Uradjeni radovi iz bankarstva

Go down

Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  Admin on Mon Nov 23, 2009 12:16 pm

Bankarstvo, Finansije, Revizija
Urađeni radovi iz bankarstva

Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadžment-diplomski rad

Akcije - teorija novca i bankarstvo

Akcije u funkciji razvoja finansijskog tržišta

Aktivni bankarski poslovi

Aktuelna pitanja finansijskog izveštavanja banaka

Analiza finansijske situacije privrednih društava

Analiza finansijskih izveštaja

Analiza finansijskog rezultata

Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka - monetarna analiza

Analiza osnovnih sredstava

Banka - pojam, vrste i funkcije

Banka pojam, vrste, funkcije - bankarsko pravo

Banka za medunarodne obracune - bankarstvo

Bankarska kamata

Bankarska kamata - bankarstvo

Bankarske krize u ekonomijama u razvoju i tranziciji

Bankarske platne kartice

Bankarski agregati

Bankarski menadzment

Bankarski poslovi

Bankarski poslovi - poslovno pravo

Bankarski poslovi - bankarski poslovi kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju

Bankarski poslovi - bankarstvo

Bankarski poslovi - razvoj bankarskih poslova i banaka

Bankarski sistem na sad - bankarstvo mak

Bankarski sistem srbije

Bankarski sistem srbije i njegova struktura- diplomski rad

Bankarsko poslovanje

Bankarsko pravo

Bankarstvo sem.rad

Banke

Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o

Banke i bankarski krediti-16

Banke pojam i vrste

Banke u Aziji

Berzansko poslovanje

Berze

Berze 2

Berze 3

Berze 4

Berze 5

Bilans plaćanja

Blagajnicko poslovanje -maturski

Blagajnicko poslovanje u turistickim agencijama

Bolero

Burze

Centralna banka

Centralna banka - monetarna ekonomija i bankarstvo

Centralna banka – osvrt na cbbh

Centralna banka 2

Centralna banka i njene funkcije

Centralna banka i njene funkcije

Centralna banka italija

Centralna banka kao učesnik na tržistu novca

Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo

Centralno bankarstvo

Ciljevi i zadaci poslovnih finansija

Debalans na primarnom tekucem racunu ; uloga realnog deviznog kursa

Deflacija i deflaciona politika

Deonice

Devalvacija i njen uticaj na formiranje deviznog

Devizni kurs

Devizni kurs - bankarstvo

Devizni kurs -14

Devizni kurs- bankarstvo - diplomski rad

Devizni racun

Devizno trziste

Devizno trziste-5

Devizno tržište

Devizno tržište i devizni kurs - bankarski menadžment

Digitalno bankarstvo u Poljskoj

Direktne strane investicije-10

Dolazak stranih banaka i njihov uticaj na finansijsko tržište srbije

Due diligence privrednih društava

Dugorocno kreditiranje-26

Ebrd - evropska banka za obnovu i razvoj

Ecb - bankarsko poslovanje

Efekti poreza

Ekonomsko - finansijska analiza

Elektronski međubankarski platni promet u crnoj gori - bankarstvo

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo - finansijski menadžment

Elektronsko bankarstvo- internet i elektronsko poslovanje

Elektronsko bankarstvo - internet i elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje u bankarstvu

Elektronsko poslovanje u bankarstvu- bankarstvo

Eskont menice - bankarstvo

Evidencija materijala

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka - finansije

Evropska centralna banka - bankarstvo

Evropska centralna banka - Ekonomija-11

Evropska centralna banka 1

Evropska investiciona banka

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

Finansije - bankarstvo - diplomski

Finansijska i devizna tržišta u svetu i srbiji

Finansijska kriza i kretanje kapitala

Finansijska kriza u Aziji 1997-1998. godine

Finansijska revizija javnog sektora

Finansijska revizija javnog sektora 2

Finansijska trzista centralna banka

Finansijska tržišta

Finansijske institucije i tržišta

Finansijske institucije, finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja

Finansijski ciljevi preduzeća

Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski

Finansijski menadžment i osnovni finansijski izveštaji

Finansijski sistem

Finansijski sistem preduzeća

Finansijski sustav - karakteristike

Finansijsko planiranje - bankarstvo

Finansijsko tržište i brokersko poslovanje - investicioni fondovi

Finansiranje deficita

Fiskalna politika u Srbiji

Globalno kretanje kapitala

Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti - 21

Hartije od vrednosti 2

Hartije od vrednosti 3

Hartije od vrednosti 4

Hipotekarni stambeni krediti kod nas i poređenje sa zemljama eu i amerike

Instrumenti tržišta novca - bankarstvo

Investicioni fondovi

Investicioni fondovi 2

Investicioni fondovi 3

Investicioni fondovi u svetu

Investicioni fondovi-8

Istorija Pariske berze

Izvori financijskih informacija i njihova upotreba

Javni dug u RH

Kamatna stopa - bankarstvo

Kamatna stopa (razlika između stvarne i realne kamatne stope)

Kamatna stopa na finansijskom tržištu

Kamatni rizici u bankarstvu

Kapital

Kratkoročni izvori finansiranja

Krediti

Kreditiranje pravnih lica

Kreditiranje privrede

Kreditni bankarski poslovi -

Kreditni portfolijo banke

Kreditni poslovi seminarski

Kreditni sistem i kreditni poslovi

Kreditni sistem i kreditni poslovi

Kretanje kursa dinara od 2000 do 2005

Lična karta i analiza poslovanja intesa banke a.d beograd

Likvidnost banaka

marketing strategija razvoja banke

Medjunarodni dokumentirani akreditiv

Medjunarodni monetarni fond

Medjunarodni monetarni fond mmf

Medjunarodni monetarni fond mmf i svetska banka

Međunarodni monetarni fond

Međunarodni monetarni fond - bankarstvo

Međunarodno kretanje kapitala i međunarodne finansijske organizacije

Menica - bankarstvo

Merenje veličine kapitala i potreba za kapitalom banke

Mjesto i uloga finansijskog trzista - tržište novca i kapitala

MMF

Mmf-diplomski rad

Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo 2

Modeli finansijske matematike

Mogućnost primene kamatnih swapova u Hrvatskom bankarstvu

Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta

Monetarna politika narodne banke srbije

Monetarne finansije

Monetarnih finansija - bankarstvo

Monetarno-kreditini sistem

Narodna banka srbije

Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomija

Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomije

novac i novčani sustavi

Obveznice

Obveznice - bankarsko poslovanje

Obveznice republike Srbije

Odnosi narodne banke srbije sa inostranstvom - poslovna informatika

Opšte karakteristike akreditiva

Optimalizacija ulaganja sredstava banaka u vrijednosne papire

Organizacione strukture u bankarstvu

Osnove kreditne analize

Osnovi finansija

Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja -18

Paul krugman - bankarstvo

Planiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha i toka gotovine

Platni promet

Pojam agregatne tražnje novca

Pojam finansijskog menadžmenta

Pojam i izvori bankarskog prava

Pojam i nastanak kredita

Pojam i oblici platnog prometa

Pojam i pregled bankarskih rizika

Pojam i priroda javnih prihoda

Pojam i vrste vrijednosnih papira

Pojam obveznice kao hartije od vrednosti

Pojam platnog prometa

Pojam, uloga i značaj kredita - finansije

Pojam, vrste i rizici kreditiranja

Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu -12

ponuda i tražnja novca - bankarstvo

Poreski sistem u Srbiji

Porez na dodanu vrijednost PDV

Porez na dodanu vrijednost u gradjevinskoj djelatnosti

Prakticna primena bank. poslovanja

Praška berza

Predmet upravljanja poslovnih finansija

Predvidjanje cena akcija pomoću tehničke analize

Predvidjanje cene akcija na dnevnom, nedeljnom i godišnjem nivou

Primeri berzi

Privatizacija banaka

Profitabilnost banaka

Računovodstvo i revizija u Srbiji

Razvoj savremenog bankarstva

Revizija finansijskih izveštaja

Rezerve u funkciji sigurnosti i likvidnosti preduzeća i banaka

Rizik menadžment u elektronskom bankarstva

Sekuritizacija potraživanja kao čimbenik rasta i poboljšanja kakvoće aktive hrvatskih banaka

Seminarski međunarodno bankarstvo

Sistem nacionalnih racuna - bih

Sistem trezorskog poslovanja u Republici Srpskoj

Smijernice za investiranje na tržište kapitala

Sredstva i instrumenti platnog prometa

Stambeni krediti

Strane banke i uticaj na finansijsko tržište

Strategija upravljanja kreditnim portfoliom banke

Struktura kapitala poslovnih banaka sa osvrtom na banke u srbiji

Suvremena banka i upravljanje bankama

Svetska banka

Svetska banka

Svetska banka, znacaj, organizacija, funkcionisanje - bankarstvo

Svetski novac - bankarstvo

Svjetska banka - bankarstvo

Svjetska banka 2 - bankarstvo

Teorija i analiza bilansa - analiza finansijskog položaja preduzeća

Trezor i njegove funkcije

Trziste kapitala i investicioni plasmani seminarski

Trziste novca

Trziste novca - tržište novca i kapitala

Trziste opcija

Tržište novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad

Tržište opcija

Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad

Uloga finansijske funkcije u preduzeću

Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranzicijji -diplomski rad

Uloga interneta u razvoju kreditiranja

Uloga interneta u razvoju kreditiranja - bankarstvo

Uloga mmf-a u svetskom monetarnom poretku

Uloga SWIFT-a

Unutrašnji platni promet

Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad

Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad-ekavica

Upravljanje rizicima u banci

Upravljanje rizicima u elektronskom bankarstvu i sistemima elektronskog novca

Upravljanje rizikom likvidnosti banaka u tranzicijskim državama

Upravljanje znanjem u bankarstvu

Uslovi kreditiranja - bankarstvo

Uspešan model bankarskog poslovanja EFG Eurobank

Utvrdjivanje poslovnog rezultata banke

Utvrdjivanje velicine obrtnih sredstava

Uvod u karakteristike i razvoj savremenog novca

Uvod u mobilno bankarstvo

Vrednosni papiri

Vrste banaka i bankarskih poslova - finansije

Vrste finansijskih trzista – trziste kapitala

Vrste finansijskih tržišta

Web prezentacija finansijskih izveštaja

World bank- bankarstvo eng

Zaduživanje hrvatskih banaka u inozemstvu

Zakon poluge (leverage) u poslovanju banaka

Zaštita klijenata od kamatnog rizika

Zloupotreba platnih kartica

[size=x-small]
lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra domestos [/size]

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Service Available Anytime

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:16 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:16 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:17 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:17 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:17 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:17 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:17 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:18 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:18 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:18 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:18 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:19 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:19 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:19 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  patuan89 on Fri Dec 24, 2010 2:19 am

The #1 Best Money Making Business in the World

Others just like YOU,
who have been searching for
home based business opportunities,
have quietly been making it big on their own with STARSCAPES.

$100, $200, $500, daily
and up to $1000, $1500 daily and more,
working from home!

YOU can do it too! And it's fun!
Only with STARSCAPES.

patuan89

Posts : 123
Join date : 2010-12-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Uradjeni radovi iz bankarstva

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum