Makro nivo

Go down

Makro nivo

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:19 am


Makro nivo

Nakon što se utvrde ciljevi poslovanja i definišu bitni tržišni segmenti sledeći je korak u strategijskom menadžmentu turističke destinacije formiranje odgovarajuće kombinacije turističke propagande, odnosno takve kombinacije instrumenata tržišnog nastupa koji će osigurati spličnost destinacije da bude konkurentna na izabranom tržišnom segmentu. Kombinacija propagande podrazumeva njenu upotrebu na mikro i makro nivou. Makro nivo odnosi se na proizvod, cenu, kanale prodaje i promociju i to za celu destinaciju, a mikro nivo se odnosi na iste elemente ali za svakog subjekta turističke privrede u turističkoj destinaciji (hoteli, restorani, prometne organizacije i drugi subjekti).
Kombinacija propagandnih instrumenata podrazumeva i razmatranje četiri ključna (za destinaciju) instrumenta, a to su :
- proizvod,
- cena,
- promocija, i
- kanali prodaje.
Njihova kombinacija podrazumeva da se svaki od ovih instrumenata posmatra kao: proizvodni miks, cenovni miks, promocijski miks i miks kanala prodaje. Svi ovi, i ovakvi, instrumenti propagande moraju biti usmereni ka odabranom tržišnom segmentu i samo će pod tim uslovima njihova kombinacija odigrati ključnu ulogu u uspehu turističke destinacije na segmentisanom i ukupnom tržištu. Ističe se njihova kombinacija jer cilj nije moguće postići primenom i korištenjem samo jednog instrumenta. Zato se i strategijske odluke moraju odnositi na iznalaženje njihove efikasne kombinacije. Potrebno je pronaći optimalnu kombinaciju pravih elemenata za pravi proizvod, za pravu cenu, za prave kanale, za pravu ponudu, za prave količine, za pravi kvalitet, za pravo vreme, jednom reči sve to i za pravog potrošača-gosta. Kad se radi o privrednim subjektima turističke privrede, u destinaciji, marketing aktivnosti podrazumevaju i koordinaciju i usaglašavanje tih aktivnosti kod svih učesnika u cilju maksimiranja potencijala s kojima raspolaže turistička destinacija. U poslednje vreme to se odnosi i na saradnju i partnerske odnose između javnog i privatnog sektora.
Da bi se definisala adekvatna propaganda mora se utvrditi šta je turistički proizvod koji se propagira. Pitanje nije postavljeno bez razloga upravo u vezi s izborom strategije turističkog proizvoda destinacije. Kao i kod drugih ekonomskih kategorija i odgovori na postavljeno pitanje mogu biti brojni, i u pravilu, različiti. Ipak , važno je ograničiti se na manji broj grupa definicija kao odgovora na pitanje-što je to turistički proizvod. U prvu grupu odgovora spadaju oni koji turistički proizvod tretiraju kao zbir različitih elemenata kao konstitutivnih delova. U drugu grupu odgovora spadaju oni koji pojednostavljuju sam proizvod i posmatraju ga samo s aspekta jednog nosioca turističke ponude. Treća grupa odgovora polazi od toga da se proizvod sastoji od izvorne i izvedene ponude.Literatura

2.Snezana Stetic "Menadzment turisticke destinacije", Forma b, Beograd, 2008.;
3.Jovan Popesku "Marketing u turizmu", Cigoja i Cenot, Beograd, 2002.;
7.Filipovic, Kostic, Prohanska, "Odnosi sa javnoscu", Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd, 2002.


Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum