MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Go down

MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  Admin on Mon Jan 11, 2010 3:58 pm

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA
TEMA RADA : MODELI BAZE PODATAKA


SADRŽAJ
1 Uvod 3
2 Baza podataka 4
3 Modeli baza podataka 7
3 Provedbe i indeksiranje 13
4 Kartiranje predmeta u bazama podataka 14
5 Primjene baza podataka 15
6 Transakcije i podudarnosti 16
Zaključak 17
Literatura 18


UVOD
Baza podataka je organizovana zbirka podataka. Termin je izvorno nastao unutar računarske industrije, a njegovo se značenje proširilo popularnom upotrebom toliko da Evropska direktiva za baze podataka (koja za baze podataka donosi prava za intelektualno vlasništvo) uključuje i neelektronske baze podataka unutar svoje definicije.
Jedna od mogućih definicija baze podataka glasi da je to zbirka zapisa pohranjenih u računaru na sistemski način, takav da joj se računarski program može obratiti prilikom odgovaranja na problem. Svaki se zapis za bolji povratak i razvrstavanje obično prepoznaje kao skup elemenata (činjenica) podataka. Predmeti vraćeni u odgovoru na upitnike postaju informacije koje se mogu koristiti za stvaranje odluka koje bi inače mogle biti mnogo teže ili nemoguće za stvaranje. Računarski program korišten za upravljanje i ispitivanje baze podataka nazvan je sistem upravljanja bazom podataka (SUBP). Svojstva i dizajn sistema baze podataka uključeni su u proučavanje informatičke nauke.
Središnji koncept baze podataka je jednak onome od zbirke zapisâ ili dijelova znanja. Za danu bazu podataka tipično postoji strukturni opis vrste činjenica sadržanih u toj bazi podataka: taj opis naziva se shema. Shema opisuje predmete koji su prikazani u bazi podataka, te odnose među njima. Postoje brojni različiti načini organiziranja sheme, to jest od modeliranja strukture baze podataka: oni se zovu modeli baza podataka (ili modeli podataka). Model u najraširenijoj upotrebi danas je odnosni model, koji laički rečeno prikazuje sve informacije u obliku mnogostrukih odnosnih tablica od kojih se svaka sastoji od redova i stupaca (prava definicija koristi matematičku terminologiju). Ovaj model prikazuje odnose upotrebom vrijednosti koje su zajedničke za više od jedne tablice. Ostali modeli poput hijerarhijskog modela i mrežnog modela koriste prikaze i odnose koji su mnogo eksplicitniji.1. BAZA PODATAKA
Središnji koncept baze podataka je jednak onome od zbirke zapisâ ili dijelova znanja. Za danu bazu podataka tipično postoji strukturni opis vrste činjenica sadržanih u toj bazi podataka: taj opis naziva se shema. Shema opisuje predmete koji su prikazani u bazi podataka, te odnose među njima. Postoje brojni različiti načini organiziranja sheme, to jest od modeliranja strukture baze podataka: oni se zovu modeli baza podataka (ili modeli podataka). Model u najraširenijoj upotrebi danas je odnosni model, koji laički rečeno prikazuje sve informacije u obliku mnogostrukih odnosnih tablica od kojih se svaka sastoji od redova i stupaca (prava definicija koristi matematičku terminologiju). Ovaj model prikazuje odnose upotrebom vrijednosti koje su zajedničke za više od jedne tablice. Ostali modeli poput hijerarhijskog modela i mrežnog modela koriste prikaze i odnose koji su mnogo eksplicitniji.
Naziv baza podataka se strogo govoreći odnosi na zbirku zapisa, a na softver bi se trebalo odnositi kao na sistem upravljanja bazom podataka ili SUBP. Kada je kontekst nedvojben, mnogi administratori za baze podataka i programeri ipak koriste termin baza podataka da pokriju oba značenja.
Mnogi profesionalci će smatrati da zbirka podataka stvara bazu podataka jedino ako ima određena svojstva: primjerice, ako se podacima upravlja kako bi osigurali svoj integritet i kvalitetu, ako omogućuje zajednički pristup nekoj zajedinici korisnika, ako ima shemu, ili ako podržava upitni jezik. Ipak dogovorena definicija ovih svojstava ne postoji.
Sistemi upravljanja bazom podataka obično se kategoriziraju prema modelu podataka koji podržavaju: odnosni, orijentirani prema objektu, mrežni i tako dalje. Veliki dio internog inženjerstva SUBP-a, iapk je neovisan o modelu podataka, te je zaokupljen upravljanjem faktorima poput performansi, podudarnosti, integriteta i obnove nakon hardverskih propusta. U ovim područjima postoje velike razlike među proizvodima.
Najranija poznata upotreba termina baza podataka potječe iz 1963. kada je Društvo za razvoj sistema uzelo pod pokroviteljstvo simpozij pod naslovom Razvoj i upravljanje računalno centriranom bazom podataka. Baza podataka kao jedinstvena riječ postala je uobičajena u Evropi u ranim 1970-ima, a krajem desetljeća koristila se u glavnim američkim novinama. (Banka podataka, usporedni termin, koristio se vrlo rano u novinama Washington Post, 1966.)
Prvi sistemi upravljanja bazom podataka razvijeni su u 1960-ima. . Bachmanovi rani radovi pokazuju da je njegov cilj bio stvaranje djelotvornije upotrebe novih uređaja s izravnim pristupom pohrane koji su postali dostupni: do tada se obrada podataka temeljila na bušenim karticama i magnetskoj vrpci, pa je tako serijska obrada bila dominantna aktivnost. Dva su se ključna modela podataka pojavila u to vrijeme: CODASYL je razvio mrežni model baziran na Bachmanovim idejama, te se (očigledno neovisno) hijerarhijski model koristio u sistemu koji je razvio North American Rockwell, a kojeg je kasnije prihvatio IBM kao kamen temeljac svojeg SUI proizvoda.
Odnosni model je predložio E. F. Codd 1970. godine. On je kritizirao postojeće modele zbog zbrke apstraktnih opisa informacijskih struktura s opisima mehanizama fizikalnog pristupa. Ipak je dugo vremena odnosni model ostao samo u području akademskog interesa. Dok su CODASYL sistemi i SUI bili zamišljeni kao rješenja praktičnog inženjerstva, uzimajući u obzir tehnologiju koja je postojala u ono vrijeme, odnosni model je zauzeo mnogo veću teoretsku perspektivu, smatrajući (ispravno) da će hardverska i softverska tehnologija uhvatiti korak s vremenom. Među prvim provedbama bili su Stonebrakerov Ingres na Berkeleyju, te projekt Sistem R u IBM-u. Oba navedena su bili istraživački prototipovi objavljeni tokom 1976. Prvi komercijalni proizvodi, Oracle i DB2, nisu se pojavili sve do oko 1980.
Tokom 1980-ih istraživačka aktivnost se usredotočila na sisteme distributivnih baza podataka i na strojeve baza podataka međutim taj je napredak imao malen učinak na tržište. Druga važna teoretska zamisao bio je funkcionalni model podataka, ali bez obzira na neke specijalizirane primjene u genetici, molekularnoj biologiji i istraživanju prijevara, svijet nije na njega obratio veliku pažnju.U 1990-im pažnja se prebacila na baze podataka orijentirane prema objektu. To je polučilo nekakav uspjeh u poljima gdje je bilo potrebno rukovati kompleksnijim podacima nego što bi se mogli udobno nositi odnosni sistemi: prostorne baze podataka, inženjerski podaci (uključujući odlagališta softverskog inženjerstva), multimedijski podaci. Neke od tih ideja prihvatili su odnosni prodavači, koji su kao posljedicu integrirali nove osobine u svoje proizvode; neovisni prodavači predmetnih baza podataka uvelike su nestali sa scene.U 2000-im pomodno područje za inovacije postale su XML baze podataka. To je izbacilo, kao s predmetnim bazama podataka, novu zbirku pokrenutih društava, ali su se istovremeno ključne ideje integrirale u uspostavljene odnosne proizvode. XML baze podataka ciljaju ukoniti tradicionalnu podjelu između dokumenata i podataka, dopuštajući svim organizacijskim informacijskim resursima da se drže na jednom mjestu bez obzira da li su visoko strukturirani ili ne.
Tabela je osnovna jedinica za organizirano spremanje podataka unutar baze podataka. U tabelu se upisuju podaci o subjektima ili objektima koji imaju slična svojstva i mogu se vrlo precizno opisati.
Opis se vrši navođenjem odgovarajućih svojstava, tzv. atributa. InvBroj, Naslov, Autor, Izdavac)
INVENTURNI BROJ NASLOV AUTOR IZDAVAČ
000001
000002
000003

2. MODELI BAZA PODATAKA

Različite tehnike se koriste za strukturu modela podataka. Većina sistema baza podataka se grade oko jednog određenog modela podataka, iako je u porastu zajedničko proizvodima da nude podršku za više od jednog modela. Za bilo koji logički model mogu biti moguće različite fizikalne provedbe, a većina će proizvoda ponuditi korisniku neku razinu kontrole u ugađanju fizikalne provedbe, pošto učinjeni izbori imaju značajan učinak na performansu. Primjer toga je odnosni model: sve ozbiljne provedbe odnosnog modela dopuštaju stvaranje indeksâ, koji omogućuju brzi pristup redovima u tablici, ako su poznate vrijednosti određenih stupaca.

Model podataka nije samo način strukturiranja podataka: on također definira skup operacija koje se mogu izvoditi na podacima. Odnosni model, primjerice, definira operacije kao što su selekcija ili odabir, projekcija i spajanje. Iako ove operacije ne moraju biti eksplicitne u određenom query jeziku, one omogućuju temelje na kojima je query jezik izgrađen.
Modeli koje ćemo obraditi u ovom radu su:
1. Ravni model
2. Mrežni model
3. Odnosni model
4. Dimenzijski model

Ravni model|Ravni (ili tablični) model sastoji se od pojedinačnog, dvodimenzionalnog reda elemenata podataka, gdje se za sve članove danog stupca pretpostavlja da su slične vrijednosti, te da su svi članovi reda povezani jedni s drugima. Na primjer, stupci za ime i lozinku mogu se koristiti kao dio sigurnosnog sistema baze podataka. Svaki red bi imao specifičnu lozinku povezanu s individualnim korisnikom. Stupci tablice često imaju tip povezan s njima, definirajući ih kao oznake podataka, datum ili vremensku informaciju, cjelinu ili brojeve lebdećih točaka. Ovaj model je slučajno i baza tabličnog računanja.

Mrežni model (definiran prema CODASYL specifikaciji) organizira podatke upotrebom dvije fundamentalne konstrukcije, nazvane zapisi i skupovi. Zapisi sadrže polja (koja mogu biti organizovana hijerarhijski kao u COBOL-u). Skupovi (ne treba se zabuniti s matematičkim skupovima) definiraju odnose "jednog naprama svima" između zapisa: jedan vlasnik, mnogo članova. Zapis može biti i vlasnik i član u bilo kojem broju skupova.
Operacije mrežnog modela navigacijske su u stilu da: program održava tekući položaj i upravlja od jednog do drugog zapisa slijedeći odnose u kojima sudjeluje zapis. Zapisi mogu također biti smješteni dobavljanjem ključnih vrijednosti.
Iako nije bitno obilježje modela, mrežna baza podataka općenito provodi skup odnosa sredstvima pokazivača koji izravno adresiraju mjesto zapisa na disku. To daje izvrsne povratne performanse na račun operacija poput učitavanja i reorganizacije baze podataka.
Mrežni model baza podataka je sličan hijerarhijskom modelu, ali svaki slog može imati više od jednog roditelja. U njemu se mogu prikazati samo odnosi više prema jedan i jedan prema više. Takav dijagram koji slijedi navedeno ograničenje zove se mreža. Za prikaz odnosa više prema jedan postoji tzv. Set-Typ koji dovodi u vezu dva tipa entiteta. Jeda tip entiteta u takvoj vezi preuzima ulogu vlasnika, a drugi tip entiteta dobiva ulogu člana.
Izgradnja veza u mrežnom modelu podataka


Odnosni model je uveo E. F. Codd 1970. godine u svom akademskom radu kao način stvaranja sistema upravljanja bazom podataka neovisnije od bilo koje druge posebne primjene. To je matematički model definiran u terminima predikatne logike i teorije skupova.
Iako je osnovna ideja odnosne baze podataka bila veoma popularna, relativno malen broj ljudi razumije matematičku definiciju, a samo nekoliko njih primjenjuje nejasne SUBP-ove u potpunosti i bez nekakvih dopuna. Oracle baza podataka, primjerice, može se koristiti na čisto relativni način, ali također dopušta i tablicama koje omogućuju dvostruke redove da se definiraju kao -- dodatak (ili prijestup) odnosnog modela. U uobičajenoj upotrebi hrvatskog jezika, SUBP se naziva odnosnim ako podržava odnosne operacije, bez obzira da li provodi strogo pristajanje prema formalnom odnosnom modelu. Sljedeće objašnjenje je neformalno, netehničko objašnjenje kako "odnosni" sistemi upravljanja bazom podataka obično funkcioniraju.
Odnosna baza podataka sadrži mnogostruke tablice, svaka slična onoj u "ravnom" modelu baza podataka. Ipak, za razliku od mrežnih baza podataka, tablice nisu povezane pokazivačima. Umjesto toga ključevi se koriste za slaganje redova podataka u različitim tablicama. Ključ je samo jedan ili više stupaca u jednoj tablici koja odgovara stupcima u drugoj tablici. Svaki stupac može biti ključ ili se mnogostruki stupci mogu grupirati zajedno u pojedinačan ključ. Za razliku od pokazivača, nije potrebno definirati sve ključeve unaprijed; stupac se može koristiti kao ključ čak ako nije izvorno namjeravao biti jednim od njih.
Ključ koji se može koristiti za jedinstveno identificiranje reda u tablici naziva se jedinstvenim ključem. Tipično je jedan od jedinstvenih ključeva preferirani način za povezivanje njega s redom; takav ključ definira se kao tablični primarni ključ.
Kada se ključ sastoji od podataka koji imaju vanjsko, realno značenje (poput osobnog imena, ISBN knjige ili serijskog broja automobila), naziva se "prirodni" ključ. Ako nijedan prirodni ključ nije prikladan (razmislite o brojnim ljudima s prezimenom Babić), može se dodijeliti arbitraran ključ (poput davanja zaposlenicima ID brojeve). U praksi većina baza podataka ima i generirane i prirodne ključeve, jer se generirani ključevi mogu koristiti interno za stvaranje poveznica između redova koji ne mogu puknuti, dok se prirodni ključ može koristiti, manje pouzdano, za istraživanja i integraciju s drugim bazama podataka. (Na primjer, zapisi u dvije neovisno razvijene baze podataka mogu se povezati preko broja socijalnog osiguranja, osim kada su brojevi socijalnog osiguranja netočni, nedostaju ili su promijenjeni.)

Korisnici (ili programi) potražuju podatke iz odnosne baze podataka slanjem upitnika koji je napisan u posebnom jeziku, obično dijalektu SQL-a. Iako je SQL izvorno namijenjen za krajnje korisnike, mnogo je uobičajenije za SQL upitnike da se ugrađuju u softver koji omogućuje jednostavnije korisničko sučelje. (Mnoge web stranice izvode SQL upitnike prilikom stvaranja stranice.)
Baza podataka u odgovoru na upitnik vraća skup rezultata, koji je samo popis redova koji sadrže odgovore. Najjednostavniji upitnik je samo vraćanje svih redova iz tablice, ali se mnogo češće redovi filtriraju na određeni način da povrate samo traženi odgovor.
Često se podaci iz mnogostrukih tablica spajaju u jednu, tj. provodi se spajanje. To se radi koncepcijski uzimanjem svih mogućih kombinacija redova ("presječni proizvod") te zatim filtriranjem svega osim odgovora. U praksi sistemi upravljanja odnosnim bazama podataka prepisuju ("optimiziraju") upitnike da se izvode brže, upotrebom različitih tehnika.
Fleksibilnost odnosnih baza podataka dopušta programerima pisanje upitnikâ u kojem nisu sudjelovali dizajneri baza podataka. Kao rezultat, odnosne se baze podataka mogu koristiti u mnogostrukim primjenama na načine koje originalni dizajneri nisu predvidjeli, što je naročito važno za baze podataka koje su se možda koristile desetljećima. To je učinilo vrlo popularnim ideju i primjenu odnosnih baza podataka u trgovini.

Dimenzijski model je specijalizirana preradba odnosnog modela korištenog za prikazivanje podataka u spremištima podataka na način na koji se podaci mogu lako sažeti upotrebom OLAP upitnik. U dimenzijskom modelu baza podataka se sastoji od jedne velike tablice činjenica koje su opisane upotrebom dimenzija i veličina. Dimenzija omogućuje kontekst činjenice (poput tko je sudjelovao, kada i gdje se dogodilo i njezin tip), a koristi se u upitnicima za zajedničko grupiranje srodnih činjenica. Dimenzije teže da budu zasebne, a često su i hijerarhijske; na primjer, mjesto može uključivati zgradu, regiju i državu. Veličina je količina koja opisuje činjenicu kao što je dohodak. Važno je da veličine mogu biti značajno nagomilane - na primjer, dohodak s različitih mjesta može se zajedno pridodati.
U OLAP upitniku dimenzije su odabrane, a činjenice grupirane te pridodane zajedno da stvore sažetak.
Dimenzijski model se često provodi na vrhu odnosnog modela upotrebom zvjezdaste sheme koja se sastoji od jedne tablice koja sadrži činjenice i okolne tablice koja sadrži dimenzije. Komplicirane dimenzije mogu posebice biti prikazane upotrebom mnogostrukih tablica, rezultirajući u pahuljičnoj shemi.
Spremište podataka može sadržavati mnogostruke zvjezdaste sheme koje međusobno dijele dimenzijske tablice, omogućujući im da se zajedno koriste. Pojavljivanje sa standardnim skupom dimenzija važan je dio dimenzijskog modeliranja.


Hijerarhijska model podataka organizira polja ili slogove (podatke) u čvorove, povezane grupe podataka koje su slične obiteljskom stablu. Čvorovi su točke međusobno povezane odgovarajućim vezama. Hijerarhijski model razlikuje dva tipa slogova: s1og roditelj i slog dijete. Slogovi roditelji su "nadređeni" slogovima djeci. Svaki slog dijete može imati samo jedan slog roditelj To je temeljno pravilo hijerarhijske baze. Ne postoji jedan slog dijete koje ima nadređena dva sloga roditelj.
Kada dijete postane roditelj onda ono može imati više slogova djece. Slog na najvećoj razini hijerarhije zove se "korijen" (root).
Jedan od najpoznatijih sustava koji je koristio hijerharhijsku bazu podataka je IMS (Information Management System) od IBM s programskim jezikom DL/1 (Data Language/1). Primjer hijerarhijske baze podataka dajemo na sljedećoj slici.


3. PROVEDBE I INDEKSIRANJE
Sve ovdje navedene vrste baza podataka stječu mogu steći prednost indeksiranja za povećanje svoje brzine, pa se ta tehnologija užasno unaprijedila od svojih ranih upotreba u 1960-im i 1970-im. Najuobičajenija vrsta indeksa je razvrstani popis sadržaja nekog posebnog stupca u tablici, s pokazivačima u redu kojem je pridružena vrijednost. Indeks omogućuje skupu redova tablice da poveže neki kriterij radi bržeg pronalaženja. Obično se koriste različite metode indeksiranja: B-stabla, heševi i povezani popisi. Sve navedene su uobičajene tehnike indeksiranja.
Odnosni SUBP-ovi imaju prednost u kojoj se indeksi mogu stvoriti ili ispustiti bez promjene postojećih aplikacija, jer aplikacije ne koriste izravno indekse. Umjesto toga softver baze podataka odlučuje o prednosti aplikacije ako se upotrijebe najpogodniji indeksi. Pri tom baza podataka odabire među mnogim različitim strategijama utemeljenima na onoj za koju procjeni da će joj omogućiti najbrži rad.
Odnosni SUBP-ovi upotrebljavaju mnoge različite algoritme radi izračunavanja rezultata SQL tvrdnje. OSUBP-ovi će proizvesti plan kako izvršiti upitnik, koji je stvoren analiziranjem vremena rada različitih algoritama i odabirom najbržeg. Neki od ključnih algoritama koji se bave sa spajanjima jesu slaganje ugniježđenih prstenova, spajanje složi-spoji i heš slaganje.


4. KARTIRANJE PREDMETA U BAZAMA PODATAKA
Tokom nedavnih godina paradigma orijentisana prema predmetu primjenjivala se jednako i na baze podataka, stvarajući tako novi programski model poznat kao predmetne baze podataka. Ove baze podataka pokušavaju nadvladati neke poteškoće pri upotrebi predmeta sa SQL SUBP-ovima. Program orijentiran prema predmetu omogućuje predmetima istog tipa da se različito provode i ponašaju onoliko dugo dok imaju isto sučelje (polimorfizam). To se ne uklapa dobro s SQL bazama podataka gdje se korisničko-određeni tipovi teško definiraju i koriste, te gdje opstaju Dvije velike zablude: identifikacija razreda tablicama (ispravna identifikacija je od razreda s tipovima i od predmeta s vrijednostima) i upotreba pokazivača.
Do sada su isprobani različiti načini spremanja predmeta u bazu podatka, ali ipak ne postoji velika suglasnost kako bi se to trebalo učiniti. Provedba predmetnih baza podataka uklanja pogodnosti odnosnog modela uvođenjem pokazivača i stvaranjem mnogo teže ad hoc upitnika. To je zato jer su oni bitne adaptacije zastarjele mreže i hijerarhijskih baza podataka na programiranju orijentiranome prema predmetu. Posljedica predmetne baze podataka teže da budu korištene u specijaliziranim primjenama, dok opće namjenske predmetne baze podataka nisu veoma popularne. Umjesto toga predmeti se često spremaju u SQL baze podataka upotrebom softvera s kompliciranim kartiranjem. Istovremeno prodavači SQL SUBP-a su nadodali obilježja kako bi omogućili predmetima mnogo pouzdaniju pohranu, razvijajući dalje do odnosnog modela.


5. PRIMJENE BAZA PODATAKA
Baze podataka se koriste u mnogim aplikacijama, protežući se na stvarno čitav opseg računalnog softvera. Baze podataka su poželjna metoda spremanja velikih multikorisničkih aplikacija gdje je potrebna koordinacija između mnogih korisnika. Čak ih individualni korisnici smatraju pouzdanima, iako se mnogi elektronički poštanski programi i osobni orgnizatori temelje na standardnoj tehnologiji baza podataka. Softverski pokretači baza podataka su dostupni za većinu platformi baza podataka tako da aplikacijski softver može koristiti zajedničko aplikacijsko programsko sučelje (APS) kako bi povratio informacije pohranjene u bazi podataka. Jedan primjer APS pokretača baze podataka je JDBC.


6. TRANSAKCIJE I PODUDARNOST
Pored njihovog modela podataka većina praktičnih baza podataka ("transakcijske baze podataka")pokušava provesti model transakcije baze podataka koji ima poželjna svojstva za integraciju podataka. Softver baze podataka bi trebao prema zamisli provoditi ACIP pravila sažeta ovdje:
· Atomnost - Ili sve zadaće u transakciji trebaju biti napravljene ili nijedna. Transakcija mora biti dovršena ili se mora poništiti (vratiti natrag).
· Dosljednost - Svaka transakcija mora sačuvati integritetnu prinudnost -- izričita pravila dosljednosti -- baze podataka. Ona ne može smjestiti podatke u kontradiktornom položaju.
· Izolacija - Dvije simultane transakcije ne mogu interferirati, tj. križati se. Međurezultati unutar transakcije nisu vidljivi drugim transakcijama.
· Postojanost - Dovršene transakcije se ne mogu kasnije prekinuti ili da se njihovi rezultati odbace. One se moraju nastaviti kroz (na primjer) ponovo pokretanje SUBP-a nakon njegova kraha.
U praksi mnogi SUBP-ovi dopuštaju većini ovih pravila da se selektivno ublaže radi bolje performanse.
Kontrola podudarnosti je naziv za metodu korištenu radi osiguravanja da se transakcije izvršavaju na siguran način i da slijede ACIP pravila. SUBP mora osigurati da su dopušteni serijabilni, nadoknadni rasporedi, te da nijedna radnja počinjenih transakcija nije izgubljena prilikom poništenja prekinutih transakcija.LITERATURA
1. Mladen Radivojević, Poslovna informatika

2. grupa autora :Informatika

3. ECDL : Osnove informacionih tehnologija

4. ECDL : Informacije i komunikacije

5. www. mathos. hr

6.www. wikipedia. org

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:25 am

TIGER WOODS: Didn't hit the ball quite as sharp as I did yesterday, but I felt like ironically enough I felt better with the putter. I hit a lot of pure putts, made a bunch of five- or six-footers all day today, and the greens were quick, and I just kept hitting the ball in the wrong spots, kept giving myself these big breaking putts or above the hole. The majority of the day I was putting pretty defensively.

Q: You've talked about putting together four good rounds in a row. If you look at it now you're halfway there. Are you feeling pretty confident the way you're playing?photo blankets
printer ink


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 8:29 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:26 am

13. Feel free to eat any food that is located in the kitchen. Whether it be in your cabinet or not, it is free for the taking. Even if its not open, your roommates shop for the entire apartment, not themselves. Oh, and if your roommate questions you about missing food, pretend you know nothing about it--you can always blame it on the cookie monster.

14. If one of your roommates has fish, and she doesn't ask you to feed them when she leaves town--then don't bother wasting your time feeding them. They're only fish, and they probably won't need to eat anyway.

15. If you feel like listening to some music and you don't have a cd player or stereo, simply remove your roommate's from her room. She won't mind if you leave it, or any of her cd's, on the floor. After all, if it is not yours, why should you have to put it away??!!??
cedar shingles
Park City Utah Real Estate


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 8:56 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:26 am

Your first semester is the time to get used to college life and make new friends. By the second semester you plan to really buckle down and show what you�re made of. Your biggest goal is:

a. To raise your GPA to 1.5.

b. To cut your beer consumption to no more than 20 bottles on nights before big tests.

c. To get a date with someone whose phone number doesn�t begin with 1-900.

d. To prove illiteracy isn�t necessarily a drawback.
altium designer training
promotional mug


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 9:07 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:26 am

In order to survive on a tight budget you will need to cut corners. Which of the following is the best way to save money?:

a. Stock up on free food by walking into the school cafeteria wearing a catchers mitt and screaming, "food fight!"

b. Cut down on the expense of Christmas lights by cutting up all your glow-in-the-dark Frisbees and sprinkling them in the bushes.

c. Save gas expenses while treating your date to a fancy dinner by shutting off the car as you wait in the drive-thru line.

d. Eliminate the high cost of meat by getting all your protein from beans. This has the added benefit of insuring you won�t have any friends who�ll try to talk you into going out on weekends.Phuket
DC shutters


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 9:35 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:26 am

Employers tend to hire students who were active in campus organizations. In order to make yourself a more attractive job candidate, you should join the:

a. Intramural Nude Volleyball Team.

b. FAA (Future Alcoholics of America.)

c. Academic Probation Club. (It shows initiative to join before you take your first class.)

d. All of the below.

Scoring your test:

For each A - add 5 points.
For each B - divide by 1.377 points.
For each C - multiply by 0 points.
For each D - subtract 500 points.
For each F that you circled - See an eye doctor.

If you scored between 50 and negative 2,000 points: Consult a mental health practitioner immediately!
yachting rhodes
alquiler coches de novios


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 9:44 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:26 am

1. Bring a CPR dummy to class and announce that it will be the teaching assistant for the semester. Assign it an office and office hours.

2. Point the overhead projector at the class. Demand each student's name, rank, and serial number.

3. Tell students that you'll fail them if they cheat on exams or "fake the funk".

4. Announce that you need to deliver two lectures that day, and deliver them in rapid-fire auctioneer style.

5. Pick out random students, ask them questions, and time their responses with a stop watch. Record their times in your grade book while muttering "tsk, tsk".
Stretch Marks Removal
direct selling


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 10:50 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:27 am


21. Labs used to be fun.

22. T.A. used to stand for teaching assistant, now, for terribly articulated.

23. Squirt guns equal stress relief.

24. E-mail becomes your second language.

25. Frat parties are exactly like they are in the movies.

26. Ten-page papers used to sound impossible, now they're a Godsend.

27. You never realized so many people are smarter than you.

28. You never realized so many people are dumber than you.

29. Professors are like celebrities: you see them, but they never see you.

30. Western Europe could be wiped out by a horrible plague and you'd never know, but you could recite last week's episode of "Friends" verbatim.
avoid stamp duty
SEO Toronto


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 11:01 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:28 am

CONSUMER NOTICE: Because of the "Uncertainty Principle," It Is Impossible for the Consumer to Find Out at the Same Time Both Precisely Where This Product Is and How Fast It Is Moving. (Note: This one is optional on the grounds that Heisenburg was never quite sure that his principle was correct)

ADVISORY: There is an Extremely Small but Nonzero Chance That, Through a Process Know as "Tunneling," This Product May Spontaneously Disappear from Its Present Location and Reappear at Any Random Place in the Universe, Including Your Neighbor's Domicile. The Manufacturer Will Not Be Responsible for Any Damages or Inconvenience That May Result.

READ THIS BEFORE OPENING PACKAGE: According to Suggested Versions of the Grand Unified Theory, the Primary Particles Constituting this Product May Decay to Nothingness Within the Next Four Hundred Million Years.

THIS IS A 100% MATTER PRODUCT: In the Unlikely Event That This Merchandise Should Contact Antimatter in Any Form, a Catastrophic Explosion Will Result


foro de novias
printed umbrellas


Last edited by BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 11:34 pm; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:28 am

Have you an unusual Intelligence? Do you find you lose interest in supposedly "Interesting movies"? It could be that you're one of the 5% of the population that has the mental capacity of a steaming turd! If so, you may want to join MUNSA - Mentally Unemployed and Noticeably Stupid Association.

Try the questionnaire below. The results could surprise you! If you can't even read the question, you're halfway there already - just get someone to fill out our full colour brochure at any trailing chemist, and you'll be in for some, good old fashioned non-challenging material.

1. Which of the following WAS one of the famous Marx Brothers?

a. STRETCH
b. SKID
c. HARPO
d. TYRE

2. The number missing from the series (1,2,4,..,16) is:

a. YELLOW
b. GERANIUM
c. 8
d. TYREbead fringe
specifying air motors maintenance


Last edited by BigBoy1292 on Wed Dec 29, 2010 4:20 am; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:28 am

Date:

Dear Professor,

My grade in ____ should be raised from _____ to ____ because:

1. There must be a mistake somewhere.

2. I was not well at the time of the examination.

3. My mind always goes blank during an examination.

4. This mark ruined my prospect of getting a scholarship.

5. This is the only course in which I received a poor grade

6. This mark grieved my mother (or Father). whose pride I am.

7. Conditions in the room were not conductive to concentration.

8. The examination was unfair and unfairly distributed over the subject

9. I have to work after school and nights; therefore I should be given a break.

10. I am married; therefore, I should be given a break.

11. I would have done much better if I had taken the examination give to one of the other sections.

12. Several people around me copied from my paper during the examination yet they received higher marks than I did. Surely this is not fair.

13. The reason I did not do better is because I am very honest. I do no wish to say anything against any other members of the class.

14. I know many of the class members who do not work as hard as I do an who got a better grade. I am recognized among my classmates as a good student - you just ask any one of them.

15. The question were ambiguous, and therefore, my answers should be graded according to the reasonable interpretations that I made of your questions.skin lightening cream
home extension


Last edited by BigBoy1292 on Wed Dec 29, 2010 4:24 am; edited 1 time in total

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  BigBoy1292 on Fri Dec 24, 2010 2:29 am

TIGER WOODS: Didn't hit the ball quite as sharp as I did yesterday, but I felt like ironically enough I felt better with the putter. I hit a lot of pure putts, made a bunch of five- or six-footers all day today, and the greens were quick, and I just kept hitting the ball in the wrong spots, kept giving myself these big breaking putts or above the hole. The majority of the day I was putting pretty defensively.

Q: You've talked about putting together four good rounds in a row. If you look at it now you're halfway there. Are you feeling pretty confident the way you're playing?

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum