seminarski rad privredno pravo

Go down

seminarski rad privredno pravo

Post  Admin on Wed Mar 31, 2010 5:21 pm

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.seminarskirad.org
www.maturski.org
www.essaysx.com
1 POJAM I PREDMET MEDJUNARODNOG POSLOVNOG (PRIVREDNOG) PRAVA

Međunarodno poslovno (privredno) pravo predstavlja skup pravnih pravila kojima se regulišu međunarodni ekonomski odnosi. To je mlada pravna discipline koja afirmaciju dobija u zadnje vreme. Određeni autori smatraju da treba da ima status posebne pravne discipline, a postoje i oni koji smatraju da se ne može raditi o posebnoj grani prava. Razvojem međunarodnih ekonomskih odnosa Međunarodnog poslovnog opštenja između poslovnih (privrednih) subjekata iz različitih država i uvećanog prometa robe i usluga na međunarodnim relacijama nužno je egzistiranje posebne pravne discipline, kao što je Međunarodno poslovno (privredno) pravo.
Predmet izučavanja Međunarodnog poslovnog prava su međunarodni privredni odnosi, kako u sferi prometa roba tako i usluga i svi međunarodni privredni ugovori koji se u vezi sa tim prometom zaključuju između privrednih subjekata iz različitih država. Predmet izučavanja Međunaordnog poslvonog prava su i međunarodna plaćanja, međunarodno sudstvo i međunarodne privredne arbitraže. Pored toga predmet međunarodnog poslovnog prava i njegovog izučavanja su i međunarodne privredne i ekonomske organizacije opšteg i regionalnog karaktera. Osim toga, predmet izučavanja Međunarodnog poslovnog prava su i privredne organizacije jedne države koje se kao subjekti javljaju u međunarodnim poslovnim odnosima.
Predmet izučavanja Međunarodnog poslovnog prava bilo bi kongento imperativno pravo države, koja je posebno značajna kao ograničavajući faktor međunarodnih poslovnih opštenja. U imperativno pravo pripadali bi svi oni instituti koji se odnose na spoljnotrgovinsko, devizno i carinsko poslovanje i režim ili uslovi izvoza i uvoza, uslovi za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa, privremeni uvoz i izvoz, obavljanje poslovnih delatnosti u inostranstvu, strana ulaganja u međunarodnom poslovnom pravu, carinska ograničenja, devizna ograničenja i dr. Pored imperativnih normi koje deluju nezavisno od volje međunarodnih poslovnih (privrednih) subjekata koje ugovoreni partneri moraju imati u vidu i ispuniti uslove koje oni zahtevaju. Međunarodno poslovno pravo izučava i norme i pravila dispozitivnog karaktera. To su pravila koja privredni subjekti svojom voljom ugovaraju i odnose se na regulisanje njihovih ugovornih odnosa. Postoji autonomija volja ugovornih partnera ali je ona u delu međunarodnog poslovnog prava dobrim delom i ograničena. Ograničenja slobode ugovaranja i autonomija volje poslovnih subjekata u dve ili više različitih država, vrlo je često predviđena i diktirana od strane ekonomski jačih subjekata u međunarodnom poslovanju. Međunarodni privredni subjekti kao ekonomski jači, vrlo često su monopolisti u određenoj privredno pravnoj oblasti ili privrednoj grani, propisuju često uslove putem unapred odštampanih kada nude drugim ugovornim stranama da pristupe ili ne pristupe, da prihvate ili ne prihvate, ponuđeni ugovor, U međunarodnim privrednim opštenjima i međunarodno privredno-ekonomskim relacijama velike privredne organizacije i korporacije, kao ekonomski jače, nameću svoje uslove poslovanja ekonomski slabijim stranama. U međunarodno privredno-pravnim odnosima vrlo teško se i postavlja pitanje jednakosti i ravnopravnosti poslovnih partnera iz dve različite države i odstupanja od opšteg pravnog pravila da su svi privredni subjekti jednaki i ravnopravni u pravu.2 PRINCIPI MEDJUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA

Smatralo se da će se stvaranjem zajedničkog tržišta postići najvažniji cilj, a to je harmonizacija razvoja ekonomskih politika država članica. Zajedničko tržište bilo je bazirano na četiri osnovne slobode, popularno nazvane stubovi zajednice, i to su:
- sloboda kretanja roba,
- lica,
- kapitala i
- usluga.
Postojala je opšta ocena u ranim fazama da uspeh integracije zavisi od sposobnosti država članica da harmonizuju pravne sisteme. Taj proces je imao ograničenja koja su nastajala jednim delom uvršćivanjem novih propisa u oblastima nacionalnih prava koji su se odnosili na zaštitu potrošača, javno zdravlje, tehničke standarde i kvalitet. Ti propisi su postali ozbiljna prepreka za uspostavljanje zajedničkog tržišta, dovodili su do podele tržišta i uslovljavali su zaostajanje u tehnološkom smislu.
Primena direktiva u cilju otklanjanja barijera na tržištu bila je na početku uspešna. Ranih šezdesetih godina njihova produkcija je bila veoma restriktivna, ali ne i bez uspeha. Ozbiljna i široka dinamika u produkciji direktiva u ovoj oblasti nastupila je posle usvajanja Opšteg Programa za eliminaciju tehničkih barijera u trgovini. Takođe je bila veoma široka produkcija direktiva koje su regulisale pitanje harmonizacije propisa u vezi sadržaja, marki i pakovanju hrane, kozmetičke i farmaceutske robe.
Posle usvajanja Prvog programa o zaštiti životne sredine pojavio se problem kako u toj sferi harmonizovati propise. Na početku su ove direktive obuhvatale pravila o pijaćoj vodi i zaštiti voda uopšte, emisijama gasova iz automobila, čistom vazduhu i zaštiti ptica.
Primena direktiva je zahteva od država članica donošenje posebnih propisa za njihovu implementaciju. Pitanje izvršavanja ovih obaveza bilo je predmet razmatranja od strane Komisije koja je u svrhu pravilne primene mogla inicirati postupke protiv država koje ne izvršavaju te obaveze.
Period ranih osamdesetih godina se ocenjuje kao euro-pesimizam i euro-stagnacija. Proces harmonizacije prava bio je veoma slab.
1982. godine pojavljuju se snažne inicijative sa zahtevima za obnavljanjem komunitarnog jedinstva višega ranga. Na sastanku u Briselu 1985.godine od Komisije je zatraženo da podnese detaljan program sa odgovarajućim rasporedom u svrhu stvaranja jedinstvenog tržišta do 1992.godine.
Dodatni dinamizam u procesima evropske integracije mora se vezivati za ime Žaka Delora, koji je doprineo da se veoma brzo sačini Bela knjiga o kompletiranju unutrašnjeg tržišta.

Objektivno stvaranje unutrašnjeg tržišta ima tri dela i to:
1. spajanje pojedinačnih tržišta država članica u jedinstveno tržište sa oko 320 miliona ljudi,
2. obezbeđenje da jedinstveno tržište bude istovremeno i ekspanzivno i u razvojnom trendu,
3. obezbeđenje da tržište bude fleksibilno na način na koji će se omogućiti da lica i robe, kapital i investicije cirkulišu na prostoru objektno velikih mogućnosti.
Da bi se dostigli ovi postavljeni ciljevi, potrebno je preduzeti korake koje klasifikujemo u tri celine i to:
1. Uklanjanje fizičkih barijera koje se odnose na carinske objekte na carinarnicama država članica, njihovo otklanjanje se doživljava kao znak uspostavljanja jedinstvenog tržišta. Ponekad se ističe da se ovi objekti zadržavaju radi rešavanja problema imigracije, bezbednosti, kontrole trgovine drogama i sl. Održavanje ovog vida kontrola na granicama država članica je izvor dodatnih novčanih troškova.
2. Uklanjanje tehničkih barijara omogućilo bi, posebno u industriji, povećanje kompetitivnosti. Komisija usmerava svoje napore ka stvaranju koncepta harmonizacije na osnovama multi priznanja i ekvivalencije.
3. Uklanjanje fiskalnih barijera – Obezbeđenje fiskalne harmonizacije je ugovorna obaveza i nema mogućnosti za drugačija tumačenja, već da se ti propisi potpuno jedinstveno primenjuju.
Bela knjiga je predvidela čitavu skalu legislativnih instrumenata za dostizanje slobode kretanja kapitala, roba, lica i usluga. Pored toga, ukazuje na potrebu harmonizacije propisa iz oblasti intelektualne svojine, poreza, bankarstva itd.
U Aneksu Bele knjige nalazi se 282 legislativna akta sa vremenom implementacije.
Program predviđen u Beloj knjizi doživeo je značaj uspeh. Usvojeno je preko 500 mera u svrhu unutrašnjeg tržišta. Značajan uspeh je postignut u implementaciji propisa iz oblasti koje se tiču četiri slobode. Gotovo 75% legislativnih mera odnosilo se na direktive.
U 1997. godini Komisija je usvojila Akcioni plan u kome je iznela nameru da radi na podizanju efektivnosti propisa u oblasti unutrašnjeg tržišta. Plan je naglasio nedovoljnu efikasnost u izvršavanju direktiva, navodeći da se skoro 25% ne izvršava ili se nepotpuno izvršava.
Najvažniji korak za postizanje uspeha u harmonizaciji i stvaranju unutrašnjeg tržišta bila je izmena člana 100 Ugovora prilikom donošenja Jedinstvenog evropskog akta. Novi član je omogućio donošenje odluka kvalifikovanom većinom. Ta izmena se nije odnosila na relativno nove procedure koje su tretirale fiskalnu sferu, zaštitu prava zaposlenih, zaštitu životne sredine, ali su na osnovu te izmene usledile brojne akcije koje su znatno ubrzale harmonizaciju u tim oblastima.
Naročito je bio izražen problem tehničkih barijara koji su narastali usled tehničkih pronalazaka i inovacija. Da bi se donekle uredila situacija u ovoj oblasti, doneta je direktiva sa osnovnom svrhom da se postigne koordinacija između država članica i Komisije pre nego li države članice usvoje nove tehničke standarde i propise. Direktiva je obavezala države članice da notifikuju Komisiji pre usvajanja, nameru da žele da donesu neki tehnikči standard ili propis. Na ovaj način postiglo se mnogo u smislu otklanjanja tehničkih barijera u trgovini. Komisija je izrazila nameru da primenom principa multi priznanja reducira direktive u ovoj oblasti, što je i uradila, ali ih nije potpuno odbacila, jer u pojedinim slučajevima nužno je utvrditi okvire minimuma standarda bezbednosti. Tamo gde evropski standardi egzistiraju oni imaju apsolutni prioritet.
Komisija je baveći se ovim pitanjima izdala Zelenu knjigu evropske standardizacije januara 1991. godine. U njoj predlaže da se ostvari efikasnija struktura načina donošenja odluka u nacionalnim i komunitarnim telima i organima nadležnim za standardizaciju.
Multi priznanje je unelo, zajedno sa povećanjem tehničkih mogućnosti laboratorija i druge opreme, da se pitanja postizanja standarda uspešno obavljaju, odnosno da oni budu faktor kompetetivnosti.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum