Ekonomika preduzeca 1

Go down

Ekonomika preduzeca 1

Post  Admin on Thu Jan 07, 2010 9:07 am

1.1. OSNOVI EKONOMIJE OIKONOMIJA (grčki)pravilo, zakon o kučnom gospodarstvu. Prvo djelo iz ove oblasti nastalo je u IV stoljeću, a napisao ga je KSENOFAN (KSENOFONT) u pokušaju objašnjenja kakve se aktivnosti u društvu (kući) čine: POLIS-GRAD, DRŽAVA OIKOS GRAĐENJE, DOMAČINSTVO NOMOS ZAKON Politička ekonomija bavi se problemom države i domačinstva. Javlja se u 16.i 17.stoljeću a prvi ju je pomrnuo francuz Antonio Montekrijen (1570-1621) u djelu "RASPRAVA O POLITIČKOJ EKONOMIJI". Ekonomija je u njegovo doba bila problem politike. Izraz POLITIKON kasnije prihvata klasična škola, a podjednako ga koristi i istok i zapad. Alfred Maršal (1892-1924) umjesto političke ekonomije, upotrijebio je izraz EKONOMIKA u knjizi "PRINCIPEI EKONOMIJE", a izraz ekonomika upotrebljava se u anglosaksonskoj litaraturi za teoretsku ekonomiju. U njemačkoj NACIONALNA EKONOMIJA. Ekonomija je nauka o uvjetima, oblicima i zakonima, nastajanju razvitka i nestajanju, historijski određenih načina proizvodnje pojedinaca i grupa. To je nauka koja istražuje objektivne zakone koji regulišu proizvodnju, raspodjelu, razmjenu i potrošnju na različitim stupnjevima razvoja. Ona je i društvena nauka jer istražuje zakone koji regulišu međuodnose ljudi, tj. društvene odnose, a pošto istražuje zakone koji regulišu međusobne odnose ljudi u ekonomskoj oblasti života ona je i ekonomska nauka. Karl Marks je rekao: "Krajnji cilj ekonomije je razotkrivanje zakona ekonomskog razvitka društva". Postoje 3 osnovna ekonomska predmeta: Osnovi ekonomije Politička ekonomija, Ekonomija preduzeća i Ekonomska politika. Problemi ekonomije:

1. Predmet izučavanja ekonomja je nauka koja se bavi problemima kako se proizvodi i reprodukuje materijalno bogatstvo nekog društva. 2. Ekonomika se bavi problemima proučavanja uspješnog privređivanja. Ona treba da pokaže kako se rješavaju složeni ekonomski problemi ili kako se optimalno koriste raspoloživi resursi: OPTIMALNI način povezivanja ljudi sa sirovinama RESEURSI izvori onih činilaca koji omogučuju proizvodnju. Ekonomija se bavi makro-problemima u društvu.

3. Ekonomska politika, bavi se problemima istraživanaja akcija i mjera kojim država osigurava svoje društvene interese, odnosno bavi se mjerama kojim se usmjeravaju privredni i društveni odnosi.

1.1.1. Problemi društvenog karaktera proizvodnje Čovjek, djelujući u društvu, doprinosi društvu da ostvari ciljeve. proizvodnja ne znaći samo djelovanje čovjeka na prirodu, već predstavlja i složene društvene procese. Prilagođavajući prirodu, ćovjek je mijenja ili se istovremeno i on mijenja i djeluje na druge ljude kao i oni na njega.

1.1.2. Proizvodnja i međuljudski odnosi Proizvodnja je stalni (kontinualni) proces. Da bi čovjek mogao da se repredukuje mora neprestano da proizvodi. Što proizvodi on i troši. Između proizvodnje i potrošnje postoje 2 faze: raspodjela i razmjena. Proizvodnja stvara čitav niz međuljudskih odnosa: 1. Neki ljudi su vlasnici sredstava za proizvodnju a neki su proizvođaći i radi toga stupaju u određene međusobne odnose. 2. Ljudi u procesu proizvodnje moraju surađivati, ako su im sredstva za proizvodnju zajednička, a ako su vlasništvo samo pojedinog dijela (klase), tada su u odnosu eksploatacije i klasne potčinjenosti. 3. Zajednički rad ljudi nameće potrebu za nekom vrstom jedinstvenog upravljanja tim radom. U tom slučaju to su odnosi upravljača, koordinatora (rukovodilaca) rada i neposrednih proizvođaća.

4. U društvu postoji niz osamostaljenih proizvodnih organizacija kose bave proizvodnjom jedne iste i različitih vrsta dobara, pa ljudi stupaju u određene međusobne odnose koji dobijaju oblike konkurencije.

5. U zavisnosti od svog (vlasničkog ili nevlasničkog) odnosa prema sredstvima za proizvodnju, ljudi stupaju u određene odnose prisvajanja ili raspodjele: Karakteristike odnosa proizvodnje su slijedeće: to su odnosi u koje ljudi stupaju samo u ekonomskoj oblasti društvenog života, u odnose proizvodnje ljudi stupaju nužno i nezavisno od svoje volje, pošto su to odnosi društvene baze, oni se odražavaju i na oblike društvene nadgradnje, odnosi proizvodnje su historijski promjenljivi.

a) Istorijska različitost odnosa proizvodnje Ljudsko društvo prolazi kroz 5 historijskih stupnjeva razvitka: prvobitna zajednica, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam i komunizam (koji uključuje i svoju nižu fazu socijalizam). Svi oni, međusobno se razlikuju po historijsku formiranim cjelinama odnosa proizvodnje, odnosno, po karakteru i obliku odnosa proizvodnje koji u njima postoje. Ove razlike je moguće istaći na osnovu različitog oblika svojine nad sredstvima za proizvodnju. Služeći se tim kriterijumom, možemo napraviti razliku između eksploatisanih i neeksploatisanih društvenih oblika. Ljudsko društvo prolazi kroz

3 historijski različita načina društvene proizvodnje, u kojima dominira privatna svojina na sredstvima za proizvodnju: robovlasništvo, feudalizam i kapitalizam i 2 neeksploatatorska sistema društvene proizvodnje: prvobitna zajednica i komunizam (koji uključuje i svoju nižu fazu socijalizam). b) Odnosi proizvodnje i društvene kategorije Ekonomski odnosi ili odnosi proizvodnje na svakom stupnju društvenog razvoja čine splet veoma raznovrsnih odnosa u okviru svake historijski formirane cjeline odnosa proizvodnje. Unutrašnju povezanost svih tih odnosa regulišu određeni objektivni zakoni. Odnosi na različitim stupnjevima društvenog razvoja međusobno se razlikuju, pa su u skladu s tim historijski različiti i zakoni koji ih regulišu. Izrazi ili pojmovi kojima se služi politička ekonomija, odnosno naučnici koji se bave istraživanjem objektivnih zakona koji regulišu međusobne odnose ljudi u ekonomskoj oblasti društvenog života, nazivaju se ekonomskim kategorijama, kao što su: proizvodnja, raspodjela, razmjena i potrošnja.2. OSNOVNI POJMOVI O DRUŠTVENOJ PROIZVODNJI

2.2. PROIZVODNJA KAO USLOV OPSTANKA LJUDSKOG DRUŠTVA

2.1.1. Ljudske potrebe i neophodnost proizvodnjeDa bi čovjek mogao obavljati vlastitu reprodukciju i reprodukciju drugih, neophodno je da stalno zadovoljava svoje potrebe, a da bi zadovoljio svoje potrebe neophodno je da stalno proizvodi, odnosno da stvara dobra kojima će zadovoljavati svoje potrebe. Na pitanje šta je to potreba posmatrano sa psihofizičkog aspekta definicuju pojma potreba dao je Fon Harman u kojoj se kaže: "Da je potreba osječaj nedostatka i težnja da se taj nedostatak otkloni". Ova definicija je nastala prije 100 godina i nju su objasnili psiholozi. Društveni pristup i sagledavanja problema potreba objasnio je L.GOMAJ. U ovom pristupu kaže se da je "potreba zahtjev za održavanjem i razvitkom čovjeka u prirodnoj i društvenoj sredini". Kada je rijeć o prirodnoj sredini, tada se prije svega misli na geografsko područje, odnosno klimatske uslove, pa su onda zahtjevi ljudi u sjevernom području u pogledu zadovoljavanja potreba sasvim drugačiji od onih koji žive u toplom umjerenom pojasu. U sjevernom klimatskom pojasu treba (odječa, obuća, krov nad glavom, hrana drugačijeg sastava), a u umjerenom toplom pojasu je drugačije. Kad se radi o društvenim uslovima, tu se podrazumjeva da različite sredine podrazumjevaju različite zahtjeve i različite potrebe. Isto tako kulturna sredina Afrike razlikuje od Azije i Evrope. Razvojem društva: proširuje se krug potreba i mijenjaju se načini zadovoljavanja samih prirodnih potreba. Obzirom na veliki broj različitih potreba bilo je nužno izvršiti njihovu diobu (klasifikaciju potreba). U tom smislu govori se o dvije vrste (grupe) petreba: 1. Prirodne (urođene) potrebe i 2. Historijske (složene) potrebe. Kad je rijeć o prirodnim potrebama ima se na umu dio potreba koje su nastale rođenjem čovjeka (hrana, piče, stanovanje). Kad je rijeć o historijskim potrebama podrazumijevaju se potrebe koje su došle kroz naše navike (pušenje, određeni oblici odijevanja, alkoholna pića, kultura).

2.1.2. Materijalna proizvodnja i njeni činiociDa bi se mogle zadovoljiti potrebe, neophodno je stalno proizvoditi, da bi se proizvodilo, potrebne su neke pretopostavke (činioci proizvodnje). Ni jedna proizvodnja ne može se započeti ako ne postoje 3 njena temeljna činioca: rad, predmeti rada, sredstva za rad. Pod pojmom rada podrazumjevamo fizička ili umna naprezanja ili trošenje čovjekove energije, u cilju stvaranja dobara neophodnih za podmirivanje ljudskih potreba. Predmeti rada proizvodnje predstavljaju objekte ili ono na šta ćovjek svojim radom djeluje, tj. to su sirovine i materijali koji se crpe iz prirode i tokom procesa proizvodnje prilagođavaju se na način da mogu zadovoljiti određenu ljudsku potrebu. Sredstva za rad to je ono što se stavlja između čovjeka i predmeta rada ili ono sa čim čovjek djeluje na predmete rada, tj. radi se mašinama i halatima( lopata, motika, čekić, savremeni strojevi, zemljište na kojem se obavlja rad, transtportna sredstva itd.). Rad i sredstva za rad ćine proizvodne snage. Predmeti za rad i sredstva za rad ćine sredstva za proizvodnju (nema ljudi).

2.1.3. Proizvodnja i potrošnja Proizvodnja uvijek predstavlja određeno trošenje određene količine i vrsta materijalnih dobara. Proizvodnja i potrošnja su tijesno povezani i jedno drugim uslovljeni tj. troši se ono što je proizvedeno a potrošnja nameće potrebu za novom proizvodnjom. Kada je riječ o potrošnji postoji uz ličnu potrošnju i proizvodna potrošnja pa se potrošnja razvrstava u 2 grupe: proizvodna i lična. 1. Proizvodna potrošnja podrazumijeva utroške proizvodnih činilaca u cilju obezbjeđivanja dobara, koji mogu osigurati nastavak proizvodnje uopšte. Ona označava određene vrste materijalni dobara (sredstva za proizvodnju) da bi se u proizvodnom procesu dobila druga vrsta materijalnih dobara. 2. Lična potrošnja može biti dvostruka: individualna što podrazumijeva gdje mi kao pojedinci imamo potrebe za određenim dobrima, (odjeća, obuća i sl.). zajednička potrošnja pod kojom se podrazumijeva onaj vid potrošnje gdje se kao potrošač, javlja veća grupa u isto vrijeme. To su potrebe: zdravstva, školstva, administracije, od MZ do države, vojska itd. Adekvatno, jednoj i drugoj potrošnji imamo: proizvodna dobra: sredstva za rad i predmeti rada i potrošna dobra: služe podimrivanju potreba lične potrošnje. Stvaranje takvih dobara zovemo stvaranje upotrebnih vrijednosti.

2.2. OBIM DRUŠTVENE PROIZVODNJE I FAKTORI OD KOJIH ZAVISI NJEGOVA VELIČINA Proizvodnja se može posmatrati sa aspekta: jednog proizvođaća, jedne grane i privrede jedne zemlje. Sve što se proizvede godišnje u jednoj zemlji ili ukupne količine materijalnih dobara koje se proizvedu u datom vremenu (datoj privredi) zovemo društvenim proizvodom ili ukupan obim društvene proizvodnje. Faktora koji utiču na ukupan obim društvene proizvoda, (činioci društvenog proizvoda) ima 7: 2.2.1. Prirodni uslovi Pod pojmom prirodni uslovi se podrazumijevaju prirodna bogastva (šume, nafta, izvori elek.energije). Ako su prirodna bogatstva veća, predpostavke su da će obim društvene proizvodnje biti veći.

2.2.2. Razvijenost sredstava za proizvodnju Polazi se od toga da razvoj sredstava za prizvodnju mogu osigurati veći obim proizvodnje, jer su u stanju da u istom vremenskom periodu daju više dobara nego zastarjela sredstva za proizvodnju.

2.2.3. Subjektivni faktor Pod njim se podrazumijeva stanovništvo, a pri čemu imamo na umu radno sposobno i ono izdržavano stanovništvo. Bitan faktor je kvalifikaciona struktura stanovništva.

2.2.4. Dužina radnog vremena Dužina radnog vremena, u biti određuje obim društvene proizvodnje (duži radni dan više će se proizvesti i obratno).

2.2.5. Intezvinost rada Pod intentivnosti rada se podrazumijeva stepen trošenja čovjekove radne snage u jedinici vremena, tj. pod intezivnošću podrazumijevamo stepen naprezanja čovjeka na radu s više trošenja energije. Više trošenje energije uz veće naprezanje čovjek u istom vremenu može stvoriti više dobara. Na intezivnost utiču dva faktora: a) tehnički, pod kojim se podrazumijeva kakve čovjek upotrebljava mašine i halate. b) društveni, koji polazi od toga u kakvim uslovima čovjek radi. Da li radi pod prisilom ili dobrovoljno, za sebe. Pod ovim se podrazumijeva i uticaj organizacije, stimulacija i dr.

2.2.6. Produktivnost rada Pod kojom podrazumijevamo stvaralačku moć čovjeka (sposobnost) da se uz isti rad stvori veća količina dobara. intezivnost fizički napor; produktivnost umni. Produktivnost rada zavisi od: a) Proizvodnog iskustva, što znaći, ako imamo veće iskustvo (duži rad) moći čemo više proizvoditi. b) Razvijenost nauke i njena tehnološka primjenjivost. c) Razvijenost sredstava za proizvodnju. d) Prirodni uvjeti (ruda koliki je % onoga što vadimo), e) Organizacija rada što je ona savršenija, mogučnost za proizvodnju je veća. f) Društveni odnosi kao faktor produktivnosti gdje se podrazumijevaju uslovi rada (prisilan rad, kmet) ili svoja radionica.

2.2.7. Društveni odnosi Pod pojmom ovih društvenih odnosa se vidi pod kakvim uslovima čovjek obavlja proizvodnju. Društveni odnosi utiću na sve faktore od kojih zavisi obim društvenog proizvoda.

2.3. ODREDNICE MOGUČEG RASTA Robert Solon dobio je Nobelovu nagradu za ekonomske nauke. Glavni izvori moguće proizvodnje, istiće Solon su različiti i brojni: 1. Broj ljudi koji se mogu zaposliti. U okviru ovog broja ljudi, razmatra se: broj sati koje su oni spremni da rade, nivo i raspored, vještina i ljudska znanja, obrazovanje kao poseban činilac, zdravlje i sklonost prema radu, rukovodna i poduzetnička znanja i sposobnost kao specifične vrste rada. 2. Opseg osnovnih sredstava i njihova raspodjela prema djelatnosti i granama industrije i lokacije. 3. Nivo tehnoloških dostignuća. Potrebno je razlikovati širinu tehnološkog znanja i stepen do kojeg ona može postati djelotvorna. Djelotvornost može velikim dijelom ovisiti o dotrajalosti osnovnih sredstava (ako su dotrajali izbacuju se). U nekom smislu čitav svijet sudjeluje podjednako i zajednički u otkričima moderne nauke Prirodna opterečenost zastarjelim sredstvima neće biti kadra primjeniti ono što je u principima poznato. 4. Uslovi pod kojima neka proizvodnja ima pristup prirodnim resursima bilo domačim ili uvoznim. 5. Djelatnost s kojom se resursi raspoređuju za zadovoljenje zajedničkih ekonomskih ciljeva. Domet monopolističkih ili barijera druge vrste utiće na kretanje kapitala i radne snage nisko-proizvodnih i visokoproizvodnih djelatnosti, kao i stupanj uvođenja novih tehnologija.

2.4. STRUKTURA DRUŠTVENE PROIZVODNJE

2.4.1. Ukupni društveni fond rada Ukupnim društvenim fondom rada nazivamo raspoloživu količinu ljudskog rada neke društvene zajednice, koju ova može uložiti u proizvodnju materijalnih dobara u toku određenog perioda (npr. godinu dana). Sastavni dio ukupnog fonda rada čine: sredstva za rad prošli (minuli) rad, predmeti rada, tekući rad živi rad. 1. Budući da se ovdje radi o ukupnom fondu društvenog rada, sredstva za rad, ovdje posmatramo kao kategoriju iza koje stoji rad, ali u ovom slučaju radi se o onom radu koji je ranije utrošen. Da bi se stvorila sredstva za rad, bilo je neophodno da se učini napor, da se troši radna energija kako bi se stvorila dobra koja su u narednim procesima društvene reprodukcije osigurala njen tok. 2. Predmeti rada kao dio ukupnog fonda moraju se uzimati neposredno iz prirode pa je otuda rijeć o onom fondu društvenog rada koji se mora obaviti u toku jednog reprodukcionog ciklusa. Dio predmeta rada može da ima karakter i ranije uloženog rada, ako su u pitanju, proizvodi ili sirovine za koje se morao upotrijebiti ljudski rad. 3. Onaj rad koji je omogućio da se uz pomoć sredstava za proizvodnju proizvede neka upotrebna vrijednost može se nazvati živim ili tekučim radom.

2.4.2. Društvena podjela rada Nekad je čovjek pokušavao da sve što mu treba sam napravi u okviru domačinstva. Kasnije sa razvojem ljudskog društva uvidjelo se da je bolje ako jedan čovjek pravi jednu vrstu a drugi, drugu vrstu proizvoda. Kada su ljudi shvatili da je bolje da u jednoj zajednici pojedinci proizvode samo jedan proizvod i da se kroz razmjenu osiguravaju drugi proizvodi neophodni za potrebe bilo pojedinca (domačinstva) već je tu nastao proces društvene podjele rada. Otuda imamo da se pod pojmom društvene podjele rada podrazumijeva da proizvođać bez obzira je li pojedinac (porodica) ili firma, proizvodi jednu vrstu a drugi drugu vrstu upotrebnih vrijednosti i kroz međusobnu razmjenu svako obezbjeđenje dobra neophodna za opstanak.


Uz društvenu podjelu rada treba razumjeti i pojam tehničke podjele rada. Dok je društvena podjela rada ona kategorija gdje različiti proizvođaći proizvode različite upotrebne vrijednosti, kod tehničke podjele rada imamo podjelu poslova na različite njegove operacije. Npr. proizvodnja cipela: jedni proizvode džon, drugi gornje dijelove treći spajaju, četvrti pakuju itd. Tehnička i društvena podjela rada su odraz civilizacijskog dostignuća. Oni osiguravaju specijalizaciju, veća znanja a samim tim i veću produktivnost ili veću proizvodnju.

2.4.3. Srazmjerna raspodjela društvenog fonda rada Za veliki broj raznovrsnih ljudskih potreba nužno je uložiti određenu količinu ljudskog rada. S obzirom da se radi o velikom broju različitih upotrebnih vrijednosti neophodno je ukupnu količinu ljudskog rada raspodjeliti na različite proizvode, vodeći pri tom računa da se na svaki proizvod rasporedi onoliko rada koliko će biti neophodno proizvoda da mogu podmiriti potrebe neke društvene zajednice. Ukoliko se ta podjela ne obavi na naćin kako može obezbjditi optimalno zadovoljenje potreba, imat ćemo situaciju da nekih dobara uopšte nema, a drugih ima previše. Kad se radi o raspodjeli fonda rada na pojedine djelatnosti tada imamo na umu kako raspodjelu, sredstva za rad, tako i raspodjelu predmeta rada pa i živog rada, odnosno, treba imati na umu da u toj raspodjeli na najbolji način raspodjelimo ukupnu količinu društvenog rada koja se koristi za proizvodnju sredstava kojim će se obezbejditi nastavak reprodukcije. Raspodjela društvenog fonda rada vrši se na 2 načina: 1. Svjesnom akcijom ljudi što podrazumijeva sistem planske raspodjele ukupnog fonda društvenog rada. 2. Raspodjela putem tržišnog mehanizma ili tzv. stihijnom aktivnošću Pokazalo se da planska raspodjela ukupnog fonda društvenog rada ne osigurava preciznu diobu, gdje za primjer imamo socijalističke sisteme koji su koristili ove metode. Tržišni princip, gdje se raspodjela vrši kroz odnose ponude i tražnje. Stihjni način raspodjele pokazao se boljim i efikasnijim. 2.4.4. Društveni proizvod Ukupna količina materijalnih dobara proizvedena u određenom periodu zove se društvenim proizvodom. On se izražava na više naćina.Iskazivanje društvenog proizvoda u časovima uloženog ljudskog rada, on mora biti iskazan kroz količinu (časove) uloženog minulog rada, kroz časove tekućeg rada. Minuli rad zovemo prenijeti rad a tekući rad zovemo novododati rad. Taj novododati rad zove se još novostvorenom vrijednošću društvenog proizvoda. Iskazuje se u časovima, (količini) uloženog rada. Društveni proizvod možemo iskazati u vrijednosti (novcu) ili u drugim jedinicama ako taj društveni proizvod posmatramo kroz određene djelatnosti. Društveni proizvod može imati još i kategorije: bruto proizvod u koji ulazi ukupna količina minulog rada uvečana za novododati rad i neto proizvod u koji ulazi samo novododati rad. Društveni neto proizvod zove se i nacionalni dohodak.

2.5. POTREBAN PROIZVOD I VIŠAK PROIZVODA

2.5.1. Potreban proizvod, potreban rad i potrebno radno vrijeme Da bi proizvođaći mogli obnoviti svoju radnu energiju, odnosno, da bi se pripremili za naredni proizvodni proces, neophodno je da raspolažu sa određenom količinom materijalnih dobara. Da bi osigurali tu neophodnu količinu dobara moraju se angažirati u procesu proizvodnje. Angažiranje proizvođaća direktno uključenih u proizvodnju do onog vremena za koju je neophodno obezbjediti onu količinu materijalnih dobara nužnih za podmirenje sopstvenih potreba, zovemo potrebno radno vrijeme. Količine proizvoda koji se u okviru toga rada, odnosno, u okviru tog radnog vremena stvore, naziva se potrebnim proizvodom. Odnosno, pod pojmom potreban proizvod, podrazumijevamo onu količinu potrebnih dobara koja je neophodna za lićnu potrošnju neposrednih proizvođaća. Potreban proizvod je promjenjiva veličina i historijski je podložna stalnim promjenama. Rad koji se utroši u proizvodnji u tom periodu zove se proizvodnim radom.

lektira lektira studentski poslovna megatrend diplomski rad eseji maturski radovi seminarski radovi diplomski radovi master radovi magistarski radovi domaci radovi domaci zadaci projekti maturalni maturalne radnje seminarski maturski diplomski ekonomija ekonomski pravo prava menadzment marketing instalacija tutorijal tutorijali tutorial baze baza sistemi informatika ekonomika preduzeca analiza racunovodstvo bankarstvo osiguranje spoljnotrgovinsko poslovanje poreski sistem politika inteligencija psihologija sociologija geografija etika kultura fizika seminarski rad maturski rad


vise radova na ovoj adresi: DIPLOMSKI RADOVI

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:01 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.
ekonomije-t89.htm
promotional umbrellas
laser therapy back pain


Last edited by patuan89 on Fri Dec 24, 2010 8:26 am; edited 1 time in total

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:01 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.
ekonomije-t89.htm

Thermal Printer Mechanism
German translations


Last edited by patuan89 on Thu Jan 06, 2011 9:29 am; edited 1 time in total

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:02 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:02 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:02 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:03 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:03 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:03 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:04 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:04 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:04 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:05 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:05 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:05 am

Skin Lightening Creams & Bleaching Products

It's a common problem: darkened, discolored skin with patches of uneven tones. Whether it's caused by overexposure to the sun, pregnancy hormones, or just due to hereditary causes, darkened skin is still an annoyance that can adversely affect your self esteem and your happiness in social situations. Recent advances in products that are designed to lighten and brighten the skin now provide options in treatment for uneven and discolored skin. While most skin lightening products are in the form of creams, skin lightening supplements that are taken orally are also available.

vibrator
six times a day

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomika preduzeca 1

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum