seminarski rad iz industrijskog menadzmenta

Go down

seminarski rad iz industrijskog menadzmenta

Post  Admin on Wed Mar 31, 2010 5:15 pm

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.seminarskirad.org
www.maturski.org
www.essaysx.com

1 Uvod

Ekonomika industrije je ekonomska nauka koja se bavi izucavanjem istorijskih i savremenih tokova teorije i prakse razvoja industrije odredene zemlje. Ona istražuje ekonomske zakonitosti nastanka, kretanja i nestanka odredenih ekonomskih pojava, vezanih za industrijski razvoj.

Ekonomika industrije pripada krugu ekonomskih nauka koji cine: ekonomika nacionalne privrede, ekonomika grane, ekonomika delatnosti, ekonomika proizvodnje, ekonomika usluga ili pojedinih podrucja /regionalna ekonomika/. Osnovu svih ovih ekonomika cine teorija razvoja i makroekonomija. U širokoj lepezi ekonomskih nauka, tzv. granske ekonomike su omedene teorijom razvoja, makroekonomijom i ekonomikom nacionalne privrede sa jedne i ekonomikom preduzeca sa druge strane. Dakle, ekonomika industrije ima specificno mesto unutar makro i mikro ekonomske analize i prestavlja konkretniju i užu makro ekonomsku disciplinu. Granske ekonomike a time i ekonomika industrije po "horizontali i vertikali" povezuju najapstraktniju i najsuptilniju ekonomsku teoriju sa neposrednom praksom industrijskog razvoja zemlje.
Predmet istraživanja ekonomike industrije su: 1) ekonomske zakonitosti iz domena opštih okvira razvoja /prošlost i sadašnjost/; 2) karakteristicni ekonomsko-tehnicki aspekti i zakonitosti razvoja industrije /sadašnjost/; 3) aspekti perspektive, odnosno razvoja u narednom periodu /buducnost/.

2 Razvoj industrije

U poslednje tri decenije došlo je do znacajne promene mesta industrije u ukupnom privrednom razvoju, pri cemu je industrija i dalje najznacajniji generator ukupnog privrednog razvoja. Od sredine sedamdesetih godina, neke od najrazvijenijih kapitalistickih zemalja karakteriše proces deindustrijalizacije, odnosno relativnog smanjivanja udela industrije u društvenom proizvodu i ukupnom broju zaposlenih. To nikako ne znaci da znacaj industrije za ukupni privredni razvoj apsolutno opada. Naprotiv, zahvaljujuci savremenim dostignucima naucno-tehnickog progresa i enormno visokoj produktivnosti rada u industriji opada potrošnja energije, sirovina i živog ljudskog rada po jedinici proizvoda, što u krajnjoj liniji utice na znacajno smanjenje sektorskih cena i broja uposlenih radnika, odnosno relativno smanjenje ucešca industrije u ukupnom društvenom proizvodu i broju zaposlenih. U razvijenim zemljama se pored procesa deindustrijalizacije paralelno odvija i proces reindustrijalizacije, odnosno industrijskog razvoja u izmenjenim okolnostima, u kome upravo do punog izražaja dolazi relativna snaga industrijskog sektora.3 PRISTUP STRATEGIJSKOM UPRAVLJANJU RAZVOJEM INDUSTRIJE

Proces dinamičnog razvoja moderne industrije, posmatrano u svetskim razmerama, traje već više od dva veka. Taj i takav proces je započeo prvom industrijskom revolucijom i traje do današnjih dana. To je omogućilo industriji da zauzme mesto u strukturi privrede koje joj, po doprinosu razvoju proizvodnih snaga, pripada (prva delatnost između jednakih).
Proces razvoja industrije je zahvatio sve delove sveta i odigrao je najveću, odnosno presudnu ulogu u privrednom razvoju velikog broja zemalja. Mnoge od tih zemalja su, upravo, zahvaljujući industriji ostvarile visok tempo rasta i izuzetno visoko podigle stepen svoje privredne a, na toj osnovi, i sveukupne razvijenosti. Te zemlje su postale visoko (industrijski) razvijene zemlje. Ostvareni razvoj i dostignuti stepen razvijenosti tih zemalja postao je osnovna pokretačka snaga kako njihovog razvoja, tako i svih ostalih zemalja koje nastoje da ih u tome dostignu, i to putem razvoja sopstvene industrije. Zbog toga je ideja o ovakvom putu privrednog razvoja, koji se naziva industrijalizacija, postala veoma rasprostranjena i široko prihvaćena. Naime, industrijalizacija je postala osnovni metod razvoja, jer ona "...nije sama sebi svrha. Ona je cilj i sredstvo (materijalne i ekonomske politike) kojim se i pomoću kojeg se vrši opći privredni razvoj."
Industrija, kao najznačajni deo materijalne proizvodnje, ima veliki proizvodni multiplikator. Zbog toga je njen značaj za privredni i sveukupni razvoj svake zemlje izuzetno veliki. Taj značaj je toliko veliki da se gotovo i ne može, u potpunosti, sagledati iako je predmet pažnje brojnih kako teorijskih, tako i empirijskih istraživanja.
Značaj industrije za privredni i sveukupni razvoj proizilazi iz njenog višestranog uticaja na taj razvoj. Naime, industrija svojim razvojem "...utiče na revolucionisanje načina proizvodnje u svim ostalim granama privrede, a na određeni način i u neprivrednim delatnostima. Razvoj industrije utiče na smanjenje naturalne proizvodnje uopšte, a naročito u oblasti poljoprivrede. Razvojem naučno-istraživačkog rada i primenom rezultata nauke dolazi do usavršavanja proizvodnje koja se sve više obavlja sredstvima koja zamenjuju, naročito fizičku, a u određenoj meri i umnu snagu ljudi. Sve snažnijim prodorom nauke i tehnike snižavaju se materijalni troškovi i znatno se povećava produktivnost rada. Razvoj industrije donosi širi spektar upotrebnih vrednosti: ima sve više robe, a javljaju se i proizvodi sa novim svojstvima i namenama. Istovremeno dolazi do proširenja robne razmene sa inostranstvom, itd. Sve su to pozitivna kretanja uslovljena neprekidnim razvojem industrije i njenim prodorom u ostale privredne i neprivredne sfere.
Vremenom, industrija postaje dominantna privredna delatnost, što omogućava potpunije zadovoljavanje materijalnih i nematerijalnih potreba ljudi, te vodi povećanju životnog standarada. Drugim rečima, ona postaje osnovni činilac ukupnog društvenog i ekonomskog razvitka..."
3. Dosadašnji razvoj moderne industrije i njeno izrastanje u vodeću privrednu delatnost posledica je dejstva velikog broja raznovrsnih faktora. Veliku ulogu u razvoju industrije odigrala je i konkurencija, čija je uloga i danas izuzetno velika. Međutim, dosadašnji razvoj industrije, upravo, zbog njenog značaja, njene uloge i mesta u privrednom i sveukupnom razvoju nikada i nigde se nije odvijao u uslovima, to jest na načelima slobodne konkurencije (nezavisno od nosilaca ekonomske politike odnosno nezavisno od njihovog uticaja). Naprotiv, nosioci ekonomske politike su oduvek shvatali važnost industrije i tretirali je kao oblast materijalne proizvodnje čiji razvoj treba svesno usmeravati
"... nigdje više ne postoji doslovno slobodno tržište bez svjesnog utjecaja. Jedino pitanje koje se postavlja je veličina tog utjecaja, subjekti koji ga ostvaruju i način na koji se taj utjecaj realizira."
(paralelno, uz slobodnu konkurenciju, upravljati tim razvojem), zbog ostvarivanja određenih ciljeva kako u privrednom, tako i u sveukupnom razvoju.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum