Urađeni radovi iz ekonomije

Go down

Urađeni radovi iz ekonomije

Post  Admin on Tue Feb 23, 2010 6:14 am

Urađeni radovi iz ekonomije
Urađeni radovi iz ekonomije

LISTA TEMA ZA SEMINARSKE RADOVE

Adižesova metodologija odlučivanja - poslovno odlučivanje

Akcije

Akcionarsko drustvo

Akcionarsko drustvo i privatizacija

Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje

Analiza tražnje

Analiza trzista - definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogućnosti

Berze - ekonomija

Bezgotovinsko i elektronsko plaćanje - poslovna Ekonomija

Biznis vs globalizacija - ekonomija

Blagajna

Budzet

Budžet - ekonomija

Budžet kao faktor preraspodele nacionalnog dohotka - ekonomija

Budžetske procedure - utvrđivanje i naplata javnih prihoda - bankarstvo

Cefta

Cena i medjunarodni marketing program - ekonomija

Centralna banka

Cijena električne energije

Comesa – zajedničko tržište istočne i južne afrike - međunarodna ekonomija

Da li je mihajlo petrovic alas bio i ekonomista

Definisanje monopola

Delo paula krugmana - ekonomija

Devizna tržišta

Dinamicka analiza preduzeca x - ekonomija

Dinamika troškova

Diplomatija nevladinih organizacija - ekonomija

Direktne strane investicije - medunarodna ekonomija

Diskontni i eskontni faktor

Domacinstva kao ekonomski subjekti

Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak

Dugorocni izvori finansiranja

Ekonometrija i ekonomska metodologija

Ekonomicnost

Ekonomičnost

Ekonomija - zavisnost troškova od korišćenja kapaciteta

Ekonomija (konkurencija)

Ekonomija blagostanja i ekonomski optimum

Ekonomija i društvo

Ekonomija i instrumenti ekonomske analize

Ekonomija kapitala i fin. razvoja - ekonomija

Ekonomija-globalna kriza

Ekonomista kao naucnik

Ekonomska analiza troškova - ekonomija

Ekonomska kriza u svetu

Ekonomska misao u evropi i engleskoj

Ekonomska ravnoteža (equilibrium)

Ekonomska unija

Ekonomske dezintegracije i bivše socijalističke zemlje - medjunarodna ekonomija

Ekonomske integracije

Ekonomski ciklusi

Ekonomski modeli (multiplikatori i akceleratori)

Ekonomski principi reprodukcije

Ekonomski rast i privredni ciklusi

Ekonomski zakoni = osnovi ekonomije

Ekspoatacija zeleznice - saobracaj

Eskontovanje

Faktori konkurentnosti preduzeća - organizacija grafičkog preduzeća

Fenomen ekonomske nejednakosti u srbiji

Fenomen globalizacije i njene protivrečnosti

Financijska kriza u sad-u 2007 – 2008.g.

Finansijska tržišta i osnovni finansijski instrumenti

Finansijska tržišta i osnovni finansijski instrumenti - ekonomija

Finansijske prevare i obmane u javnom sektoru

Finansijski instrumenti

Finansijsko planiranje

Fiskalna ekonomija i javni sektor monetarne i javne finansije

Fjučersi - finansije preduzeća

Franšizing - seminarski

Fundamentalne kategorije mikroekonomije (tržište, Tržišni akteri, tržišna tražnja, tržišna ponuda

Funkcija novca u tržišnoj privredi

Funkcije potrosnje u savremenoj makroekonomiji

Funkcije troškova

Funkcionisanje svetskog tržišta i svetske privrede

Geneza organizacije i klasične škole organizacije

Geopolitika

Globalizacija

Globalizacija diplomski rad

Globalizacija i medjunarodno poslovanje

Globalizacija i zemlje u tranziciji - ekonomija

Globalizacija svetske privrede - nova evropska ekonomija

Globalizacija.

Globalizacija-sociologija seminarski

Globalna harmonizacija polaganja racuna i etički aspekt finansijsko-računovodstvenog izveštavanja i revizije

Globalna harmonizacija polaganja računa

Globalna konkurencija i globalno poslovanje

Granice proizvodnih mogućnosti i oportunistički Troškovi

Hartije od vrednosti - ekonomija

Historicističke i socijalističke ekonomske teorije

Individualna kriva tražnje i tržišna kriva tražnje

Industrijska revolucija

Industrijska tehnološka revolucija - makroekonomija

Inflacija

Inflacija

Inflacija - ekonomija

Inflacija - ekonomija

Inflacija - makroekonomija

Inflacija seminarski rad

Informacione tehnologije u biznisu

Instrumenti monetarne politike

Instrumenti monetarne politike

Internacionalna makroekonomska politika

Internet ekonomija u uslovima svetske krize

Investicije

Investicioni fondovi u srbiji

Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit

Inženjerska ekonomija

Istorijat i motivi nastanka korporacije

Istorijat revizije - ekonomija

Istorijske karakteristike ekonomije sad

Istorijski razvoj novca - monetarne i javne finansije

Izbor potrošača u uslovima nesigurnosti i asimetrične Informacije

Javna dobra i eksternalije

Javni prihod

Javni sektor u ekonomiji

Kadrovska politika i sluzbenicka etika - sluzbenicko poslovanje

Kadrovska politika i službenička etika

Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi

Kalkulacija troškova

Kamatna stopa u monetarnoj ekonomiji - monetarna ekonomija

Kapital preduzeca - ekonomija

Kapital preduzeca - finansijko poslovanje preduzeća

Karakteristike i dometi monetaristicke ekonomske teorije

Keynesijanska i monetarna politika - makroekonomije

Klasične i neoklasične ekonomske teorije i škole

Koliko su povezane ekonomske i matematicke nauke

Komisija za zastitu konkurencije

Konvertibilnost valuta

Korporacijski identitet i korporacijski imidz

Korupcija

Krediti - finansije

Kultura drustvo i pojedinca - ekonomika industrije

Kupac - marketing

Kvantitativni ekonomski i finansijski modeli biznisa

Liberalizam i globalizacija1

Liberalni kapitalizam i oportunistička shvatanja

Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

Licenca

Licna vlast

Lizing

Lizing kao način finansiranja preduzeća

Lizing sa poredjenjem

Makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela

Makroekonomska ravnoteža

Makroekonomski bilansi,tržište dobara i makroekonomska ravnoteža

Makroekonomski identiteti

Mala i srednja preduzeća - ekonomika i organizacija poslovanja

Mali, sredni i golemi pretprijatija (so statistički podatoci) - ekonomija

Marksova misao-osnovi ekonomije

Marsalijanska škola

Masovna otpustanja radnika kao posledica globalne ekonomske krize

Medjunarodna ekonomska politika

Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta

Medjunarodne finansije i monetarna politika

Medjunarodne finansijske organizacije - medjunarodna ekonomija i finansije

Medjunarodno kretanje kapitala - ekonomija

Medjunarodno trziste kapitala ii

Međunarodna ekonomija

Međunarodna trgovina, konkurentne prednosti i Globalizacija

Međunarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski

Međunarodni dokumentarni akreditivmeđunarodni dokumentarni inkasomađunarodna bankarska doznaka - bankarstvo

Međunarodni monetarni fond (mmf) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije

Međunarodno poslovanje

Mesto i uloga mikroekonomije u opštoj ekonomskoj Teoriji

Mesto i uloga tržišta u ekonomiji

Metodi prikupljanja podataka - ekonomija

Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala

Mobing kao nacin neetickog poslovanja

Mobing kao vid patoloske komunikacije

Modeli ponašanja potrošača, potrošačev izbor i tražnja

Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova - ekonomija

Monopol

Monopol

Monopol i monopolisticka konkurencija

Monopoli - ekonomija

Monopolisticka konkurencija - ekonomija

Monopolisticka konkurencija - mikroekonomija

Monopolistička konkurencija

Monopolistička konkurencija

Monopolistička konkurencija - mikroekonomija

Monopolistička konkurencija i oligopol - mikroekonomija

Nacionalna ekonomija ekonomija

Nacrt strategije održivog razvoja republike srbije

Napuštanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama -ekonomija

Nastanak i razvoj ekonomije - osnovi ekonomije

Nepotpuna konk,monopol,oligopol

Nepotpuna konkurencija - monopol, oligopol i monopolistička konkurencija - ekonomija

Neprofitni sektor u srbiji - nevladine organizacije

Nevrabotenost i inflacija - ekonomija

Nezaposlenost

Nezaposlenost - ekonomija

Nezaposlenost u vojvodini

Nikolo makijaveli vladar

Nivoi organizovanosti velikog ekonomskog sistema

Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku

Nova politička ekonomija

Nova teorija preduzeća

novac

Novac

Novac - ekonomija

Novac - osnovi ekonomije

Novac - uvod u ekonomiju

Novac i poslovno bankarstvo - osnovi ekonomije

Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad

Novac kao specificna roba banaka - torija novca, bankarstvo

Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova

Obveznice

Odnos interne kontrole, interne revizije i revizije

Odnos privrednog i političkog sistema (na primeru bivše Jugoslavije)

Odnosi s javnoscu

Oligopol

Oligopol i monopolistička konkurencija - mikroekonomija

Opadanje americke moci

Oporezivanje off shore biznisa

Oporezivanje off shore biznisa 1

Optimizacija proizvodnog procesa

Oracle corporation e-business e-valuator - internet ekonomija

Organizacija -služba - sektor operativne pripreme

Ortačko društvo

Osiguranje robe u prometu - ekonomija

Osnove finansija - novac i konvertibilnost

Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija

Osnovi ekonomije - opšti metodološki principi i njihova primena u ekonomiji

Osnovi opšte teorije sistema

Osnovne karakteristike deficitarnog budžetskog finansiranja - fiskalna ekonomija

Osnovne karakteristike međunarodne finansijke korporacije - ekonomija

Outsourcing - ekonomija

Persijski zaliv - nafta i rat

Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji - makroekonomija

Platni bilans

Pojam i karakteristike ugovora o lizingu

Pojam i vrste preduzeca - poslovna ekonomija

Pojam i znacaj globalizacije - ekonomija

Pojam i značaj investicija i primjena statičkih metoda u ocjeni efikasnosti investicionih ulaganja

Pojam trzista i instrumenti trzista kapitala

Pojam tržišta i instrumenti tržišta kapitala

Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu - ekonomija

Ponasanje turistickih potrosaca

Ponašanje nacionalne ekonomije prema kriterijumu Potrošnje, investicija i štednje

Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta

Ponuda, tražnja i elastičnost

Ponuda, tražnja i elastičnost - ekonomija

Postavke ekonomskog blagostanja

Postindustrijsko drustvo

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija

Poverenje, uprava i performanse

Pozitivne i negativne strane globalizacije - globalna ekonomija

Pozitivni aspekti globalizacije-dubai

Prag rentabilnosti

Pravila finansiranja original

Pravo konkurencije - ekonomija

Pravo konkurencije - poslovno pravo

Predmet i razvoj politicke ekonomije

Preduzetnistvo javno preduzeće »komunalac« novi bečej

Preduzetnistvo -program razvoja proizvoda baziran na inovaciji a.d.”polet” igk

Preduzetnistvo u srbiji

Preduzetništvo i inovativnost

Prihodi firme

Primeri savremenog kapitalizma

Primeri tranzicione ekonomije

Principi ekonomije i optimalizacija poslovanja

Principi preferencija domaćinstva

Prirodnopravne teorije

Pristup alokacije potrošnje i štednje u vremenu irvinga fišers

Privredna društva - ekonomija

Privredni rast

Privredni razvoj zemlje

Privredno udruživanje na teritoriji republike srbije

Prodaja kapitala putem javne aukcije

Produktivnost rada

Produktivnost rada - mikroekonomija

Proizvod sa aspekta marketinga - osnove ekonomije biznisa

Proizvodna funkcija

Proizvodni kapital i profit

Proizvodni kapital i profit - ekonomija

proizvodnja

Racionalni izbor potrošača i teorija korisnosti

Rad i podela rada kao osnova razvoja coveka i drustva

Raspodela dobiti i politika dividendi

Raspodela troskova na podsisteme

Ravnoteža i tržišna cena

Razvoj na pazarot na drzavni hartii od vrednost - ekonomika

Regionalni razvoj (izučavanje, značaj organizacije, primjeri) - ekonomija

Rentabilnost

Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspesnosti

Rezultat poslovanja preduzeca - ekonomija

Rimjena integrala u eknomiji

Robna dokumentacija u vezi sa snabdijevanjem prodavnice robom - ekonomija

Ruralna ekonomija i agrobiznis

Savet ministara eu - ekonomika evropskih integracija

Savremena makroekonomija i okruženje

Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija

Savremena tehničko - tehnološka revolucija i društvene promene - ekonomija

Savremeni komunikacijski sistemi1

Savremeni mikroekonomski modeli

Savremeni privredni sistem

Sengenski sporazum

Siromaštvo u srbiji - ekonomija

Skripte - mikroekonomija

Slozena alokacija resursa

Stanovnistvo i privredni razvoj nase zemlje - nacionalna ekonomija

Stav studenata ekonomskog fakulteta subotica, odeljenje u novom sadu, o odlasku na rad u inostranstvunakon završetka studija - statistika

Strana ulaganja u bih - eng

Strane direktne investicije - ekonomija

Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - makroekonomija

Strani ulagac

Strategija makroekonomske stabilizacije-devizni kurs

Stratesko uvodjenje - ekonomija

Suprotnosti svetskog ekonomskog razvoja

Sustina i funkcije novca

Suština upravljanja zalihama - ekonomija

Svetska banka

Svetska ekonomska kriza 1929

Svetska trgovinska organizacija – sto - ekonomija

Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad

Svjetska banka - poslovna ekonomija

Swot analiza

Swot analizukompanije montenegro airlines

Tehnike komercijalnog poslovanja- kalkulacije komercijalnog poslovanja

Tehno – ekonomska analiza proizvodnje ureznika um m20 - inženjersko ekonomska analiza

Tehno-ekonomska analiza proizvodnje ureznika - inženjersko-ekonomske analize

Tehnologija bar kodova u skladisnim sistemima - ekonomija

Tehnologija potrošnje

Teoretičari xx veka i novih ekonomskih pravaca

Teorija globalizacije - makroekonomija

Teorija igara

Teorija igara - teorija cena

Teorija kardinalne korisnosti

Teorija novca i bankarstva-vodjenje montarne politike

Teorija ordinalne korisnosti

Teorija troškova i teorija ponude

Teorije i koncepti institucionalnih promena

Teorijski ekonomski modeli

Terorizam

Trendovi na globalizovanom finansijskom tržištu

Trgovina bez granica

Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri

Troskovi, ponuda i profit

Troškovi i utrošci

Troškovi proizvodnje - mikroekonomika

Troškovi proizvodnje i profit

Troškovi sa akcentom na faktore formiranja troškova

Trziste - ocr plus prelom - makroekonomija

Trziste i mehanizam njegovog ispoljavanja - makroekonomija

Trzizte kapitala

Tržišne strukture

Tržište dobara u otvorenoj privredi

Tržište kapitala

Tržište prirodnih resursa

Tržište rada

Turistička agencija i šire okruženje - turistički tehničar

Učesnici na tržištu novca - tržište novca

Uloga krive ponude - ekonomija

Uloga marketinga - ekonomija

Unakrsna elastičnost tražnje - ekonomija

Upravljanje cenama u oligopolima

Upravljanje razvojem

Upravljanje skladištenjem - ekonomija

Upravljanje troškovima - ekonomija

Upravljanje zalihama - ekonomija

Upravljanje zalihama upotrebom spreadsheet

Usluge u savremenoj ekonomiji

Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava

Uticaj poreza i subvencija na pozicije tržišnih aktera

Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad

Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) - diplomski rad

Utvrđivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje

Utvrđivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje

Uvoz i izvoz usluga - međunarodna ekonomija i finansije

Valutni derivati - ekonomija

Vertikalna podela funkcija - horizontalna - vertikalna

Vidovi globalizacije - globalna ekonomija i poslovna diplomatija

Virtuelna trzista-ekonokija

Visoki troskovi niskih cena

Visoko razvijene zemlje i svjetsko trziste

Vitalni koeficijent u srbiji - ekonomija

Vodeće ekonomske škole i tranziciona ekonomija

Vremensko razgranicenje rashoda

Vrste i funkcije tržišta - makroekonomija

Vrste investicija i pokazatelji efikasnosti investicija

Web prezentacija firme

Začeci ekonomije kao samostalne nauke (ekonomska Teorija i ekonomska nauka)

Zadruga - ekonomiija

Zakoni proizvodnosti i troškovi

Zastita prava potrosaca

Znacaj znanja u novim uslovima ekonomskog razvoja – andragogijeNOVO1. Uloga informacione tehnologije u razvoju društva i načina privredjivanja

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

2. Informatičke revolucije i paradigme informatičke tehnologije

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

3. Informatička ekonomija i produktivnost

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

4. Informatička ekonomija i konkurentnost

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

5. Informatička ekonomija i globalizacija

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

6. Paralela: Industrijski – informatički kapitalizam

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

7. Informatička tehnologija i umreženo preduzeće

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss
8. Zaposlenost i transformacija tržišta rada u uslovima inoformatičke ekonomije

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

9. Kultura i novi mediji u uslovima informatičkog društva

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

10. Sociološki i urbani fenomeni informatičkog društva

Osnovna literatura - Uspon umreženog društva, Manuel Castelss

11. Izazovi infromatičkog društva - Nova informatička revolucija, istorijska iskustva u primjeni tehnologije, informatičke potrebe kompanija

Osnovna literatura: Management Challenges for the 21 st Centrury, Peter Drucker

12. Izazovi informatičkog društva – od pravne fikcije do ekonomske realnosti, informacije i kreiranje vrijednosti, organizovanje informacija

Osnovna literatura: Management Challenges for the 21 st Centrury, Peter Drucker

13. Izazovi informatičkog društva Produktivnost zasnovana na znanju

Osnovna literatura: Management Challenges for the 21 st Centrury, Peter Drucker
14. Informatička tehnologjija i paradoks produktivnosti – neizvjesnost povrataka sredstava uloženih u informacionu tehnologiju.

Osnovna literatura: Information technology and the productivity paradox, Henry Lucas

15. Informatička tehnologjija i paradoks produktivnosti – indirektne koristi od IT investicija

Osnovna literatura: Information technology and the productivity paradox, Henry Lucas

16. Informatička tehnologjija i paradoks produktivnosti – indirektne koristi od IT investicija

Osnovna literatura: Information technology and the productivity paradox, Henry Lucas

17. Informatičke inicijative kroz prikaz Visko tehnološke politike i tehnoloških parkova

Osnovna literatura: Information for Innovation , Stuart Macdonald
18. Informacije i inovacija: Preduzetnici i pronalazači, otpori i organizacija

Osnovna literatura: Information for Innovation , Stuart Macdonald

19. Informacije i kontrola – strateške promjene u organizaciji

Osnovna literatura: Information for Innovation , Stuart Macdonald

Osnovna literatura: Re-thinking the network economy, Stan Leibowitz

20. Suština internet ekonomije

Osnovna literatura: Re-thinking the network economy, Stan Leibowitz

21. Lock-in koncept u internet ekonomiji

Osnovna literatura: Re-thinking the network economy, Stan Leibowitz

22. Internet i Transformacija biznisa /promjena proizvoda i načina prodaje/

Osnovna literatura: Re-thinking the network economy, Stan Leibowitz

23. Karakteristike Konkurencije na Internetu

Osnovna literatura: Re-thinking the network economy, Stan Leibowitz
24. Copyright i Internet

Osnovna literatura: Re-thinking the network economy, Stan Leibowitz

25. Analiza ekonomske opravdanosti reklame na internetu

Osnovna literatura: Re-thinking the network economy, Stan Leibowitz

26. Analiza odnosa Izmedju informacione tehnologije i organizacione strukture

Osnovna literatura: Information management, Michael Earl

27. Informaciona tehnologija i reinženjernig poslovnih procesa

Osnovna literatura: Information management, Michael Earl

28. Informacioni sistemi i globalni biznis

Osnovna literatura: Information management, Michael Earl

29. Inovacija kroz informacionu tehnologiju

Osnovna literatura: Information management, Michael Earl

30. Informaciona tehnologija i upravljanje projektima

Osnovna literatura: Information management, Michael Earl

31. Informaciona tehnologija i organizacione promjena

Osnovna literatura: Information management, Michael Earl

32. Integracija informacionih sistema i organizacije

Osnovna literatura: Information management, Michael Earl


izvor:
http://www.maturskiradovi.net/forum/Thread-urađeni-radovi-iz-ekonomije

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  kimerajamm on Sun Dec 12, 2010 11:32 pm

GENEVA (AFP) - The foreign exchange market has posted sharp growth through the financial crisis thanks to an electronic revolution that is allowing individuals to trade from home, the Bank for International Settlements said Sunday.


exercise dvds
Stretch Marks Treatment

kimerajamm

Posts : 16
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  kimerajamm on Mon Dec 13, 2010 12:08 am

Walmart is going green in its Chinese factories. George Soros is exploring investments in the restoration of drained peatlands in Indonesia. Denmark is joining South Korea in a new fund to transform developing economies.


Mississauga Condos
internet marketing software

kimerajamm

Posts : 16
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  kimerajamm on Mon Dec 13, 2010 12:41 am

JERUSALEM - Six decades after the Nazis murdered 6 million Jews, Israel's national Holocaust memorial has launched a new effort to educate the country's Arab minority — many of whom either deny the horror or undermine its scope.


christian tours to israel
vibro stone columns

kimerajamm

Posts : 16
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  kimerajamm on Mon Dec 13, 2010 12:50 am

MANCHESTER, United Kingdom (AFP) - Manchester United boss Sir Alex Ferguson believes a return to Arsenal's more dogged past has been the key to their fine start to the season.

american passport renewal
charm bracelets

kimerajamm

Posts : 16
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  kimerajamm on Mon Dec 13, 2010 12:55 am

DALLAS (Reuters) – DeSean Jackson took a short pass and ran for a 91-yard go-ahead touchdown to lead the Philadelphia Eagles atop the NFC East with a 30-27 victory over the Dallas Cowboys on Sunday.

Jackson exploded for the big play with the game tied 20-20 and 11:24 remaining in the fourth quarter before finishing with a career-high 210 yards receiving.

The win gave the Eagles (9-4) a half-game edge over the New York Giants who will play the Minnesota Vikings on Monday.

"I was running at about 60 percent but somehow I made it to the end zone," Jackson told reporters after he had injured his foot on an earlier play in the game. "We have a good feeling and we're trying to take it to the Super Bowl."

In a tightly contested NFC East showdown, the Cowboys went down 30-20 but answered with a 22-yard TD pass from Jon Kitna to Jason Witten with 4:22 remaining.

Needing to stop the Eagles to prolong the game, LeSean McCoy piled up first downs en route to 149 rushing yards to allow Philadelphia to run out the clock.

Quarterback Michael Vick shook off a night full of vicious hits on him and threw for 270 yards with two touchdowns and two interceptions. He also added one rushing score.

"I'm going to continue to get up and keep fighting for my team," said Vick, who has guided the Eagles to five wins in six games. "Sometimes (getting hit) gets you going."

Dallas (4-9) fell to 3-2 under interim head coach Jason Garrett who has led the team on resurgence since starting the year 1-7.

(Writing by Jahmal Corner in Los Angeles; Editing by Alastair Himmer)


wholesale soap
uncontested divorce

kimerajamm

Posts : 16
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  BigBoy1292 on Mon Dec 13, 2010 2:46 am

A fellow finds himself in front of the Pearly Gates. St. Peter explains that its not so easy to get in heaven. There are some criteria before entry is allowed.

For example, was the man religious in life? Attend church? No? St. Peter told him that's bad.

Was he generous? give money to the poor? Charities? No? St. Peter told him that that too was bad.

Did he do any good deeds? Help his neighbor? Anything? No? St. Peter was becoming concerned.

Exasperated, Peter says, "Look, everybody does something nice sometime. Work with me, I'm trying to help. Now think!"

The man says, "There was this old lady. I came out of a store and found her surrounded by a dozen Hell's Angels. They had taken her purse and were shoving her around, taunting and abusing her.

I got so mad I threw my bags down, fought through the crowd, and got her purse back. I then helped her to her feet. I then went up to the biggest, baddest biker and told him how despicable, cowardly and mean he was and then spat in his face".

"Wow", said Peter, "That's impressive. When did this happen"?

"Oh, about 10 minutes ago", replied the man.
rat repellent
Uebersetzung Deutsch Englisch

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  BigBoy1292 on Mon Dec 13, 2010 3:41 am

After many years of marriage, a husband has turned into a couch potato, became completely inattentive to his wife and sat guzzling beer and watching TV all day. The wife was dismayed because no matter what she did to attract the husband's attention, he'd just shrug her off with some bored comment.

This went on for many months and the wife was going crazy with boredom. Then one day at a pet store, the wife saw this big, ugly, snorting bird with a hairy chest, powerful hairy forearms, beady eyes and dribble running down the side of its mouth.

The shopkeeper, observing her fascination with the bird, told her it was a special imported "Goony bird" and it had a very peculiar trait. To demonstrate, he exclaimed, "Goony bird! The table!"

Immediately, the Goony bird flew off its perch and with single-minded fury attacked the table and smashed it into a hundred little pieces with its powerful forearms and claws! To demonstrate some more, the shopkeeper said, "Goony bird! The shelf!"

Again the Goony bird turned to the shelf and demolished it in seconds.

"Wow!" said the wife, "If this doesn't attract my husband's attention, nothing will!" So she bought the bird and took it home.

When she entered the house, the husband was, as usual, sprawled on the sofa guzzling beer and watching the game. "Honey!" she exclaimed, "I've got a surprise for you! A Goony bird!"

The husband, in his usual bored tone replied, "Goony Bird, my footCar Storage
Private Label Skin Care Manufacturer

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  BigBoy1292 on Mon Dec 13, 2010 4:08 am

An airline captain was breaking in a very pretty new blonde stewardess. The route they were flying had a stay-over in another city, so upon their arrival, the captain showed the stewardess the best place for airline personnel to eat, shop and stay overnight.

The next morning as the pilot was preparing the crew for the day's route, he noticed the new stewardess was missing. He knew which room she was in at the hotel and called her up wondering what happened to her. She answered the phone, sobbing, and said she couldn't get out of her room.

"You can't get out of your room?" the captain asked, "Why not?"

The stewardess replied, "There are only three doors in here, "she cried," one is the bathroom, one is the closet, and one has a sign on it that says 'Do Not Disturb'!"

alternator
Glas fliser

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 4:46 am

WASHINGTON - Senators get their first chance Monday to vote on the tax-cut deal struck by President Barack Obama and Republicans, but whatever the outcome of the test vote, the White House expects the bill to pass by year's end.


graduatin sahes
banque en ligne

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 4:50 am

PRISTINA (Reuters) - Kosovo waited for official results on Monday to confirm Prime Minister Hashim Thaci's claim of victory in the first general election since independence from Serbia, amid accusations of some vote manipulation.


holiday cottages in padstow
translation English to German

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 5:19 amSTOCKHOLM (Reuters) – British police were searching a house in southern England on Monday as part of investigations into two explosions in Stockholm which Swedish authorities said they were treating as an act of terrorism.

A car blew up in a busy shopping area on Saturday afternoon followed minutes later by a second blast nearby which killed one man, the suspected bomber, and injured two people.

Swedish daily Expressen said on Monday the dead man had planned to set off three devices, including one at the main railway station and one at a large department store.

The man was named on an intelligence website as Taymour Abdulwahab, an Iraqi who had studied in Britain. Police have not identified him.

The blasts follow several nervous months in Europe after a U.S. travel alert about possible attacks by militants and a failed bid by a Yemen-based al Qaeda group to use air cargo to send parcel bombs via Europe to America.

Following reports that the man had a Facebook entry and a profile on a Muslim dating website which said he had spent time in Britain, British police said they were examining a house in the town of Luton under the terrorism act. The house has been cordoned off.

"No arrests have been made and no hazardous materials found," a police statement said.

The incident began when a car burst into flames near an area busy with Christmas shoppers in the center of Stockholm, followed by explosions inside the car caused by gas canisters.

The second explosion, about 300 meters (yards) away and 10-15 minutes later, killed one man and wounded two people.

Expressen, citing an unnamed source, reported that the Security Policy believed one of the devices exploded accidentally, killing the man.

The man had planned to blow up his car but also had 12 pipe bombs strapped to him and a bomb in a rucksack, it said.

"It is clear that he was trying to create as much chaos and hurt as many people as possible," Expressen quoted a police source as saying.

Shortly before the blasts, Swedish news agency TT received a threatening letter referring to Sweden's roughly 500 troops in Afghanistan and caricatures of the Prophet Mohammad drawn by Swedish cartoonist Lars Vilks.

"Our actions will speak for themselves, as long as you do not end your war against Islam and humiliation of the prophet and your stupid support for the pig Vilks," TT news agency quoted a man as saying in one recording.

FACEBOOK PAGES

Swedish media, basing their information on the car's number plate, have widely reported that they found the man's entry on Facebook and an entry on the Muslim dating website.

The Swedish newspapers have not named him, but U.S.-based SITE intelligence group, which monitors Islamist websites, said a member of Shumukh al-Islam posted a message on Sunday identifying the alleged bomber as Taymour Abdulwahab and cited media reports naming him as Taymour Abdulwahab Al-Abdaly.

A post on a Muslim dating website showed Abdaly was married with two young daughters and looking for a second wife.

In the post he wrote that he was born in Baghdad and moved to Sweden in 1992 and that he studied at the University of Bedfordshire in Luton, which has a large Muslim community.

Police have declined to comment on the details.

U.S. terrorism expert Evan Kohlmann told Reuters the suspect had been identified on online forums normally used by militant groups, including al Qaeda, as "holy warrior" Taimur Abdelwahab.

Kohlmann said he suspected the attack was by "a home-grown local extremist who may or may not have connections to any actual terrorist organization."

Swedish media said the man lived in the small town of Tranas, about 200 km (124 miles) southwest of Stockholm. Police have searched a house in the town, newspapers reported.

The Facebook page under the name of Taymour Abdulwahab had a profile picture of two men waving a black flag with Arabic writing on it and Islamic martyr videos.

A Facebook page entitled "RIP Taimour Abdulwahab our brother and friend" has also been set up.

(Editing by Janet Lawrence)Bahamas Fishing Charter
muscle

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 5:27 am

CANCUN, Mexico (Reuters) - The world's governments face a new battle in South Africa in 2011 between rich and poor about slowing climate change, buoyed by some progress in Mexico but with faded hopes for a new treaty in coming years.

anti cellulite treatment
free online gift registry

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Urađeni radovi iz ekonomije

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum