Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Go down

Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  Admin on Mon Nov 23, 2009 12:09 pm

Bankarstvo, Finansije, Revizija

Urađeni radovi iz bankarstva

Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadžment-diplomski rad

Akcije - teorija novca i bankarstvo

Akcije u funkciji razvoja finansijskog tržišta

Aktivni bankarski poslovi

Aktuelna pitanja finansijskog izveštavanja banaka

Analiza finansijske situacije privrednih društava

Analiza finansijskih izveštaja

Analiza finansijskog rezultata

Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka - monetarna analiza

Analiza osnovnih sredstava

Banka - pojam, vrste i funkcije

Banka pojam, vrste, funkcije - bankarsko pravo

Banka za medunarodne obracune - bankarstvo

Bankarska kamata

Bankarska kamata - bankarstvo

Bankarske krize u ekonomijama u razvoju i tranziciji

Bankarske platne kartice

Bankarski agregati

Bankarski menadzment

Bankarski poslovi

Bankarski poslovi - poslovno pravo

Bankarski poslovi - bankarski poslovi kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju

Bankarski poslovi - bankarstvo

Bankarski poslovi - razvoj bankarskih poslova i banaka

Bankarski sistem na sad - bankarstvo mak

Bankarski sistem srbije

Bankarski sistem srbije i njegova struktura- diplomski rad

Bankarsko poslovanje

Bankarsko pravo

Bankarstvo sem.rad

Banke

Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o

Banke i bankarski krediti-16

Banke pojam i vrste

Banke u Aziji

Berzansko poslovanje

Berze

Berze 2

Berze 3

Berze 4

Berze 5

Bilans plaćanja

Blagajnicko poslovanje -maturski

Blagajnicko poslovanje u turistickim agencijama

Bolero

Burze

Centralna banka

Centralna banka - monetarna ekonomija i bankarstvo

Centralna banka – osvrt na cbbh

Centralna banka 2

Centralna banka i njene funkcije

Centralna banka i njene funkcije

Centralna banka italija

Centralna banka kao učesnik na tržistu novca

Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo

Centralno bankarstvo

Ciljevi i zadaci poslovnih finansija

Debalans na primarnom tekucem racunu ; uloga realnog deviznog kursa

Deflacija i deflaciona politika

Deonice

Devalvacija i njen uticaj na formiranje deviznog

Devizni kurs

Devizni kurs - bankarstvo

Devizni kurs -14

Devizni kurs- bankarstvo - diplomski rad

Devizni racun

Devizno trziste

Devizno trziste-5

Devizno tržište

Devizno tržište i devizni kurs - bankarski menadžment

Digitalno bankarstvo u Poljskoj

Direktne strane investicije-10

Dolazak stranih banaka i njihov uticaj na finansijsko tržište srbije

Due diligence privrednih društava

Dugorocno kreditiranje-26

Ebrd - evropska banka za obnovu i razvoj

Ecb - bankarsko poslovanje

Efekti poreza

Ekonomsko - finansijska analiza

Elektronski međubankarski platni promet u crnoj gori - bankarstvo

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo - finansijski menadžment

Elektronsko bankarstvo- internet i elektronsko poslovanje

Elektronsko bankarstvo - internet i elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje u bankarstvu

Elektronsko poslovanje u bankarstvu- bankarstvo

Eskont menice - bankarstvo

Evidencija materijala

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka - finansije

Evropska centralna banka - bankarstvo

Evropska centralna banka - Ekonomija-11

Evropska centralna banka 1

Evropska investiciona banka

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

Finansije - bankarstvo - diplomski

Finansijska i devizna tržišta u svetu i srbiji

Finansijska kriza i kretanje kapitala

Finansijska kriza u Aziji 1997-1998. godine

Finansijska revizija javnog sektora

Finansijska revizija javnog sektora 2

Finansijska trzista centralna banka

Finansijska tržišta

Finansijske institucije i tržišta

Finansijske institucije, finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja

Finansijski ciljevi preduzeća

Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski

Finansijski menadžment i osnovni finansijski izveštaji

Finansijski sistem

Finansijski sistem preduzeća

Finansijski sustav - karakteristike

Finansijsko planiranje - bankarstvo

Finansijsko tržište i brokersko poslovanje - investicioni fondovi

Finansiranje deficita

Fiskalna politika u Srbiji

Globalno kretanje kapitala

Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti - 21

Hartije od vrednosti 2

Hartije od vrednosti 3

Hartije od vrednosti 4

Hipotekarni stambeni krediti kod nas i poređenje sa zemljama eu i amerike

Instrumenti tržišta novca - bankarstvo

Investicioni fondovi

Investicioni fondovi 2

Investicioni fondovi 3

Investicioni fondovi u svetu

Investicioni fondovi-8

Istorija Pariske berze

Izvori financijskih informacija i njihova upotreba

Javni dug u RH

Kamatna stopa - bankarstvo

Kamatna stopa (razlika između stvarne i realne kamatne stope)

Kamatna stopa na finansijskom tržištu

Kamatni rizici u bankarstvu

Kapital

Kratkoročni izvori finansiranja

Krediti

Kreditiranje pravnih lica

Kreditiranje privrede

Kreditni bankarski poslovi -

Kreditni portfolijo banke

Kreditni poslovi seminarski

Kreditni sistem i kreditni poslovi

Kreditni sistem i kreditni poslovi

Kretanje kursa dinara od 2000 do 2005

Lična karta i analiza poslovanja intesa banke a.d beograd

Likvidnost banaka

marketing strategija razvoja banke

Medjunarodni dokumentirani akreditiv

Medjunarodni monetarni fond

Medjunarodni monetarni fond mmf

Medjunarodni monetarni fond mmf i svetska banka

Međunarodni monetarni fond

Međunarodni monetarni fond - bankarstvo

Međunarodno kretanje kapitala i međunarodne finansijske organizacije

Menica - bankarstvo

Merenje veličine kapitala i potreba za kapitalom banke

Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala

MMF

Mmf-diplomski rad

Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo 2

Modeli finansijske matematike

Mogućnost primene kamatnih swapova u Hrvatskom bankarstvu

Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta

Monetarna politika narodne banke srbije

Monetarne finansije

Monetarnih finansija - bankarstvo

Monetarno-kreditini sistem

Narodna banka srbije

Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomija

Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomije

novac i novčani sustavi

Obveznice

Obveznice - bankarsko poslovanje

Obveznice republike Srbije

Odnosi narodne banke srbije sa inostranstvom - poslovna informatika

Opšte karakteristike akreditiva

Optimalizacija ulaganja sredstava banaka u vrijednosne papire

Organizacione strukture u bankarstvu

Osnove kreditne analize

Osnovi finansija

Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja -18

Paul krugman - bankarstvo

Planiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha i toka gotovine

Platni promet

Pojam agregatne tražnje novca

Pojam finansijskog menadžmenta

Pojam i izvori bankarskog prava

Pojam i nastanak kredita

Pojam i oblici platnog prometa

Pojam i pregled bankarskih rizika

Pojam i priroda javnih prihoda

Pojam i vrste vrijednosnih papira

Pojam obveznice kao hartije od vrednosti

Pojam platnog prometa

Pojam, uloga i značaj kredita - finansije

Pojam, vrste i rizici kreditiranja

Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu -12

ponuda i tražnja novca - bankarstvo

Poreski sistem u Srbiji

Porez na dodanu vrijednost PDV

Porez na dodanu vrijednost u gradjevinskoj djelatnosti

Prakticna primena bank. poslovanja

Praška berza

Predmet upravljanja poslovnih finansija

Predvidjanje cena akcija pomoću tehničke analize

Predvidjanje cene akcija na dnevnom, nedeljnom i godišnjem nivou

Primeri berzi

Privatizacija banaka

Profitabilnost banaka

Računovodstvo i revizija u Srbiji

Razvoj savremenog bankarstva

Revizija finansijskih izveštaja

Rezerve u funkciji sigurnosti i likvidnosti preduzeća i banaka

Rizik menadžment u elektronskom bankarstva

Sekuritizacija potraživanja kao čimbenik rasta i poboljšanja kakvoće aktive hrvatskih banaka

Seminarski međunarodno bankarstvo

Sistem nacionalnih racuna - bih

Sistem trezorskog poslovanja u Republici Srpskoj

Smijernice za investiranje na tržište kapitala

Sredstva i instrumenti platnog prometa

Stambeni krediti

Strane banke i uticaj na finansijsko tržište

Strategija upravljanja kreditnim portfoliom banke

Struktura kapitala poslovnih banaka sa osvrtom na banke u srbiji

Suvremena banka i upravljanje bankama

Svetska banka

Svetska banka

Svetska banka, znacaj, organizacija, funkcionisanje - bankarstvo

Svetski novac - bankarstvo

Svjetska banka - bankarstvo

Svjetska banka 2 - bankarstvo

Teorija i analiza bilansa - analiza finansijskog položaja preduzeća

Trezor i njegove funkcije

Trziste kapitala i investicioni plasmani seminarski

Trziste novca

Trziste novca - tržište novca i kapitala

Trziste opcija

Tržište novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad

Tržište opcija

Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad

Uloga finansijske funkcije u preduzeću

Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranzicijji -diplomski rad

Uloga interneta u razvoju kreditiranja

Uloga interneta u razvoju kreditiranja - bankarstvo

Uloga mmf-a u svetskom monetarnom poretku

Uloga SWIFT-a

Unutrašnji platni promet

Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad

Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad-ekavica

Upravljanje rizicima u banci

Upravljanje rizicima u elektronskom bankarstvu i sistemima elektronskog novca

Upravljanje rizikom likvidnosti banaka u tranzicijskim državama

Upravljanje znanjem u bankarstvu

Uslovi kreditiranja - bankarstvo

Uspešan model bankarskog poslovanja EFG Eurobank

Utvrdjivanje poslovnog rezultata banke

Utvrdjivanje velicine obrtnih sredstava

Uvod u karakteristike i razvoj savremenog novca

Uvod u mobilno bankarstvo

Vrednosni papiri

Vrste banaka i bankarskih poslova - finansije

Vrste finansijskih trzista – trziste kapitala

Vrste finansijskih tržišta

Web prezentacija finansijskih izveštaja

World bank- bankarstvo eng

Zaduživanje hrvatskih banaka u inozemstvu

Zakon poluge (leverage) u poslovanju banaka

Zaštita klijenata od kamatnog rizika

Zloupotreba platnih kartica

[size=x-small]
lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra domestos [/size]

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  djula on Tue Jan 12, 2010 8:03 am

potreban mi je seminarski na temu Banka - pojam, vrste i funkcije, kako da dodjem do njega?

djula

Posts : 1
Join date : 2010-01-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  Admin on Fri Jan 15, 2010 11:45 am

djula wrote:potreban mi je seminarski na temu Banka - pojam, vrste i funkcije, kako da dodjem do njega?

probaj na sajtu http://www.maturskiradovi.net

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 10:12 pm

In 2004, Jerry Almeida, then the fundraising director of Action Aid India, was shocked to discover an office in the garage of their Bangalore headquarters, where some of the staff were penning letters in a child's scrawl. The letters were sent out to individual donors all over the world, allegedly written by the Indian children people were paying to sponsor. The forgeries were far from the personalized interaction that the charity led the sponsors to believe.
The transgression is not a lonely instance of unscrupulousness in India's sprawling non-profit sector. With 3.3 million registered non-governmental organizations (NGOs), India's sprawling non-profit sector raises between $8 and $16 billion in funding every year. According to Home Ministry statistics, foreign funding to Indian NGOs saw a 56% increase between the fiscal years 2005-2006 and 2006-2007. In 2008, the latest available data, the total official foreign aid to India was $2.1 billion. But according to NGO watchdogs, almost half of that money is misused, mostly to support high administrative costs of running the organization. "NGOs who raise Indian donations are accountable to the Indian public, but foreign donors are abroad and there is no accountability. They receive a letter and they are happy that they are helping some Indian child," says Mathew Cherian, chairperson of the NGO watchdog Credibility Alliance. "There are many NGOs who won't even show you their accounts."


NGO accountability - or the lack of it - is, of course, not India's problem alone. A 2008 assessment of 30 of the world's most powerful global organizations cites transparency as one of the least developed dimensions of accountability. In India, the problem is compounded by the highly unorganized nature of the NGO sector; organizations are often required to register under multiple laws without any uniform accounting policy or reporting framework. It's a problem driven both at the organizational and the donor level. Says Almeida: "Money is important for development but most people get swayed by emotional provocation and pay money to NGOs indiscriminately." (See pictures of the making of modern India.)
One of the key complaints against Indian non-profits is their over-spending on overheads. A 2006-07 government report on utilization of foreign funds by Indian NGOs shows that out of the $2.15 billion in foreign aid received, around $680 million was used for organizational expenses, compared to $563 million used for relief and rehabilitation of victims of natural calamities, $435 million for rural development, $269 million for construction and maintenance of schools and colleges and $263 million for welfare of children. "Every organization has legitimate administrative costs," says Thomas Chandy, CEO of Save the Children, India, which spends around 14% of its funds on administration. "It is impossible to distinguish administrative costs from program costs because it's all set up for delivering programs." Instead of focusing on how money gets allocated, Chandy says, "We should look at the impact created at ground level."

But there are other uncomfortable questions that also call the credibility of a lot of Indian NGOs into question. Chief among them is businesses using NGOs for money laundering. India's federal investigation agency (CBI) is currently looking into money laundering and fund misappropriation charges against one of the country's most prominent human rights activist, Ravi Nair. Nair and his NGO, the South Asia Human Rights Documentation Centre, were indicted by the European anti-fraud agency in October last year, though Nair has denied all wrongdoing. (Comment on this story.)
While groups like Credibility Alliance, iCongo and Give India are working toward increasing NGO accountability through annual reviews and accreditation, they still have a long way to go. Despite being around for many years, these watchdogs are used only by a few hundred NGOs. Credibility Alliance, for example, has only 600 members. Even international organizations like the Humanitarian Accountability Project (HAP), an international agency that seeks voluntary system of accountability for 40,000 international NGOs, only has 36 members globally. The SociÉtÉ GÉnÉrale de Surveillance (SGS), the world's leading for-profit inspection, verification, testing and certification company has certified only 68 of the world's approximately 10 million NGOs. USAID-funded Foreign AID Ratings has certified three. 

Foreign aid to India has come under the microscope by foreign donors over the last few years, with those critics arguing that India - with a defense budget of $31.5 billion, a substantial foreign aid program of its own and an U.S.-endorsed claim to a permanent Security Council seat - should be able to fund its own development. Today India is still home to 42% of the global population living on less than $1.25 a day, but if the World Bank's forecast that poverty in India will fall by more than a third by 2015, the government needs to take a closer look at better use of its foreign aid.


In response to these complaints, the federal government has been tightening its grip. Delhi has banned 41 NGOs from receiving foreign funding in the past few years, and in August, the government revised the Foreign Contributions Regulation Act (FCRA), a 1976 law that overees NGOs that receive foreign funding. Under the Act, organizations have to submit an annual report to the government giving details of the funds received and their utilization. In 2008, out of the 34,803 registered associations, only 18,796 filed their reports. Now, with this year's revisions, NGOs that do not file returns to the Home Ministry will lose the right to receive foreign funds for three years, which will, in many cases, effectively suspend their operations. India's latest five-year plan also advocates a single comprehensive law with a single set of accountability procedures to encourage accountability and transparency within the NGO sector. After all, as Chandy says, NGOs are in the "credibility market" and they cannot afford to be above accountability.


killarney hotels
La Jolla beach hotel - La Jolla Shores Beach Hotel Packages

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 10:24 pm

ROME (AFP) – Italy was on tenterhooks Tuesday as beleaguered Italian Prime Minister Silvio Berlusconi faced a crucial confidence vote in parliament that could bring down his government.
Following a split between Berlusconi's ruling coalition and rebel deputies led by ex-ally Gianfranco Fini in July, the prime minister faces confidence motions in the upper and lower houses of parliament.
He appealed to Fini's supporters on Monday to vote for him, calling on them to show "responsibility" and saying: "Our internal divisions... are not at all insurmountable. We must unite for the good of Italy."
He asked his former partners not to "betray the mandate from our voters."
The 74-year-old also argued that a vote of no-confidence would be damaging for Italy given the current turbulence on eurozone financial markets.
He warned against the "political folly" of ousting him at such a time.
While Berlusconi has a safe majority in the Senate, he has been weakened by a string of sex and corruption scandals in recent years and his support in the Chamber of Deputies is less sure.
The result of the vote in the Chamber is expected at around 1300 GMT.
Anti-Berlusconi protesters are also planning to hold a series of rallies in central Rome to demand a change of government.
A protest by the main opposition Democratic Party on Saturday in the Italian capital drew tens of thousands of people.
"It's really too close to call," James Walston, professor of politics at the American University in Rome, said ahead of the vote.
"There have been desperate negotiations going on, because Berlusconi cannot afford not to be prime minister. He needs the protection it gives him from his current and possibly upcoming prosecutions," he added.
Should he lose either vote, Berlusconi will be forced to offer his resignation to President Giorgio Napolitano, who will then decide whether an alternative centre-right majority can be formed.
If such a transition government is not feasible, Napolitano would have to dissolve parliament and call early elections.
Berlusconi on Monday also appealed to the opposition Union of the Centre (UDC) party -- but the party said the prime minister first had to resign before talks on any new alliance could begin.
"If Berlusconi believes in uniting the moderates, he should resign before the confidence vote," UDC party leader Pier Ferdinando Casini said.
"He always thinks that everyone else is at fault," he added.
Over the last week, the government has lobbied wavering lawmakers intensively in the hope of persuading them to return to the fold.
Analysts are predicting a result as close as 314 votes for the government against 313 for the opposition.
If Berlusconi wins with such a tiny majority, Italy may have to go to elections before the government's mandate runs out in 2013 in order to prevent a paralysis of parliament.

Fugro
reseller hosting india

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 10:33 pm

SYDNEY (AFP) – A controversial commodities tax that helped topple former Australian leader Kevin Rudd appeared in trouble Tuesday, with miner Xstrata accusing the government of backtracking on a key element.
Anger over the so-called "super profits tax" and Rudd's damaging war of words with the mining sector, the country's biggest export earner, triggered a slump in his popularity which led to his shock axing in a June party coup.
His successor, Julia Gillard, called a truce with heavyweight miners Xstrata, BHP Billiton and Rio Tinto by watering down the tax so that it applied only to coal and iron-ore profits and was levied at 30 rather than 40 percent.
But the compromise looks in danger of unravelling, with Swiss-based Xstrata telling a government committee that Canberra was reneging on a promise to refund state-based royalties payments in exchange for the tax.
"For us the word or the statement 'all royalties' is very clear -- we wouldn't have signed the agreement had we thought it was ambiguous," Xstrata coal chief Peter Freyberg told a senate hearing.
Freyberg said the refunding of royalties had been a key condition of the miners' deal with Gillard, yet the government could not guarantee that this would still be the case if the royalties increased in the future.
"Given that this was an increase in tax, we needed certainty of the future, and hence argued for the point of all royalties being credited," he said.
BHP and Rio have raised similar objections, earlier telling the committee they would have been reluctant to sign off on the tax if they thought there were question marks over the payment of royalties.
Ending the mining industry's vocal campaign against the super tax was critical to Gillard's bid for re-election in September, and she faces a battle to get the levy approved by independent MPs key to her minority coalition rule.
The Organisation for Economic Cooperation and Development last month urged Canberra to make the tax more closely resemble Rudd's original plan, arguing that the compromise deal was too low and not broad enough.
But Treasurer Wayne Swan has ruled out making further changes and said the ruling Labor party will "fight for this in the parliament because it's good for the economy".


commercial fitness equipment
accessories

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 10:43 pm

WASHINGTON - Richard Holbrooke, a brilliant and feisty U.S. diplomat who wrote part of the Pentagon Papers, was the architect of the 1995 Bosnia peace plan and served as President Barack Obama's special envoy to Pakistan and Afghanistan, died Monday, the State Department said. He was 69.


κατασκευη ιστοσελιδων
process mapping

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 11:08 pm

NEW YORK – The game show "Jeopardy" will pit man versus machine this winter in a competition that will show how successful scientists are in creating a computer that can mimic human intelligence.
Two of the venerable game show's most successful champions — Ken Jennings and Brad Rutter — will play two games against "Watson," a computer program developed by IBM's artificial intelligence team. The matches will be spread over three days that will air Feb. 14-16, the game show said on Tuesday.
The competition is reminiscent of when IBM developed a chess-playing computer to compete against chess champion Garry Kasparov in 1997.
The "Jeopardy" answer-and-question format is a different kind of challenge. It often requires contestants to deal with subtleties, puns and riddles and come up with answers fast.
"Watson" is named for IBM founder Thomas J. Watson. It will look nothing like the computer "maid" on "The Jetsons." Rather, IBM said its on-screen appearance will be represented by a round avatar.
The computer has already been tested in some 50 games against past "Jeopardy" champions. But neither IBM nor "Jeopardy" representatives would say what "Watson's" record was.
The winner gets a $1 million prize. IBM said it would donate its winnings to charity, while Jennings and Rutter said they would give half of their prize money away.
Jennings had the game show's longest winning streak, taking 74 games in a row during the 2004-2005 season. Rutter has won more money than any other "Jeopardy" player, nearly $3.3 million during his original appearance and three subsequent tournaments.
IBM is hoping the technology it exhibits will have some practical uses eventually, for instance helping doctors diagnose illnesses or solving customer problems at technical support centers.


green living directory
Spanish language courses in Spain

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 11:16 pm

New York – For writer-director John Wells, the premiere of "The Company Men" marks a serious job shift. The man known for creating, writing and directing hit television shows including "E.R." and "Third Watch" has made the leap to the big screen with his drama about corporate downsizing and its effect on the lives of a group of men whose jobs go down the drain. His fame as a creative force got him a dream cast, with Oscar-winning actors Tommy Lee Jones, Kevin Costner and Chris Cooper joining Ben Affleck as the guys finding out the hard way what it is like to be unemployed.
Affleck joined Wells at the Paris Theatre in midtown Manhattan on Wednesday, Dec. 8, to celebrate the premiere, but it was earlier, at the Toronto Film Festival screening, that the actor discussed the film at a press conference. The married father of two explained that he tapped into his own life experience to get into the mindset of his character, a hotshot executive who suddenly finds himself adrift, which naturally affects his marriage and family life.
"I think it would be really hard for me to play somebody who was in a real marriage," he said, "without having one and being in one and understanding that and being able to bring that to bear or at least in a real relationship. When I was younger and not understanding what that was about, it would've been hard for me to understand the pressures, the complications, the nuances of the whole thing."
Playing a corporate guy was actually more of a stretch for Affleck, but not knowing where the next job is coming from is something he's very familiar with experiencing.
"Being an actor, you have one audition, you might get that part and then the job's over and you have no guarantee that you'll ever work again for the rest of your life. So that's really scary. One thing about working in the arts is that you internalize that reality and you learn it from a very early age," he said. "That's a fact that people who work in much more traditional corporate jobs are now learning, and it isn't easy."


swimming pool filter cartridges
complementos de novia

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 11:31 pm

MANCHESTER, England (AFP) – South Korea's Park Ji-Sung scored the goal that put Manchester United on top of the Premier League table after a 1-0 win over Arsenal, leaving manager Alex Ferguson with mixed emotions.
While delighted by Park's agile 41st minute header at Old Trafford that saw United climb to the summit, Ferguson was frustrated by the midfielder's impending absence on international duty.
Park is set to link up with South Korea for the Asian Cup, which takes place in Qatar from January 7-29, and Ferguson was left ruing his departure at a key stage of the season.
"He's in fantastic form and we lose him after December 26 for the Asia Cup for seven matches, which is disappointing," said Ferguson.
United's win over Arsenal means they will go to champions Chelsea, now three points adrift, on Sunday with confidence sky high.
Victory at Stamford Bridge will ensure they spend Christmas Day at the top of the table for the first time since 2006.
And a win on Sunday would an ideal way for Ferguson, who will then have been in charge for 24 years, one month and 14 days to mark his achievement in surpassing fellow Scot Sir Matt Busby as United's longest-serving manager.
"We had to play well against Arsenal and we wanted to perform and we did in the first-half," Ferguson said. "We played very, very well.
"I don?t think it was a feisty game, also the referee was lenient in the first half and in the second-half he showed yellow cards at the right time.
"You have to expect the two top teams to compete like that."
He added: "You have to play well and we have been playing well. Today (Monday) was another good performance. Arsenal came back in the second half and pegged us back but we had some good chances on the counter-attack."
Arsenal, who were top before the game, trail United by two points having, like title rivals Manchester City, also on 32 points, played a game more.
But manager Arsene Wenger is refusing to press the panic button and insists the title is still a realistic target for his side, searching for their first major trophy since the 2005 FA Cup.
"It's a big frustration, a big disappointment," he said. "What's important is that we bounce back in the next game against Stoke on Saturday.
"After what I've seen tonight, there's no reason not to believe," the Frenchman insisted.
"How do I feel? What I feel doesn't matter, we lost the game. The game was very intense and I think Manchester United defended very well."
Wenger criticised the Old Trafford playing surface, saying: "The pitch was very poor in my opinion and both sides suffered because of it.
"They (United) made technical mistakes as well because of the pitch. The pitch not good enough to play good football."
However, Wenger cautioned against making too much out of one result.
"You have to be calm and realistic. You do not necessarily have to jump to big conclusions."

online shipping insurance
orlando airport transportation

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Mon Dec 13, 2010 11:55 pm

BALTIMORE, Maryland (AFP) – Koji Uehara, a 35-year-old Japanese right-handed closing relief pitcher, has agreed to a one-year Major League Baseball deal worth three million dollars to stay with Baltimore.
Uehara, the first Japanese player in the Orioles' history, was a starter last year but found greater success as a closing late in this past season, going 1-2 with 13 saves and a 2.86 earned-run average.
Uehara, whose contract gives the club an option on him for the 2012 season, led the American League last year with 11 strikeouts for every walk he issued.
In 55 games with the Orioles, Uehara has a 3-6 record with a 3.58 earned-run average.
Baltimore went 66-96 last season, second-worst to Seattle in the American League and last in the AL East division.
The Orioles have not reached the playoffs since 1997 and have made the playoffs only twice since winning the 1983 World Series.


web business directory
green job directory

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Tue Dec 14, 2010 12:13 am

MONTREAL – Welterweight champion Georges St-Pierre outpointed trash-talking Josh Koscheck on Saturday night at UFC 124, winning 50-45 on all three judges' cards in front of a UFC-record 23,152 fans at Bell Centre.
The 29-year-old Montrealer (21-2) carved up Koscheck's face with his jab and punished his legs with kicks in his fifth successful title defense.
"I didn't reach my goal tonight. My goal was to take him out, but he was very tough," St-Pierre said.
In the co-main event, 6-foot-11 Dutch heavyweight Stefan Struve stopped 6-foot-7 Sean McCorkle at 3:55 of the first round to improve to 10-1. Also, welterweight Thiago Alves won a unanimous decision over John Howard, Mac Danzig knocked out Joe Stevenson, and Jim Miller upset rising lightweight star Charles Oliveira.
Canadian fighters dominated the opening fights. John Makdessi and Sean Pierson won in their debuts, Jesse Bongfeldt had a draw in his first fight, and Mark Boceck also won.
Makdessi unanimously outpointed Pat Audinwood, Pierson won a slugfest with Matt Riddle, Bongfeldt fought to a draw with Rafael Natal, and Boceck topped Dustin Hazelett.
Canadians T.J. Grant and Joe Doerksen lost. Ricardo Almeida edged Grant, and Dan Miller beat Doerksen.


air flow meter
green media directory

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  paganizonda on Tue Dec 14, 2010 12:23 am

CLEVELAND – Boxing promoter Don King was stopped by security at Cleveland's Hopkins International Airport for having ammunition in his carry-on luggage.
Hopkins Airport spokeswoman Jacqueline Mayo says the 79-year-old King was stopped by members of the Transportation Safety Administration on Sunday night. She says King had ammunition for .38-caliber and .357-caliber firearms in his bag.
Mayo says the ammunition was taken and that King was released to continue his trip, she believes to Florida. She said she didn't know if King received a citation.
King didn't immediately return a telephone message seeking comment.
WOIO-TV in Cleveland first reported the incident and said King was in Cleveland for his wife's funeral.
Eighty-seven-year-old Henrietta King died Thursday in Florida from complications from stomach cancer.

accounting jobs
business for sale

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  BigBoy1292 on Tue Dec 14, 2010 6:27 am

Yogi Berra Quotes

"Always go to other people's funerals, otherwise they won't come to yours."

"Baseball is 90 percent mental. The other half is physical."

"If the people don't want to come out to the park, nobody's gonna stop them."

"No wonder nobody comes here; it's too crowded."

"We made too many wrong mistakes."

"You can observe a lot by just watching."

"I usually take a two-hour nap from 1 to 4." - Yogi Berra
how to build a website
paralegal jobs

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Bankarstvo, Finansije, Revizija Urađeni radovi iz bankarstva

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum