Kulturne tvorevine

Go down

Kulturne tvorevine

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:18 am


Kulturne tvorevine su svesne tvorevine (za razliku od životinjskih). Kultura je izraz čovekova stvaralaštva u društvu. Imajući svaj osnovni izvor u ljudskom radu, ona ima pre svega radno-stvaralački karakter. Na području kulture najviše dolazi do izražaja stvaralačka priroda i način njegovog učestvovanja u društvenom životu. Čovek kao svesni tvorac, stvara u društvu nešto novo. On je otkrio niz veza među pojmovima, niz delatnosti.
Naročita je karakteristika kulture njena društvenost. Oblikovana u ljudskom zajedništvu, kultura nastaje prožimanjem delatnosti kojom pojedinci preobražavaju prirodu i izgrađuju bolje uslove opstanka. Kultura i njene tvorevine stoje u neposrednoj vezi s društvenom podelom rada i stratifikacijom društvenih klasa, slojeva i zanimanja. Kultura se javlja kao društvena tvorevina, koja čoveka oprema i osposobljuje za problemske životne situacije.
Kao celokupnost proizvodnih društvenih dobara i vrednosti, kultura se prenosi s generacije na generaciju putem učenja i vaspitanja, pri čemu često nove generacije unose i dodaju nove vrednosti.
Prema tome, kultura ima izvestan kontinuitet tj. kultura jednog društva kroz njegovu istoriju ima sposobnost da je buduće generacije na svoj način asimiliraju. Elementi starih kultura se asimiliraju i dalje ugrađuju u novu kulturu. Ona je jedan oblik društvene naslednosti.
Kulturne pojave su povezane. Nastala je kada je nastao čovek kao primat koji može da stvara i upotrebljava simbole. Nastala je pre nekoliko miliona godina, kada je čovek prvi put počeo da upotrebljava artikulisani govor, a onda je nastavila da se razvija do danas. Vrhunac kulturnog razvoja u Egiptu, Mesopotamiji, Indiji i Kini bio je dostignut hiljadu godina pre Hrista, u nekim slučajevima i znatno ranije. Iz kulture istorije znamo da kulture propadaju i isčezavaju, veoma često sa rasama, plemenima i narodima koji su njihovi nosioci.
Evidentno je da kultura ima nacionalni i klasni karakter. Nacionalnu kulturu sačinjavaju istorijske tradicije, moral, običaji, nauka, umetnost, opšte stvaralaštvo jednog naroda. U specifičnom sklopu kulture jednog naroda, ostvaruju se i preobražavaju opšte kulturne vrednosti. U istoj etapi razvoja moguće je evidentirati postojanje paralelnih nacionalnih i internacionalnih kultura, npr. kultura pojedinih evropskih naroda i evropska kultura.
U klasnom društvu kultura ima klasni karakter. Dakle, u svakoj naciji, koja je klasno podvojena, možemo govoriti o dvema kulturama. Klasni karakter kulture ispoljava se na različite načine, počev od toga ko učestvuje u stvaranju kulturnih dobara, zatim kakve ideje i shvatanja ona izražavaju, do toga ko se ovim dobrima koristi. Jedna od najvažnijih karakteristika klasnog karaktera kulture sastoji se u činjenici da proizvodi duhovne kulture (nauka, umetnost, filozofija itd.) nisu dostupni potlačenim klasama.


Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum