti i ćija količina određuje njenu velićinu, pojavljuje se u konkretnom procesu proizvodnje u preduzeću u 2 različita stanja: jednim dijelom kao materijalni rad (u obliku oruđa za rad, raznih sirovina i pomočnih materijala) i drugim dijelom kao živi rad (tj. kao korištenje radne sposobnosti neposrednih proizvođaća).

4.1.1. Radna snaga kao roba njena upotrebna vrijednost i vrijednost Pod ovim pojmom se podrazumijeva skup fizičkih i psihičkih sposobnosti čovjeka koje se koriste u proizvodnom procesu. Ovako shvačena radna snaga predmet je kupovine ili prodaje kao i svih ostalih roba. Kao roba, radna snaga zadržava sva svojstva robe, tj. upotrebnu i prometnu vrijednost. a) Upotrebna vrijednost radne snage Upotrebna vrijednost kao svojstvo robe, predstavlja onu njenu karakteristiku da može neka roba (dobro) zadovoljiti ljudsku potrebu. Pri tome nije bitno da li potreba potjeće "iz glave ili stomaka", da li se radi o fizičkoj ili psihičkoj potrebi Provjera upotrebnog svojstva neke robe, korištenja, kada se radi o upotrebnom svojstvu radne snage, nameće se pitanje šta je to što obilježava to njeno svojstvo? Pošto upotrebna virijednost kod ostalih roba provjera korištenjem ili trošenjem nekog dobra, to je korištenje radne snage način provjere njenog upotrebnog svojstva. Kad je riječ o korištenju radne snage to podrazumijeva njenu sposobnost da radi u procesu proizvodnje, što znaći korištenje njenog rada. Specifičnost upotrebnog svojstva radne snage kao robe je u sposobnosti da se njenim trošenjem stvara nova vrijednost. To trošenje, stvranje nove vrijednosti dovodi do toga da se njenim trošenjem stvara veća vrijednost od njene sopstvene. b) Vrijednost radne snage Vrijednost radne snage određuje se načelno kao i kod drugih roba društveno-potrebnim radnim vremenom neophodnim za njenu reprodukciju. Normalna reprodukcija radne snage predstavlja održvanje čovjeka kao psihičkog i fizičkog bića u normalnom stanju. Reprodukcija ljudske ličnosti osigurava se trošenjem određene količine sredstava neophodnih za život. Društveno potrebno radno vrijeme koje se upotrijebi za proizvodnju sredstava za život, nužnih u potrošnji radnika određuje veličinu vrijednosti radne snage kao robe. Faktori koji utiću na količinu i strukturu dobara koje radnik troši, zavisi od nekoliko činilaca: 1. Prirodni uslovi podneblja u kojima radnik živi, što znaći jedni su uslovi u hladnim, drugi u toplim mediteranskim predjelima. 2. Društvena klima sredine u kojoj radnik živi, pod kojim pojmom se podrazumijeva nadgradnja ili kultura (školstvo, zdravstvo, pozorište, knjige). 3. U reprodukciju radne snage ulazi dodatna količina dobara neophodnih za podmirivanje (potrošnju) potreba članova porodice radnika. Da bi se rad i radna snaga mogli trajno reprodukovati potrebno je obezbjediti dobra za svakodnevno preživljavanje tako i sredstava za novu radnu snagu stvaranje novog života. Jednom dati uslovi za reprodukciju radne snage nisu zauvijek određeni. Oni se kroz vrijeme stalno koriguju, pri čemu porast životnog standarda neprestano poboljšava uslove reprodukovanja radne snage.

4.2. AKUMULACIJA KAPITALA

4.2.1. Akumulacija i organski sastav kapitala Pod pojmom kapital podrazumijevamo sredstva angažovana u procesu reprodukcije. Ta sredstva mogu se nalaziti u više oblika: sredstava za rad: mašine halati i građevinski objekti. predmeti rada sirovine i poluproizvodi, gotovi proizvodi: roba i novac (efektivima ili potraživanjima). Cilj angažovanja kapitala je oplodnja kroz angažovanje proizvodnje pa se tako taj kapital zove proizvodni ili industrijski, trgovinski, pozajmljivanje novca (kupovina novca) finansijski kapital. Ovdje se razmatra problem ulaganja kapitala u proizvodnju, a kad se radi o angažovanju kapitala u procesu proizvodnje, taj kapital može da ima karakter stalnog i opticajnog, u kojem slučaju se govori o vrijednosnom sastavu kapitala koji pokazuje odnose između količine (iznosa) angažovanih sredstava u procesu proizvodnje koji imaju karakter sredstava za proizvodnju, s jedne strane, i s druge strane, broj ljudi koji je uključen u proces proizvodnje. Tehnički sastav kapitala pokazuje odnose između angažovanih sredstava za proizvodnju i angažovane radne snage. Vrijednosni sastav kapitala iskazuje nivo tehničkog sastava kapitala. Tu neposrednu vezu i sadržinu vrijednosnog i tehničkog, odnosno vezu angažovanih u jednu i drugu kategoriju (sredstva za proizvodnju, rad. s.) zovemo organskim sastavom kapitala. Privredni subjekti su zainteresovani da pri istom broju uposlenih povečavaju ulaganja u sredstva za proizvodnju, pošto takav način ulaganja osigurava veću produktivnost. Ulaganje sredstava za proizvodnju, mijenja tehnički sastav kapitala, što automatski znaći promjenu vrijednosti sastava kapitala. Ove promjene vode nužno promjenama organskog sastava kapitala. Kad je riječ o ovim promjenama, to vodi tehničkom progresu. Posljedica toga je automatski rast produktivnosti rada što je cilj svakog subjekta. Veze između organskog sastava kapitala i produktivnosti rada trajan su motiv za promjene u sastavu kapitala. Organski sastav kapitala pokazuje tehnički nivo opremljenosti, ne samo privrednih subjekata, več i čitavih grana, pa i same privrede u cjelini. a) Akumulacija uz nepromjenjeni organski sastav kapitalda Ukoliko je neki subjekt akumulirao dovoljno kapitala, isti može uložiti u proces proizvodnje, tako je šireći, ali da to ulaganje bude bez promjena organskog sastava kapitala, odnosno organski sastav kapitala iz prethodnog procesa reprodukcije bit će uvečan s tim se neće uvečavati (narušavati) proporcije u organskom sastavu kapitala.Predujmljeni Organski sastav kapitala Akumulacija kapital (višak vrijedn. m''=100%) K1 10.000 8.000c+2.000v+2.000m 1.000 1.000 800c+ 200v -K2 11.000 8.800c 2.200v+2.200m 1.100 1.100 880c 220v K3 12.100 9.680c+2.420v Iz ovog primjera vidimo da nema promjena u organskom sastavu kapitala iako je kroz ulaganje ukupni kapital povečan.Dodatnim kapitalom kupovano je dodatnih sredstava za rad u istom omjeru kao i ranije. Ekonomska posljedica ovakvog stanja je obezbjeđivanje rasta proizvodnje uz rast zaposlenosti. Ukoliko postoji i "armija neuposlenih" doći će do promjena ponude i tražnje na tržištu rada. ponuda i tražnja utiću na kretanje najamnina, pa ukoliko dođe do rasta najamnina, smanjit će se višak vrijednosti, a s tim smanjit će se nivo akumulacije. Posljedica toga je nedovoljnost sredstava za ulaganje u proširenu reprodukciju. b) Akumulacija uz porast organskog sastava kapitala Akumulacija uz porast organskog sastava kapitala, ne samo što je opšte-važeći zakon proširene reprodukcije, več i prirodna težnja svakog preduzeća. Težnja svakog privrednog subjekta je povečanje produktivnosti rada, budući da je rast produktivnosti osnovna pretpostavka da se pri istom broju zaposlenih ostvare veći rezultati. Potreba da se radno vrijeme po jedinici proizvoda snižava, ili da se individualno vrijeme svede ispod društveno potrebnog radnog vremena stalan su motiv promjena organskog sastava kapitala. Novu akumulaciju privredni subjekti nastoje da ulože na naćin, što će najveći dio tih sredstava uložiti u kupovinu mašina i savremene tehnologije, i na taj način pokušati da izmjene organski sastav kapitala. Rast organskog sastava kapitala podstiće rast akumulacije, a povečana akumulacija obezbjeđuje stalne tehničke promjene u organskom sastavu kapitala. Posljedice akumulacije uz stalni porast sastava kapitala su: snižavanje troškova po jedinici vremena i postepeno smanjivanje broja zaposlenih. c) Koncentracija i centralizacija kapitala Velki projekti (firme) ne mogu se zamisliti bez velikog kapitala. Do kapitala se dolazi na više načina: (akumulacija), korištenjem kredita, akcionarska i dioničarska društva itd. Kad je riječ o koncentraciji kapitala tada se pod tim pojmom podrazumijeva okupljanje kapitala večeg broja različitih privrednih subjekata i njegovo ulaganje u određene projekte. Centralizacija je spajanje 2 ili više srodnih preduzeća ili fizičko spajanje preduzeća koja su okupljena na stvaranju jedinstvenog proizvoda (ekstrakcija, prerađevina, finalizacija). Posebno značajna aktivnost je organizacija stvaranja tipa trustova. Postoje 2 tipa: Fuzija i Holding Pod fuzijom podrazumijevamo fizičko spajanje velikog broja preduzeća i objedinajavnje kapitala. Holding jedno preduzeće kontroliše rad drugog preduzeća zahvaljujući činjenici da posjeduje veliki broj akcija preko kojih utiće na odluke. Ova preduzeća imaju samostalnost, fizički su odvojena od trusta sve važnije odluke su ipak pod uticajem trusta (vjerovanje kompanija objedinjava i po horizontalnoj i vertikalnoj osnovi, skup udružeih kompanija. Objedinjeni kapital, osim što je sposoban da učestvuje u velikim nacionalnim i svjetskim programima, njegova mu veličina obezbjeđuje prednosti nad ostalim firmama. (U SAD udruživanje u trustove je zakonom zabranjeno, jer oni utiču na rast cijena, stvaraju probleme u privredi i sl., pa je donesen zakon u borbi protiv trustova). 4.3. OBRT KAPITALA 4.3.1. Pojam i obrt kapitala U procesu reprodukcije kapital se nalazi u više različitih oblika. Kad obavlja svoju funkciju kupovine i prodaje, tada se nalazi u robno-novčani oblik. Kad je u fazi proizvodnje tada se nalazi u oblik sirovina, mašina, halata. U fazi realizacije gotovih roba robni oblik. Neprekidan tok reprodukcije zahtjeva da se kapital rasporedi po pojedinim fazama procesa reprodukcije na način da se osigura njen nesmetan tok. Neprekidno kretanje kapitala zove se kružno kretanje (kružni tok). Kružni tok se

Novac Sp R

Roba N -R ... P ... R'' -N'' itd.

Sp-Sredstva za rad Rs

Rs-Radna snaga PProizvodna.funk.kapitala

R''-Gorova roba sa p.. vrijedn. N''-Novac sa početnom vrijedn. Ovakvo kretanje (obrt) kapitala nameće potrebu njegovog pračenja u cjelini, ali i pračenja pojedinih dijelova u okviru kompletnog toka društvene reprodukcije. Od posebnog je značaja vrijeme zadržavanja kapitala u pojedinim fazama reprodukcije, odnosno, u pojedinim oblicima.

4.3.2. Vrijeme obrta kapitala Vrijeme obrta je onaj dio vremena u kom kapital pređe sve faze da bi došao u prvobitno stanje. Dijeli se na: vrijeme proizvodnje i vrijema prometa. Vrijeme proizvodnje je onaj dio vremena u kome se kapital nalazi u proizvodnji (vrijeme neposrednog procesa rada vrijeme u kojem je radna snaga neposredno spojena sa sredstvima za proizvodnju). Vrijeme dok se iz tehničkih ili tehnoloških razloga prekida proces rada. Slučaj u poljoprivredi kad se čeka rast i sazrijevanje usjeva. Zalihe sirovina pripremljene za neposredni proces rada. Nužne rezerve kojim se osigurava kontinuitet proizvodnje Vrijeme prometa je onaj dio kapitala angažovan u prometnoj sferi. Sastoji se od: vremena kupovine gdje se vrši nabavka Rs i Sp i vremena prodaje od gotovih roba obezbjediti novac. Zajedničko im je obilježje da se kapital nalazi izvan proizvodne funkcije. Dužina vremena obrta utiće na veličinu kapitala angažovanog u procesu reprodukcije. Što je faza duža, potrebno je više kapitala i obratno. kupovina proizvodnja prodaja Sp N R P... R1 N1 Rs

Za jedan proces proizvodnje potrebno je 10.000 $. Ukupan proces traje 10 nedjelja, za svaku nedjelju po 1.000 $. I primjer: kupovina proizvodnja prodaja -------------------------------Sp

1.) Faza reprodukcije: N -R P... R1 -N1 Rs -------------------------------

2.) Vrijeme pojed. faza obrta: 2,5 nedj. 5 nedj. 2,5 nedj. -----------------------------Raspodjela kapit.po fazama: 2.500 5.000 2.500 ----------------------------- II primjer: Sp N -R P... R1 -N1 Rs -------------------------------1.) Vrij. pojedinih faza obrta: 2 nedj. 4 nedj. 2.nedj. -----------------------------2.) Raspodj.kapitala po 1 fazi a) 2.000 4.000 2.000 b) 2.500 5.000 2.500 Skračivanjem obrta skračuje se i vrijeme, a time daje mogučnost angažovanja manje kapitala.

4.3.3. Stajni i opticajni kapital Kada je riječ o prometnom kapitalu, bilo da se nalazi u robnom ili novčanom obliku isti se obrče što čitavom supstancom ulazi u promet N R ... R N gdje u svakoj ot tih faza u potpunosti mijenja svoj oblik iz novca u robu, iz robe u novac itd. U obrt proizvodnog kapitala u spadaju: sredstva za rad (mašine, halati, zgrade, transportna sredstva), predmeti rada (sirovine i pomočni materijali) i radna snaga. Svaki od tih dijelova na različit način se obrče i učestvuje u procesu proizvodnje. Sredstva za rad kao dio kapitala u procesu proizvodnje posmatrana kroz obrt, čitavom supstancom ulaze u proces proizvodnje, ali u tom procesu ova se ne mijenjaju, ona se postepeno troše i samo mali dio prenose na proizvod. Stalnim (fiksnim) kapitalom otuda zovemo onaj dio kapitala koji je u cjelosti ulazio u proces proizvodnje, a mali dio prenosi se na novi proizvod. Prenošenje tog malog dijela vrši se njegovim ugrađivanjem u cijenu proizvoda, a sam taj proces zove se amortizacija. Sredstva koja se tako izdvajaju, drže se na posebnom računu, koji se zove amortizacioni fond, da bi se kada mašina bude istrošena i izbačena iz procesa proizvodnje, mogla nabaviti nova i otpočeti kontinuirani tok proizvodnje. Postebeno trošenje sredstava za rad i prenošenje na novi proizvod zove se rabačenje. Postoje dvije vrste rabačenja: fizičko rabačenje predstavlja postepeno trošenje i prenošenje troškova na novi proizvod, da bi se mogla obezbjediti kupovina novih mašina. moralno rabačenje podrazumijeva izbacivanje mašina iz procesa proizvodnje dok još nisu istrošena, pošto je zbog novih izuma došlo do zastarjevanja postojećih, pa je iste nužno izbaciti iz proizvodnje i zamjeniti novim. Moralno rabačenje zove se i ekonomsko zastrajavanje. Tokom vijeka mašine i halati se kvare pa ih je neophodno opravljati, podmazivati. Ako se radi o velikim opravkama koje produžuju vijek mašina i halata, kada ti izdaci uvečavaju njihovu vrijednost, pa se kao takvi uključuju u masu koja se u narednim godinama amortizuje (otpisuje). Ako su u pitanju mali troškovi (izdaci) tada oni ne uveličavaju vrijednost mašine i padaju na teret troškova poslovanja. Predmeti rada čitavom svojom supstancom ulaze u proizvodni proces. U toku procesa proizvodnje mijenjaju oblik u potpunosti, pojavljujući se u slijedečoj fazi u vidu novog proizvoda. Predmeti rada svoju kompletnu vrijednost prenose na proizvod, pa se za novi radni proces ista moraju ponovo pribavljati. Sredstva angažovana u sam rad u toku proizvodnog procesa u cjelosti ulaze u reprodukciju, mijenja oblik, pa se za novi proces moraju iznova pribavljati. Sredstva angažovana u predmete rada kao i sredstva koja se angažuju za kupovinu radne snage upotpunjavaju svoj oblik pa se otuda zovu opticajnim kapitalom. RENTABILNOST KAPITALA 4.4.1. Troškovi proizvodnje i cijene koštanja Organizovanje proizvodnje podrazumijeva angažovanje kapitala u samom procesu proizvodnje. Kapital stalno prelazi iz jednog stanja u drugo. Različiti oblici kapitala angažovanih u procesu reprodukcije zovemo sredstvima u proizvodnom procesu. U tom procesu angažovana sredstva se troše prenoseći u cjelosti, ili djelimično svoju vrijednost na novi proizvod. Utrošena sredstva koja su angažovana u proizvodnom procesu zovemo troškovima proizvodnje. Kada ukupno utrošena sredstva po jednom procesu podjelimo sa brojem proizvedenih jedinica dobivamo cijenu koštanja: Predujmljeni Troškovi br.proizv. Cijena kapital proizvodnje jedinica koštanja

1.) Stalni kapital amortizacija 10% 50.000 5.000 200 25 (sredstva za rad) 2.) Opticajni kapital 30.000 30.000 200 150 (predmeti rada) 3.) Opticajni kapital 20.000 20.000 200 100 (radna snaga) 100.000

55.000 200 275 Nužnost analitičkog zaščlanjivanja troškova je očita. Ukupni utrošci moraju se pratiti po vrstama i u cilju što rentabilinijeg poslovanja pokušati da se isti smanje na najmanju mjeru. U tom smislu troškovi se dijele na fiksne i varijabilne.

4.4.2. Profitna stopa Profit je onaj dio koji ostaje preduzeću nakon podmirivanja troškova proizvodnje, Profit je naime, posmatranje ostvarenih rezultata privređivanja naspram kompletnom uloženom kapitalu. Profit se identifikuje sa ostvarenom dobiti koja se tehnički utvrđuje, na naćin što se od ukupno realizovanog iznosa (ukupno prodata roba) odbiju troškovi poslovanja. Profitna stopa se utvrđuje na način što se stavlja u odnos ostvarena dobit naspram uloženog kapitala: m m pf'' = ---- tj. pf'' = -----K'' c+v m ostvarena dobit c constantni kapital v varijabilni kapital Profitna stopa je pokazatelj oplodnje uloženog kapitala i uvijek je izraz rentabilonosti poslovanja. Završena proizvodnja P R R P m pf = ----= x 100 % = c+v 20.000 c+v=100.000 (80.000v + 20.000c) 20.000m pf = ------x 100%=20% 100.000 RASPODJELA U SISTEMU ROBNE PRIVREDE

5.1. OPŠTI POJMOVI O RASPODJELI. Raspodjela predstavlja fazu u okviru društvene reprodukcije u okviru koje se obavlja dioba onoga što je proizvedeno u prethodnoj fazi reprodukcije. U okviru problema raspodjele može se posmatrati na 2 osnovna nivoa: Raspodjela društvenog bruto-proizvoda i Raspodjela društvenog neto-proizvoda U okviru prvog nivoa gdje se razmatra pitanje raspodjele društvene proizvodnje, tu se ima na umu da je od ukupnog bruto-proizvoda neophodno obezbjediti sredstva koja su se utrošila u procesu reprodukcije. Kada se ovaj dio sredstava obezbjedi, pristupi se drugom nivou raspodjele tj. raspodjele novo-stvorene vrijednosti. U okviru raspodjele razmatraju se pitanja raspodjele novostvorene vrijednosti, kao i raspodjele onog dijela društvenog bruto-proizvoda iz kojeg se pokrivaju potrebe samog rada. Proizvodnja stvara određene međuodnose kod učesnika u procesu proizvodnje, pri čemu su određene kategorije vlasnici sredstava za proizvodnju, drugi upravljaći, treći su radnici, gdje svaki od položaja određuje status pojedinaca pri raspodjeli. Raspodjela kroz historiju u različitim društveno-ekonomskim formacijama je imala različite oblike, odnose pa i položaj pojedinaca u okviru jednog društva. Pod problemom raspodjele treba razmatrati i one momente koji nam stvaraju različiti tipovi organizacija kao što su: multinacionalne kompanije, dioničarska društva i akcionarstvo. U okviru ove teme poseban je značaj raspodjele u mikro-sistemu pitanje najamnina.

5.2. NAJAMNINA PLATA RADNIKA Pod pojmom najamnine podrazumijevamo nadoknadu koja se isplačuje radniku za iznajmljenu radnu snagu. Riječ je o učešću kategorije neposrednih proizvođaća naspram društvenog proizvoda. Radna snaga je roba, ovdje imamo da je najamnina samo način izražavanja vrijednosti. Najamnina je mjera vrijednosti radne snage. Kao mjera vrijednosti radne snage ona iskazuje vrijednost rada ili radne snage u određenom vremenskom periodu ili pak vrijednost rada ili radne snage za obavlje ni posao.

5.2.1. Visina najamnine S obzirom da je najamnina novčani izraz vrijednosti radne snage, odnosno cijena rada, njena veličina, kao i promjene u skladu su sa promjenama vrijednosti radne snage. Pored toga na promjenu najamnine utiće i promjena vrijednosti novca, padom (rastom) vrijednosti novca preko kretanja cijena ovih roba koji ulazi u osiguranje reprodukcije radne snage mijenjat će se i najamnina. Na visinu najamnine mugu uticati monetarne promejene. Ponuda i tražnja na tržištu radne snage jedna je od odrednica stanja i kretanja najamnina. Ovaj činilac ima poseban značaj i on je temeljni regulator visine najamnina.
lektira lektira studentski poslovna megatrend diplomski rad eseji maturski radovi seminarski radovi diplomski radovi master radovi magistarski radovi domaci radovi domaci zadaci projekti maturalni maturalne radnje seminarski maturski diplomski ekonomija ekonomski pravo prava menadzment marketing instalacija tutorijal tutorijali tutorial baze baza sistemi informatika ekonomika preduzeca analiza racunovodstvo bankarstvo osiguranje spoljnotrgovinsko poslovanje poreski sistem politika inteligencija psihologija sociologija geografija etika kultura fizika seminarski rad maturski rad


vise radova na ovoj adresi: DIPLOMSKI RADOVI

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  paganizonda on Tue Dec 14, 2010 5:37 am

South Korea says it is looking into reports there may be additional uranium enrichment facilities in North Korea, in addition to its main nuclear complex at Yongbyon.

South Korea's foreign minister says the government is well aware of the possibility that North Korea has additional uranium reprocessing facilities.

Kim Sung-hwan on Tuesday said there are intelligence reports about this but he would not go into specifics.

The foreign minister says he suspects that what experts have said about North Korea having other enrichment sites is correct.

A U.S. scientist was shown one complex at Yongbyon last month. Stanford University professor Siegfried Hecker proclaimed the operation surprisingly sophisticated, apparently with hundreds of working centrifuges to enrich uranium.

Hecker, in an article published in Foreign Affairs magazine last week, said the centrifuge facility he visited was probably designed to build a reactor, not a bomb. But Hecker said it is highly likely a covert facility exists elsewhere in North Korea capable of producing highly enriched uranium.

That would give North Korea an additional method of making nuclear bombs in addition to a plutonium operation.

A South Korean newspaper on Tuesday quoted an unidentified intelligence official here as saying it is likely there are other undisclosed locations where Pyongyang secretly enriches uranium.

Suspected facilities include a research institute in downtown Pyongyang, a missile base in Yanggang province and a cave at Kumchangri, 160 kilometers north of the capital.

Analysts say the communist state has repeatedly provided glimpses of its efforts to make nuclear weapons, partly to prod other countries into negotiations to extract badly needed aid for its impoverished economy.

But talks that began in 2003 to persuade Pyongyang to give up its nuclear programs in return for aid and greater diplomatic recognition have stalled for two years. The Koreas, China, Japan, Russia and the United States are involved in the talks.

Tensions have soared on the Korean peninsula this year. North Korea is blamed for the sinking in March of a South Korean warship, killing 46 sailors. Pyongyang denies involvement.

Last month, North Korea shelled an inhabited South Korean island, killing four people.

Diplomats from various countries, including the U.S. and China, are shuttling among capitals to discuss North Korea. U.S. diplomats are visiting Beijing, Seoul and Tokyo this week. And delegations from both Koreas are in Moscow this week.

Despite the diplomacy, the U.S., South Korea and Japan have been cool to China's suggestion of emergency talks with North Korea.


dallas physician directory
bodybuildingpaganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 6:09 am

10. Place a small but angular pebble in your shoes, line them with crushed ice, and then tighten a C-clamp around your toes.

9. Buy a new pair of gloves and immediately throw one away.

8. Secure one of your ankles to a bed post and ask a friend to run into you at high speed.

7. Go to McDonald's and insist on paying $8.50 for a hamburger. Be sure you are in the longest line.

6. Clip a lift ticket to the zipper of your jacket and ride a motorcycle fast enough to make the ticket lacerate your face.

5. Drive slowly for five hours - anywhere - as long as it's in a snowstorm and you're following an 18 wheeler.

4. Fill a blender with ice, hit the pulse button and let the spray blast your face. Leave the ice on your face until it melts. Let it drip into your clothes.

3. Dress up in as many clothes as you can and then proceed to take them off because you have to go to the bathroom.

2. Slam your thumb in a car door. Don't go see a doctor.

1. Repeat all of the above every Saturday and Sunday until it's time for the real thing!


business opportunity
Tooth Veneers Preston

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 6:35 am

Top Baseball Player Demands

From Late Show with David Letterman; Friday, August 12, 1994

In case anyone has od'ed on O.J. Simpson coverage or for those who might for some reason not know, the major league baseball player strike began today.]

No team flights on Continental Airlines.

Goodbye boring baseball hats, hello festive sombreros.

Make it legal to cork their pants.

Baseballs with delicious chocolate centers.

No more reports from that old guy up at Woodstock. [In reference to the live reports tonight from Calvert]

Two words: Streisand tickets.

Every team has to have at least one player named "Mookie".

Plenty of dugout Slimfast.

Put an on-deck circle in Madonna's bed.

More games against the Mets.
Adidas
canadian pharmacy cialis

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 6:58 am

A couple of old guys were golfing when one said he was going to Dr. Taylor for a new set of dentures in the morning.

His friend remarked that he had gone to the same dentist a few years before. "Is that so?" the first said. "Did he do a good job?"

"Well, I was on the course yesterday when the fellow on the ninth hole hooked a shot," he said. "The ball most have been going 200 mph when it hit me in the stomach. That," he added, "was the first time in two years my teeth didn't hurt."
garage floor paint
franchise for sale

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 7:35 am

Mommy, Mommy! What happened to all that dog food Fido wouldn't eat?

Shut up and eat your meat loaf.

Mommy, Mommy! When are we going to have Aunt Edna for dinner?

Shut up, we haven't even finished your Grandmother yet.

Mommy, Mommy! I hate my sister's guts.

Shut up and eat what's put in front of you.

Mommy, Mommy! What is a deliquent child?

Shut up, light your cigarette, drink your whisky and deal those cards.

Mommy, Mommy! What is a deliquent child?

Shut up and pass me the crowbar.
reviews of climber com
Travel Insurance

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 7:43 am

Mommy, Mommy! I don't want hamburgers for supper!

Shut up or I'll grind your other hand.

Mommy, Mommy! I hate tomato juice!

Shut up and drink it before it clots.

Mommy, Mommy! What's a vampire?

Shut up and eat your soup before it clots.

Mommy, Mommy! I don't like tomato soup!

Shut up, we only have it once a month.

Mommy, Mommy! I hate spaghetti!

Shut up or I'll pull the veins out of your other arm.


comprar televisores baratos
domain name

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 10:51 pm

Jim had an awful day fishing on the lake, sitting in the blazing sun all day without catching a single one. On his way home, he stopped at the supermarket and ordered four catfish. He told the fish salesman, "Pick four large ones out and throw them at me, will you?"

"Why do you want me to throw them at you?"

"Because I want to tell my wife that I caught them."

"Okay, but I suggest that you take the orange roughy."

"But why?"

"Because your wife came in earlier today and said that if you came by, I should tell you to take orange roughy. She prefers that for supper tonight."
lifetime mortgages
Gas Rebate Credit Cards

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  paganizonda on Tue Dec 14, 2010 11:32 pm

U.S. special envoy to Afghanistan and Pakistan Richard Holbrooke died Monday at the age of 69 after undergoing heart surgery. The longtime diplomat's death drew reaction from around the world.

Words of praise showered from Islamabad to Brussels toward U.S. diplomat Richard Holbrooke, who died Monday in Washington.groomsmen gift
hearing aid prices

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 11:42 pm

A dentist, after completing work on a patient, came to him begging.

Dentist: Could you help me? Could you give out a few of your loudest, most painful screams?

Patient: Why? Docor, it wasn't all that bad this time.

Dentist: There are so many people in the waiting room right now, and I don't want to miss the four o'clock ball game.Beds Mattress
Get rid of split ends

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 12:11 am

It is presumptuous to assume that such profound matters could be explained in terms that you would understand.

6. Submit to novel experimental treatment readily.

Though the surgery may not benefit you directly, the resulting research paper will surely be of widespread interest.

7. Pay your medical bills promptly and willingly.

You should consider it a privilege to contribute, however modestly, to the well-being of physicians and other humanitarians.

8. Do not suffer from ailments that you cannot afford.

It is sheer arrogance to contract illnesses that are beyond your means.

9. Never reveal any of the shortcomings that have come to light in the course of treatment by your doctor.

The patient-doctor relationship is a privileged one, and you have a sacred duty to protect him from exposure.

10. Never die while in your doctor's presence or under his direct care.

This will only cause him needless inconvenience and embarrassment.owner operator jobs in illinois
OC Real Estate

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  paganizonda on Wed Dec 15, 2010 3:45 am

Officials originally estimated that about 70 people were on the wooden boat, which was smashed against jagged rocks by heavy seas.

Dr. Stephen Langford, a spokesman with Australia's Royal Flying Doctor service, told VOA that medical teams have been dispatched to help three survivors who were seriously injured.

Residents on Christmas Island say they tried to throw life vests from the shore as the passengers struggled in the water. Several described their horror at watching drowning children.


dark circles under eyes
steroids

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  paganizonda on Wed Dec 15, 2010 9:35 am

Prime Minister Kim Hwang-sik, speaking on the radio during the national time out, said the air raid drill is meant to prepare citizens to effectively respond to a situation similar to the November 23rd artillery attack by North Korea on Yeonpyeong island.

The prime minister says he hopes the exercise is a valuable opportunity for citizens to grasp the reality of the country's national security situation.


printing services
custom web design firm

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  paganizonda on Wed Dec 15, 2010 9:37 am

Eleven heads of state and government are to meet Wednesday in the Zambian capital, Lusaka, at a Great Lakes regional summit to look at the problem of illegal exploitation of natural resources in eastern Congo and the negative consequences they say this has had for the region.
Zambian Information Minister Ronnie Shikapwasha told VOA the region had long been concerned about illegal mining.


key man insurance
how to get a girl to like you

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 2

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum