seminarski rad sociologija

Go down

seminarski rad sociologija

Post  Admin on Wed Mar 31, 2010 5:21 pm

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.seminarskirad.org
www.maturski.org
www.essaysx.com

ODNOS SOCIOLOGIJE S DRUGIM NAUKAMA

Soc-filozofija
Veza izmedju ove 2 nauke je velika. Moze se i reci da se soc i razvila iz fil, kao njen odgovor. Fil sama daje ideje i apstraktnu sliku, a soc proucava drustvo kroz his da bi znala objesniti pojave koje se odvijaju sada i koje ce se odvijati u buducnosti. Osnovna razlika izmedju ove 2 nauke je to sto soc uzima u obzir da je drustvo kompleksnog karaktera i da u skladu s tim daje raznovrsna rjesenja. Ona uzima u obzir da su pojave povezane, dok fil sve ovo posmatra dosta sematski. Medjutim, soc pri istrazivanju drustvenih pojava polazi od filozofskih stanovista pa je veza izmedju njih i dalje cvrsta. Ovo i predstavlja najvecu prepreku u daljnjem razvoju soc kao zasebne nauke.

Soc-historija
Ljudska proslost je ogroman izvor podataka i sve nauke pa i soc jeko su vezane za nju. Soc pri istrazivanjju drustvenih pojava koristi mnoge primjere iz proslosti da bi shvatila same pojave i njihove uzroke: his je najbolji ucitelj. Medjutim sama nauka his se razlikuje od soc. His samo posmatra dogadjaje, daje i uzroke, a soc sve to koristi kao materijal za pocetak proucavanja neke pojave. Ipak veza izmedju ove 2 nauke je prejaka i sigurno je da ce tako ostati.

Soc-poloticka ekonomija
Pol-eko je vrlo bitna za soc i za sve druge nauke jer posmatra jedan vrlo vazan aspekt ljudskog drustva, a to je ekonomski aspekt. Ona posmatra stanovnistvo, radnu snagu, kao djelove drustva i materijalnu reprodukciju, kao vazan preduslov opstanka jednog drustva. Medjutim pol-eko se zadrzava na tome, a soc, uz ovaj posmatra jos i ostale aspekte ljudskog drustva. Ovi neekonomski aspekti jako mnogu uticu i na samu ekonomsku situaciju. Soc posmatra pojedince kao djelove drustva, a ne kao radnu snagu teko da se moze reci i da soc i kriticki nadopunjava pol-eko. Soc pokusava pronaci bolje odnose koji bih rad ucinili djelotvornijim.

Soc-psihologija
Najocitija veza izmedju ovih nauka se primjecuje kada se govori o drustvenoj strukturi. Psi proucava kako drustvena sredina utjece na pojedince i kako reakcije ojedinaca utjecu na drustvo. Ali ona proucava samo psihicku stranu tih utjecaja, dok soc posmatra odnose uopste. Tu je svakako obuhvacena i psihicka strana koja jako mnogo djeluje na ekonomski i drustveni polozaj pojedinaca ili grupe. Soc vise zauzima psihicko stanje drustva, a psi pojedinaca. Sve u svemu veza izmedju ovih nauka je prisutna, anrocito je bitna za soc, koja iskoristava rezultate psi u svojim proucavanjima.


PLATON
Djela: ''Drzava'' i ''Zakoni''
U svojim djelima razvija koncepciju idealne drzave tako sto istrazuje klasne odnose tadasnjeg doba. Posebno je istakao znacaj djelovanja ekonomskih cinilaca i njihov uticaj na politiku. u istrazivanjima strukture robovlasnickog drustva, Platon uporedjuje postojecu robovlasnicku drzavu sa koncepcijom idealne drzave. Smatrao je da postoji velika klasna protivrjecnost izmedju klase bogatih i klase siromasnih, pa bi robovlasnicko drustvo trebalo teziti ka idealnoj drzavi –bez suprotnosti klasa- , gdje bi kaste(filozofa, ratnika, trgovaca) obavljale svoje duznosti da bi se ocuvao robovlasnicki poredak. Takodjer je istakao znacaj podjele rada unutar koje se stvara zavisnost pojedinaca od drustva. u djelu ''Zakoni'' istrazuje geografske i demokratske determinante funkcionisanja drustva tako da ljudi zive po zakonima koji nisu u suprotnosti s klimom i geografskom konfiguracijom zemlje.
ARISTOTEL
Djela: ''Politika'' i Nikomahova etika''
Aristotel kao Platonov ucenik primarno istrazuje strukturu i promjene politickog drustva, koje proizlazi iz njegove filozofske koncepcije covjeka: covjek je ''zoon politikon'' – politicka zivotinja sa razlicitim interesima od drugih ljudi, ali koja da bi mogla opstati mora zivjeti u zajednici sa drugim ljudima. Kod Aristotela nailazimo na shvatanje o nejednakosti izmedju ljudi kao prirodnoj datosti – ljudima je priroda dala razlicite sposobnosti, jedni su za upravljanje, drugi za robovski rad. Znacaj Aristotela za istrazivanje strukture robovlasnickog drustva je u tome sto je on socijalne fenomene izucavao zajedno sa ekonomskim ciniocima tj. imovinskoj nejednakosti(sastoji se iz 3 klase – bogati, srednje bogati i krajnje bogati) kao izvorom klasnih suprotnosti u drustvu. Zakljucio je da treba izbjegavati ekstremne razlike da ne bi doslo do protivjecnosti izmedju klasa sto bi prouzrokovalo sukobe, a samim tim i propadanje robovlasnickog drustva(kome je on pripadao). On drustvenu stvarnost dijeli na 4 dimenzije: FILIA(drustvena solidarnost), KOINONIA(posebne grupacije), POLITEIA(drzava)i NOMOS(pravila o drustvenim postupcima).


ELEMENTI SOCIOLOSKE MISLI U SREDNJEVJEKOVNIM TEORIJSKIM KONCEPCIJAMA DRUSTVA
Augustin u svom djelu ''O drzavi bozjoj'' razvija novu koncepciju drustva sa naglasenom teoloskom notom. On je zastupnik ideje o deterministickom karakteru razvoja drustva. Sukobljavajuci dvije postojece forme drzave svjetovnu i bozju, smatra da se razvoj drustva odvija po deterministickim zakonostima proizaslih iz bozje volje. Pokretacke snage u razvoju drustva je bozje providjenje, a ne stvarni drustveni uslovi covjekovog zivota.
Ibn Halduna je pokusao konstituisati historiju kao nauku koja bi kao predmet proucavanja imala ljudsko drustvo. On istrazuje opste faktore historijskog razvoja drustva i predpostavlja da postoji uska veza izmedju nacina proizvodnje i drustvene strukture, i te se veze ispoljavaju kroz pravne, politicke, psiholoske forme drustvenih procesa. Pokusao je objasniti sustinu i cinioce drustvenog razvoja. Smatrao je da svako drustvo prolazi kroz 3 razvojne faze: ulaznu, fazu kuliminacije i silaznu, tako da drustveni razvoj poprima ciklicni karakter.
Tomas Mor i Kampanela su zacetnici socijalutopijske misli. T.M. u svom djelu ''Utopija'' i K: u djelu ''Grad sunca'' pokusavaju teorijski osmisliti mogucnost ustanovljenja jednog novog
drustva u kojem ne bih bilo klasnih razlika.
Tomas Hobs – ''Levijatan'' smatra da je covjek po prirodi egoisticko bice iz cega slijedi stalna suprostavljenost pojedinaca. On smatra da je potrebno uspostaviti drustvenu silu(pojedinci vlastitom voljom prenose suverenitet na vladara) radi odrzanja postojeceg drustva.
Zan Zak Ruso u svom djelu ''Drustveni ugovor'' smatra da suprotnosti u drustvu nastaju s pojavom privatnog vlasnistva koje je osnovni faktor razlike medju ljudima. Da bi se drustvo odrzalo, pojedinci prenose prava na vladara, ali narod ima pravo da ga smjeni ukoliko ispolji apsolutisticke pretenzije, znaci nosioc suverenosti je narod a ne vladar.
Djanbatista Vikoa u djelu ''Princip nove nauke'' pokusava refirmirati koncepciju ciklicnog kretanja historije. On smatra da se u historiji razvoj drustva ispoljava kroz stalno ponavjanje 3 doba: bozanskog ili mitskog, herojskog i ljudskog doba. Covjeka je shvatio kao povijesno drustveno bice koje sa svojom kulturom i civilizacijom prolazi kroz razlicite razvojne faze.
Monteskijea u svom djelu ''Duh zakona'' razlikuje 3 tipa poretka: republiku, monarhiju i despotsku vladavinu. Smatra da na svaki poredak djeluje geografski faktor i da u okviru drustvenog i politickog poretka djeluju zakoni(koji su uslovljeni klimom, duhom naroda, religijom) Slabost M. teorije je to sto je za njega u razvoju drustva dominantan jedan faktor u odnosu na ostale, i to geografski. Tako se M. teorija o drustvu moze shvatiti kao teorija socioloskog pluralizma faktora.SEN-SIMONOVA KONCEPCIJA DRUSTVA
Djela: ''Katekizam industrijalaca'' ''Organizator'' ''Industrijski sistem'' ''Novo hriscanstvo''
SS shvata drustvo kao cjelinu sa vlastitim zakonitostima i kretanjem. ON raspravlja o razlicitim problemima koji se vec smatraju socioloskim problemima. Drustvo shvata kao dinamicku cjelinu trajno podloznu promjenama. On je definisao zadatak ove nauke da ne istrazuje samo drustvene tvorevine, nego i drustvene procese. Za njega kljucni pojam je drustvena struktura, jer mu je osnovna preokupacija bila istrazivanje klasne strukture i klasnih odnosa. SS smatra da tip vlasnistva odredjuje drustvenu strukturu, a kasnije uvodi pojam proizvodnje i podejele rada. Pokretackih snaga u razvoju drustva smatra razne tipove npr: materijalni rad, vlasnistvo, proizvodne potrebe, sistem ideja, razvitak nauke. SS dijeli drustvo u 2 klase: klasu radnika(proizvodjaci, obrtnici, trgovci) i klasu neradnika(zemljoposjednici, neproizvodna burzoazija). Poseban znacaj pridaje naucnicima, inzinjerima i tehnicarima koje smatra najzasluznijim za drustveni progres. Smatrao je da je nuzan uslov dokidanja klasa u drustvu ravnomjerna distribucija privatnog vlasnistava, kada jednino mogu nestati klase u drustvu.Bio je pobornik ideje vladavine stvarima, a ne vladavine ljudima. SS je zakljucio da nema trensformacije klasne strukture bez redikalne promjene vlasnickih odnosa. SS utjecao je na stvaranje socioloskih ideja i koncepcija Ogista Konta i Marksa.


KONTOVA KONCEPCIJA DRUSTVA
Djela: ''Kurs pozitivne filozofije'' ''Pozitivisticki katekizam'' ''Sistem pozitivne politike'' ''Rasprava o pozitivnom duhu''
K. smatra se utemeljivacem sociologije. Umjesto prethodnog imena –socijalna fizika- nauci daje ime –sociologija- i definise njen zadatak –istrazivanje pozitivnih cinjenica drustvenih pojava. K. smatra da soc treba istrazivati konkretne stvarnosti da bi spoznala zakonitosti i odnose koji egsistiraju u drustvenoj stvarnosti. Soc dijeli na -socijalnu statiku(zadatak da istrazuje dimenziju poretka) i –socijalnu dinamiku(dimenziju prgresa). Zakoni statistike svedeni su na zajednicki naziv – pojam drustvenog konsensusa, koji izrazava opstu saglasnost svih clanova drustva u postojecem poretku. Socijalna dinamika proucava razvoj sistema, ali ne u smislu zamjene postojeceg novim, nego u smislu poboljsanja drustvene organizacije koja na neki nacin ovjekovjecuje postojeci poredak. K. smatra da su dinamicki zakoni subordinirani opstem zakonu transformacije ljudskog duha, prema kojem ljudski duh prolazi kroz 3 faze razvitka: 1.teoloska faza- teoloski i vojni poredak, dominantni oblik svjesti je teoloski, a shvatanje drustvenih pojava je: vjerovanje da na prirodu i drustvo djeluje bozansko providjenje. 2.metafizicka faza- opsti filozofski i pravni principi dominiraju 3. pozitivna faza-uspostavlja se miroljubljiv i racionalan poredak, dominacija nauke i tehnike. Glavna zasluga za razvoj soc je da je K. shvatio razvoj drustva kao sveukupnost drustvenih pojava, a drustvo kao cjelina je nesvodivo na jednu dimenziju. Nedostatak K. je negirao klasnu borbu kao nacin koji dovodi do promjena postojeceg poretka, za njega je uzrok svih promjena u drustvu transformacija stanja ljudskog duha.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum