MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Go down

MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  Admin on Mon Jan 11, 2010 3:54 pm

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA : OSNOVE MENADŽMENTA I PREDUZETNIŠTVA


TEMA:
ORGANIZOVANJE

SADRŽAJ

UVOD 4
1 UOPŠTE O ORGANIZOVANJU 5
2 ORGANIZACIONI NIVOI I RASPON UPRAVLJANJA 5
3 IZBOR RASPONA 6
4 OBUČENOST PODREĐENIH 7
5 JASNOĆA DELEGIRANJA OVLAŠĆENJA 7
6 JASNOĆA PLANOVA 7
7 KORIŠĆENJE OBJEKTIVNIH STANDARDA 7
8 BRZINA PROMENA 7
9 TEHNIKE KOMUNICIRANJA 8
10 KOLIČINA POTREBNOG LIČNOG KONTAKTA 8
11 STRUKTURA I PROCES ORGANIZOVANJA 9
11.1 Logika organizovanja 9
11.2 Neke pogrešne odluke 10
12 OVLAŠĆENJA I MOĆ 10
13 POJMOVI LINIJSKOGA I ŠTABNOGA 11
13.1 Priroda linijskih i štabnih odnosa 12
13.2 Linijsko i štabno kao odnosi ili kao organizaciona podela? 13
Zaključak 14
Literatura 15


UVOD

U današnje vreme, vreme modernog biznisa, modernog načina poslovanja i globalne trgovine, kada se ceo svet može smestiti u jedno „globalno selo“, sve ređe možemo videti organizacije zasnovane na starinskim metodama poslovanja. Jer, kako vreme odmiče, ono sa sobom nosi i izvesne promene koje moramo slediti i pravila kojih se moramo pridržavati da bismo opstali u tom svetu modernog poslovanja.
Samim tim, kompanije koje su bile zasnovane na „starim“ načinima poslovanja, polako gube na vrednosti, zaostaju u „trci“ za konkurencijom i nestaju sa „borbenog polja“ na kome se odvija „bitka za opstanak“.
“Menadžment se definise kao proces planiranja, organizovanja, vodjenja, koordinacije i kontrole ljudskih, materialnih, finansiskih, informacionih i drugih resursa, radi ostvarivanja ciljeva preduzeća pod najpovoljnijim uslovima.“
Kao jedan od bitnijih procesa menadžmenta, organizovanje, je tema ovog rada, prema tome konkretniji razlog za izbor ove teme nije potrebno posebno isticati. Organizovanje je drugi element menadžmenta, i jasno je da bez te važne karike u menadžmentu ne bi mogli da se ostvare efektivni i efikasni ciljevi preduzeća.

1 UOPŠTE O ORGANIZOVANJU

organizovanje sadrži
1. proverljive ciljeve
2. jasno shvatanje glavnih dužnosti ili aktivnosti za realizaciju ciljeva
3. dogovoreno područje odlučivanja ili ovlašćenja nosioca uloga

organizovanje predstavlja:
1. ustanovljavanje i klasifikovanje potrebnih aktivnosti
2. grupisanje neophodnih aktivnosti za postizanje ciljeva
3. dodeljivanje svake grupe aktivnosti pojedinom menadžeru zajedno sa ovlašćenjima neophodnim za njihovo nadgledanje
4. osiguranje koordinacije u organizovanoj strukturi i to horizontalne i vertikalneOrganizaciona struktura
razjašnjava ko će obavljati koje zadatke i ko je odgovoran za koje rezultate.

Delovi organizacije (departments)
predstavljaju posebnu celinu u organizaciji ili njen ogranak nad kojim menadžer ima ovlašćenja radi obavljanja određenih aktivnosti. (proizvodnja, odeljenje prodaje, ogranak u drugom gradu, sekciji za istraživanje tržišta itd.

primer hijerarhijskih odnosa
1. predsednik kompanije
2. podpredsednik – jednu celimu u okviru kompanije (a division)
3. direktor sektora (a department)
4. menadžer ogranka (a branch)
5. šef sekcije (a section)


2 ORGANIZACIONI NIVOI I RASPON UPRAVLJANJA
Nivoi organizacije postoje zbog ograničenja raspona upravljanja. Drugim rečima, organizacioni nivoi postoje zbog toga što menadžer može efikasno da nadgleda samo ograničen broj ljudi, premda je taj broj različit zavisno od situacije. Odnosi između raspona upravljanja i organizacionih nivoa prikazani su na slici :

a) Organizacija sa uskim rasponima

Prednosti: Nedostaci:
- nadgledanje iz blizine - nadređeni se obično suviše uključuju u rad
- kontrola iz blizine podređenih
- brza komunikacija između - mnogo nivoa menadžmenta
podređenih i nadređenih - visoki troškovi zbog mnogo nivoa
- prevelika udaljenost između najvišeg i najnižeg
nivoa

b) Organizacija sa širokim rasponima

Prednosti: Nedostaci:
- tendencija da preopterećeni
- potrebne su jasne politike nadređeni postanu “uska grla”
- podređeni moraju da bude pažljivo u odlučivanju
odabrani - opasnost da nadređeni izgubi
kontrolu
- zahteva izuzetno kvalitetne
menadžere

Organizovane strukture sa uskim i širokim rasponima
3 IZBOR RASPONA
U svakoj organizaciji mora da se odluči sa kolikim brojem podređenih može da upravlja jedan nadređeni. Istraživači menadžmenta su ustanovili da je taj broj ljudi obično četiri i osam podređenih na višim nivoima organizacije, kao i osam i petnaest ili i više na nižim nivoima.

4 OBUČENOST PODREĐENIH
Što je bolja obučenost podređenih, tada je manji broj neophodnih odnosa nadređeni- podređeni. Podređeni koji su dobro obučeni potrebno je ne samo manje vremena od njihovih menadžera, već i manje kontakata s njima.
U novim se i složenim industrijama povećavaju programi obuke.
Primer:
- menadžeri u železničkom saobraćaju,
- menadžeri u industriji aviona.
5 JASNOĆA DELEGIRANJA OVLAŠĆENJA
Najozbiljniji simptom uticaja loše organizacije na stepen upravljanja je neodgovarajuće i nejasno delegiranje ovlašćenja.
Ako menadžer jasno delegira ovlašćenja - uz minimum menadžerove pažnje i vremena.
6 JASNOĆA PLANOVA
Kada su planovi jasno određeni, lako ih je moguće ostvariti; ako su delegirana ovlašćenja neophodna za njihovo realizovanje i ako podređeni razume šta se očekuje, tada će da bude potrebno malo vremena menadžeru za nadgledanje. Takav je često slučaj rukovodioca proizvodnje kod operacija koje se često ponavljaju. Na primer, u jednom velikom preduzeću konfekcije rukovodioci proizvodnje su zadovoljavajuće obavili svoj posao čak sa trideset podređenih.
7 KORIŠĆENJE OBJEKTIVNIH STANDARDA
Menadžer mora utvrditi, bilo ličnim posmatranjem ili korišćenjem objektivnih standarda, da li podređeni ispunjava planove. Očigledno, dobri objektivni standardi koji jednostavno razotkrivaju sva odstupanja od planova, omogućavaju menadžerima da izbegnu mnoge kontakte koji oduzimaju vreme, tako da usmere pažnju na izuzetke u trenutcima koji su presudni za uspešno izvršenje planova.
8 BRZINA PROMENA
Neka se preduzeća menjaju brže nego druga. Brzina promena je važna determinanta stepena u kojem može da se formuliše zadatak i da se održi njegova stabilnost. Brzinom promena bi se mogla objasniti organizaciona struktura kompanija, koje funkcionišu sa širokim rasponom upravljanja i s druge strane vrlo uskim rasponom upravljanja kakav je koristio Ajzenhauer tokom Drugog svetskog rata.
Učinak sporosti promena na formulisanje zadataka i na obuku podređenih dramatično se ogleda u organizaciji Rimske katoličke crkve. Promene u procedurama i politikama pripremaju se desetinama godina, a glavni su ciljevi ostali isti već gotovo 2000 godina.
9 TEHNIKE KOMUNICIRANJA
Efikasnost korišćenja tehnika komuniciranja takođe utiče na raspon upravljanja. Objektivni standardi kontrole su u neku ruku sredstvo komuniciranja, ali i mnoge druge tehnike smanjuju vreme potrošeno s podređenima.
Ako svaki plan, ulaza, naredbi ili smernica mora da bude prenet ličnim kontaktom i svaka promena organizacije ili problem kadrovskog popunjavanja moraju da budu rešavana usmenim kontaktom, menadžerovo vreme će očigledno da bude mnogo opterećeno. Neki rukovodioci koriste pomoćnike ili administrativno osoblje za komuniciranje kako bi im olakšali sređivanje njihovih problema s podređenima. Pismene preporuke podređenih, u kojima se iznose važna razmišljanja, često ubrzavaju donošenje odluka. Neki rukovodioci proširuju svoj raspon upravljanja insistirajući na sažetom podnošenju pismenih preporuka, čak i kad se radi o izuzetno važnim odlukama. Dobro obrazložena i izložena preporuka može rukovodiocu da donese dobru odluku za nekoliko minuta, dok bi i najefikasniji sastanak trajao sat vremena.
Sposobnost jasnog i sažetog saopštavanja planova i uputstava takođe doprinosi proširenju menadžerovog raspona. Podređeni koji, po odlasku iz kancelarije nadređenog ili nakon što je primio uputstva, još uvek nije siguran šta se traži, ili šta je bilo rečeno, pre ili kasnije će sigurno tražiti nove sastanke. Posao podređenog znatno olakšava nadređeni koji zna dobro i precizno da se izrazi. Menadžerov opušteni, ležeran stil može podređenima da bude prijatan, ali kada se ta ležernost izrodi u zbrku i izgubljeno vreme, jako će smanjiti efikasan raspon upravljanja, a često i moral.
10 KOLIČINA POTREBNOG LIČNOG KONTAKTA
U mnogim su slučajevima neophodni direktni susreti. Mnoge se situacije ne mogu u potpunosti rešavati pismenim izveštajima, podsetnicama, iskazima planskim dokumentima ili načinima komuniciranja u kojima nema ličnog kontakta. Rukovodilac će možda oceniti da bi bilo važno i motivaciono za podređene ako se sastanu s njima i rasprave probleme razmenom mišljenja na sastanku. Neki su problemi toliko delikatni da se mogu srediti samo sastancima oči u oči. Postoje i druge situacije u kojima je lični kontakt najbolji način ukazivanja na problem, davanja uputstava podređenom ili sticanja “osećanja” šta ljudi stvarno misle o nečemu. Takođe se postavlja pitanje koliko bi utrošeno vreme na lični kontakt bilo mnogo bolje iskorišćeno da je bilo posvećeno razmišljanju i proučavanju.
S druge strane ima se utisak da mnoge kompanije nisu dovoljno svesne kako novije tehnike bavljenja osobljem pogađaju rukovodioce iz prve linije kojima raspon upravljanja često nadmašuje njihove sposobnosti da mu udovolje.
Ocenjivanje uspešnosti, programi osiguranja, postupci pritužbi i druga kadrovska pitanja, koja sada zahtevaju vreme rukovodilaca u direktnim kontaktima, smanjili su njihov tradicionalno širok raspon. Želi se reći da se te inovacije ne isplate, već da se ograničenja raspona upravljanja moraju proceniti imajući u vidu te činioce. Možda je dostignuta tačka u kojoj su rukovodioci na prvom nivou, s tradicionalno velikim brojem podređenih- najzaposleniji menadžeri.

11 STRUKTURA I PROCES ORGANIZOVANJA
“Da bi se organizovanje posmatralo kao proces, potrebno je razmotriti nekoliko osnovnih načela. Prvo, struktura mora da odražava ciljeve i planove, budući da se, iz njih izvode aktivnosti. Drugo, ona mora da odražava ovlašćenja, koja ima uprava preduzeća. Ovlašćenja su, u nekoj organizaciji, društveno determinisano pravo odlučivanja po nahođenju; kao takve podložne su promenama.
Treće, organizaciona struktura, kao i svaki plan, mora da odražava svoje okruženje. Kao što pretpostavke plana mogu da budu ekonomske, tehnološke, političke, socijalne ili etičke, takve mogu da bude i pretpostavke organizacione strukture. Ona mora da bude oblikovana tako da funkcioniše, da dopušta doprinose pripadnika grupe i da olakša ljudima efikasno postizanje ciljeva u promenama budućnosti. Takva organizaciona struktura ne može nikada da bude statična. Nema neke određene organizacione strukture koja bi bila najbolja u svim mogućim situacijama. Efikasna organizaciona struktura zavisi od situacije.
Četvrto, s obzirom da je organizacija popunjena ljudima mora se, pri grupisanju aktivnosti i stvaranju odnosa ovlašćenja u okviru organizacione strukture, voditi računa o ljudskim ograničenjima i običajima. To ne znači da se organizaciona struktura mora oblikovati prema pojedincima umesto prema ciljevima i pratećim aktivnostima. Međutim, važno je imati u vidu vrste ljudi koji čine organizaciju. “
11.1 Logika organizovanja

Postoji osnovna logika organizovanja. Iako su koraci 1 i 2 zapravo delovi planiranja, proces organizovanja se sastoji od sledećih šest koraka:

1. Utvrđivanje ciljeva preduzeća
2. Formulisanje pomoćnih ciljeva, politika i planova
3. Ustanovljavanje i klasifikovanje aktivnosti koje su potrebne da bi se ovi ostvarili
4. Grupisanje tih aktivnosti imajući u vidu raspoložive ljudske i materijalne resurse i najbolji način njihove upotrebe u datim okolnostima
5. Delegiranje ovlašćenja potrebnih za sprovođenje tih aktivnosti čelniku svake grupe
6. Horizontalno i vertikalno povezivanje grupa odnosima ovlašćenja i tokovima informacija
11.2 Neke pogrešne odluke

Organizovanje ne podrazumeva krajnju specijalizaciju po zanimanjima zbog koje je u mnogo slučajeva rad nezanimljiv, dosadan i nepotrebno ograničen. Nema u organizaciji samoj po sebi ničega što bi to nalagalo. Kada se kaže da zadaci moraju da budu određeni, to ne znači da oni moraju da bude ograničeni i mehanički. Na organizatoru je da, imajući u vidu željene rezultate, razmotri da li treba zadatke rastaviti na najmanje delove - kao kod tipične pokretne trake- ili ih treba odrediti dovoljno široko da obuhvate konstrukciju, proizvodnju i prodaju mašine. U svakoj organizaciji poslovi mogu da se odrede tako da dopuste malo ili nimalo lične slobode odlučivanja ili najšire moguće odlučivanje po nahođenju. Ne sme se zaboraviti da ne postoji neki najbolji način organizovanja i da primena teorije organizacione strukture mora da vodi računa o situaciji.
12 OVLAŠĆENJA I MOĆ
Bitno je ustanoviti pre ovlašćenja u organizaciji, razliku između ovlašćenja i moći. “Moć, pojam mnogo širi od ovlašćenja, je sposobnost pojedinaca ili grupa da podstaknu ili utiču na verovanja ili delovanja drugih pojedinaca ili grupa.” “Ovlašćenje u organizaciji je pravo koje pripada nekom položaju da po nahođenju donosi odluke koje imaju uticaja na druge. Naravno, to jeste jedna vrsta moći, ali moći u organizacionom okviru.”
Legitimna moć se normalno javlja s položajem i proizlazi iz našeg kulturnog sistema prava, obaveza i dužnosti, na osnovu kojeg ljudi prihvataju "položaj" kao "legitiman". U privatnom preduzeću, ovlašćenje položaja nastaje prvenstveno iz društvene institucije ("grupe prava”) privatnog vlasništva. U delovanju države, ta se ovlašćenja zasnivaju na instituciji predstavničke vlasti. Saobraćajni policajac koji vam uruči prijavu za prekršaj ima moć da to učini jer imamo sistem predstavničke vlasti u kojem smo izabrali zastupnike da stvaraju zakone i osiguraju njihovo sprovođenje.
Moć može takođe da proizlazi iz stručnosti osobe ili grupe. To je moć znanja. Lekari, pravnici i univerzitetski profesori mogu da imatju znatan uticaj na druge jer su cenjeni zbog svojih posebnih znanja. Moć takođe može da počiva na ugledu, to jest, na uticaju koji ljudi ili grupe mogu da ostvare zbog toga što drugi veruju u njih i njihove ideje. Tako je Martin Luter King imao vrlo malo legitimne moći ali je snagom svoje ličnosti, svojim idejama i svojom sposobnošću javnog govora, snažno uticao na ponašanje mnogih ljudi. Slična bi mogla da bude moć filmske zvezde ili ratnog junaka.
Pored toga, moć proizilazi iz okolnosti da neki ljudi mogu da nagrađuju. Kupoprodajni zastupnici, s malom moći položaja, mogu da imaju veliki uticaj zbog mogućnosti da ubrzaju ili uspore isporuku neophodnog rezervnog dela. Isto tako, univerzitetski profesori imaju veliku moć nagrađivanja; oni mogu da daju ili ne daju visoku ocenu.
Dalja vrsta moći je moć prisile. Iako je usko povezana s moći nagrađivanja i obično proizlazi iz legitimne moći, to je moć kažnjavanja, bilo otpuštanjem podređenog, bilo odbijanjem zaslužene povišice.
Iako organizaciona ovlašćenja jesu moć odlučivanja po nahođenju, ona gotovo uvek proizilaze iz moći položaja, legitimne moći. Kad ljudi govore o ovlašćenjima u menedžerskim okvirima, oni obično imaju u vidu moć položaja. Drugi su pak činioci na primer ukupnost ličnih svojstava i stil ophođenja s ljudima, elementi vodstva.

13 POJMOVI LINIJSKOGA I ŠTABNOGA
Velika su razilaženja nastala, i u literaturi i među menedžerima, oko značenja pojmova "linijskoga" i "štabnoga”. Zbog toga verojatno nema područja u menedžmentu koje bi stvaralo više poteškoća, trvenja i gubitka na vremenu i efikasnosti. Međutim, linijski i štabni odnosi su važni kao način života u organizaciji, a odnosi ovlašćenja pripadnika organizacije utiču na poslovanje preduzeća.
Po jednom široko prihvaćenom shvatanju linijskog i štabnog smatra se da su linijske one funkcije koje imaju direktan uticaj na postizanje ciljeva preduzeća. S druge strane, štabne funkcije su one koje pomažu linijskom osoblju da što efinasnije radi na postizanju tih ciljeva. Ljudi koji prihvataju to shvatanje gotovo uvek svrstavaju proizvodnju i prodaju (i ponekad finansije) u linijske funkcije, a nabavku, računovodstvo, kadrovske poslove, održavanje pogona i kontrolu kvaliteta u štabne funkcije.Nesporazumi koji nastaju iz takvog shvatanja odmah su vidljivi. Tvrdi se na primer da nabavka samo pomaže pri postizanju glavnih ciljeva preduzeća jer, za razliku od proizvodnih delova kao što su bojenje ili sastavljanje delova, ona nije direktno neophodna. Da li je za postizanje ciljeva preduzeća nabavka zaista malo manje neophodna nego proizvodni delovi? Zar kompanija ne bi mogla da nagomila obojene ili sastavljene delove i da bude neko vreme obezbeđenih sa tim delovima, baš kao što bi neko vreme mogla i bez nabavke? Zar se ne bi moglo postaviti isto pitanje i za druge takozvana štabna odelenja i odelenja usluga kao što su računovodstvo, kadrovsko odelenje i održavanje pogona? Verovatno nema ničega što bi moglo potpunije da zaustavi zadovoljavajuću proizvodnju i prodaju većine proizvedenih dobara od nedostatka kontrole kvaliteta.
13.1 Priroda linijskih i štabnih odnosa

Preciznije i logički ispravno je shvatanje linijskog i štabnog da se u oba slučaja radi naprosto o odnosima. “Linijska ovlašćenja daju nadređenome područje ovlašćenja nad podređenim.”- (Smatra se da smanjivanjem formalnog ovlašćenja, ono mora da bude povećano uticajem.) – “Ona postoje u svim organizacijama kao neprekidna lestvica ili niz stepenica.” Prema tome, postoji skalarno načelo u organizaciji: što je jasnija linija ovlašćenja od najvišeg položaja u upravi preduzeća do svakog podređenog položaja, to će jasnija biti odgovornost za donošenje odluka i to efikasnija komunikacija u okviru organizacije. U mnogim velikim preduzećima ta lestvica je duga i složena ali, čak i u najmanjima, sama činjenica organizacije uvodi skalarno načelo.
Prema tome, iz skalarnog načela postaje očigledno da su linijska ovlašćenja odnos u kojem nadređeni direktno nadgleda podređenog - odnos ovlašćenja u direktnoj liniji ili lestvici.
Priroda štabnih odnosa je savetodavna. Funkcija ljudi u čisto štabnom svojstvu je da ispituju, istražuju i daju savete linijskim menedžerima.13.2 Linijsko i štabno kao odnosi ili kao organizaciona podela?

Neki menedžeri i autori smatraju linije i štabove vrstama odelenja. Iako odelenje može da bude u pretežno linijskom ili pretežno štabnom položaju u odnosu na ostala odelenja, linijsko i štabno se razlikuje po odnosima ovlašćenja, a ne po tome šta ljudi rade.
Kad se pogleda organizaciona struktura kao celina, izbija na videlo opšti karakter linijskih i štabnih odnosa u celoj organizaciji. Neka su odelenja u svom odnosu prema celoj organizaciji pretežno štabna; drugi su prvenstveno linijska.
Iako je često pogodno, pa čak i ispravno da se nazove jedno odelenje linijskim, a drugo štabno, nisu njihove aktivnosti ono što karakteriše ta odelenja. Linijsko i štabno se karakteriše odnosima, a ne odelenjskim aktivnostima.


ZAKLJUČAK

Godinama unazad naučnici pokušavaju da daju odgovor na pitanja: kakvu ulogu ima menadžer i kakve atribute mora da poseduje. Najčešći odgovor na prvo pitanje je: menadžer je lider i kameleon sposoban i spreman čovek. Najčešći odgovor na drugo pitanje je: znanje, kreativnost, originalnost i smisao za organizovanje i motivisanje. Šeldrejk je razvio teoriju o morfogenom polju koje utiče na formiranje kluture jedne društvene zajednice, koja nama, i mnogim drugim zajednicama ne ide u prilog. Ono što se mora imati na umu jeste da svest jedne društvene zajednice, njeni običaji, moral i kultura utiču na formiranje i funkcionisanje menadžmenta kao procesa. Primera radi: japanski model menadžmenta, koji mnogi stručnjaci smatraju idelanim, ne funkcioniše svuda podjednako dobro kao u svojoj postojbini. Menadžer i menadžment moraju biti po meri društva: uskladjeni sa društvenim procesima i globalnim trendovima na optimalan način. Usklađivanje je veoma zahtevan zadatak, jer korenite promene uvek izazivaju otpor.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:30 am

1. If someone calls while you are on the phone, do not answer the call waiting signals, after all your conversation to your boyfriend's, cousin's, sister's, ex-best friend's, father-in-law's, stepson is probably too important to be interrupted.

2. Of course there is no need to record any messages on a piece of paper.

a. you would have to actually walk towards the kitchen to get to the pad of paper which requires that you write down a name and check off a few boxes

b. but more importantly, all roommates have mental telepathy and are aware that if you tell the party on the phone that he/she will be called back at the callee's first free moment, the callee will telepathically be aware of this
photo blankets
printer ink


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 8:30 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:30 am

You have five minutes to get dressed before leaving for a hot date. You suddenly realize you don�t have any clean socks. You:

a. Rummage through the dirty laundry, sniffing each sock until finding two that don�t make your eyes water.

b. Cover your ankles with black shoe polish.

c. Tell your date you always wished you were old enough to select your own wardrobe when Miami Vice was all the rage.

d. Arrive for your date wearing nothing but an old sheet and claiming you thought tonight was the big toga party.
cedar shingles
Park City Utah Real Estate


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 8:56 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:30 am

You desperately need a good grade in your English Lit class, yet it�s two hours before the paper is due and you haven�t even written the first line. You:

a. Walk out to the driveway and slam your writing hand in the car door.

b. You write a fantasy paper titled, "What if Shakespeare was born a pig?" You rewrite Hamlet in Pig Latin and title it, "Piglet."

c. You casually mention to your professor how you long for the good ole� days when it wasn�t considered sexual harassment to trade sex for good grades.

d. You call Dr. Kevorkian to see if he owns a walk-in clinic.altium designer training
promotional mug


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 9:07 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:30 am

In order to have a chance of being accepted, it�s crucial that, on your college application you don�t mention:

a. In high school you were voted "most likely to become a political prisoner."

b. You haven�t tried to kill any teachers since the doctor tripled your Prozac dosage.

c. That Animal House is your favorite movie.

d. Although you failed several courses in high school you always earned an A for effort.
Phuket
DC shutters


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 9:37 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:30 am

When you go for that all-important interview at the college of your dreams, be sure to impress the interviewer by:

a. Blowing smoke rings with the Cuban cigars you brag about smuggling into the country.

b. Demonstrating how you can belch the school fight song.

c. Explaining why academia is the real power behind the evil United Nations and the New World Order, and how you�ve figured out how to build a powerful bomb out of old newspapers and Hershey�s syrup.

d. Speak in tongues.
yachting rhodes
alquiler coches de novios


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 9:43 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:31 am

6. Wear a hood with one eyehole. Periodically make strange gurgling noises.

7. Sneeze on students in the front row and wipe your nose on your tie.

8. After confirming everyone's names on the roll, thank the class for attending "Advanced Astrodynamics 690" and mention that yesterday was the last day to drop.

9. After turning on the overhead projector, clutch your chest and scream "MY PACEMAKER!"

10. Wear a pointed Kaiser helmet and a monocle and carry a riding crop.

11. Gradually speak softer and softer and then suddenly point to a student and scream "YOU! WHAT DID I JUST SAY?"

Stretch Marks Removal
direct selling


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 10:51 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:31 am

11. Two meals a day are standard. One for some!

12. Recycling becomes synonomous with laundry ("Oh, my jeans can last until Christmas...there's only a *little* bit of mud on them...").

13. You can never make too many meals in a hot pot (or pizelle maker).

14. 10 minutes is more than enough time to get ready for your first class (not that this is anything really new).

15. Going to the mailbox was never an ego booster/breaker before.

16. It takes more than one person to carry your laundry, books, trash, or alcohol.

17. If the lecture hall is big enough, get someone else's notes.

18. You begin to nap again (also not new).

19. Your bill in the bookstore will almost equal tuition.

20. Isn't it amazing that the book your professor wrote is always required for his class?
avoid stamp duty
SEO Toronto


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 11:00 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:32 am

PUBLIC NOTICE AS REQUIRED BY LAW: Any Use of This Product, in Any Manner Whatsoever, Will Increase the Amount of Disorder in the Universe. Although No Liability Is Implied Herein, the Consumer Is Warned That This Process Will Ultimately Lead to the Heat Death of the Universe.

NOTE: The Most Fundamental Particles in This Product Are Held Together by a "Gluing" Force About Which Little is Currently Known and Whose Adhesive Power Can Therefore Not Be Permanently Guaranteed.

ATTENTION: Despite Any Other Listing of Product Contents Found Hereon, the Consumer is Advised That, in Actuality, This Product Consists Of 99.9999999999% Empty Space.

NEW GRAND UNIFIED THEORY DISCLAIMER: The Manufacturer May Technically Be Entitled to Claim That This Product Is Ten-Dimensional. However, the Consumer Is Reminded That This Confers No Legal Rights Above and Beyond Those Applicable to Three-Dimensional Objects, Since the Seven New Dimensions Are "Rolled Up" into Such a Small "Area" That They Cannot Be Detected.foro de novias
printed umbrellas


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 11:35 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:32 am

Ok, time to total up all your marks. Those of you who haven't mastered addition yet, go straight on to the application; you're the sort of person we're looking for. If not, Give yourself 5 points for every D, -5 for every C, (+10 if you can't add negative numbers yet), 0 for every B and 0 for every A you ticked. How did you do?

90 to 50: OK! You're the sort of person we're looking for. Add 10 points to your score if you haven't got the hang of using anything but crayons yet.

50 to -20: Who's been doing late night studying then? Sorry, you're just a run of the mill pleb - push off.

-20 to -90: A computer geek I bet. Go join some place where they talk big numbers and floppy disks!

Is 85 between 90 and 50? Alright! Go to the bottom of the class! You're a leading light in our Association; get someone to fill the form in for you and welcome aboard!

bead fringe
specifying air motors maintenance


Last edited by BigBoy1292 on Wed Dec 29, 2010 4:21 am; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:32 am

After many unhappy replies from our current
vending service we decided that what they
really needed was a different form letter
that was more closely tied to their true
feeling:

BFD Vending Service

Thank you for your inquiry/comments/complaints
about our vending service.

___ We are aware that _____________ machine
has not been stocked in _____ days.
__ We are waiting for the weekend.
__ We are out of items that have expired.
__ We're busy, don't bother us about this.
__ We don't care.

___ We are aware that the price for _______
seems high at $_______ but,
__ we have to make a living.
__ we use an algorithm 3*retail+your_age.
__ we charge others more.
__ we adjust it to allow for spoilage.skin lightening cream
home extension


Last edited by BigBoy1292 on Wed Dec 29, 2010 4:25 am; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:33 am

TIGER WOODS: Didn't hit the ball quite as sharp as I did yesterday, but I felt like ironically enough I felt better with the putter. I hit a lot of pure putts, made a bunch of five- or six-footers all day today, and the greens were quick, and I just kept hitting the ball in the wrong spots, kept giving myself these big breaking putts or above the hole. The majority of the day I was putting pretty defensively.

Q: You've talked about putting together four good rounds in a row. If you look at it now you're halfway there. Are you feeling pretty confident the way you're playing?

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:33 am

TIGER WOODS: Didn't hit the ball quite as sharp as I did yesterday, but I felt like ironically enough I felt better with the putter. I hit a lot of pure putts, made a bunch of five- or six-footers all day today, and the greens were quick, and I just kept hitting the ball in the wrong spots, kept giving myself these big breaking putts or above the hole. The majority of the day I was putting pretty defensively.

Q: You've talked about putting together four good rounds in a row. If you look at it now you're halfway there. Are you feeling pretty confident the way you're playing?

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADZMENT ORGANIZOVANJE

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum